Parenteel van Cornelis Janszoon van ZIJL  - Delfland

voor het laatst bijgewerkt op: 09-04-2017

Onderstaand een deel uit de gegevens van mijn stamboom-onderzoek, ontstaan mede dankzij inbreng van enkele naamgenoten Van Zijl.

Dankzij intensief archief-onderzoek en tegenwoordig ok door gegevens via verzamelingen op internet (online aktes b.v.) konden onderstaande nazaten van dit echtpaar in beeld worden gebracht.


In verband met de wet op de privacy zijn van nog levende personen géén gegevens opgenomen, tenzij dit door betrokkenen is aangegeven op het toegezonden info-formulier.

Vragen of opmerkingen kunt u altijd per e-mail sturen: stamboom@moustache.nu 

Bij voorbaat dank voor inbreng van welke soort dan ook.


I.1    Cornelis Janszoon van ZIJL [239], geboren ± 1660 te Zandambacht, overleden <13-06-1700 te Zandambacht. Testament van Cornelis Janse van Sijll en Barber Lauwen van Staelduijnen; opgemaakt: 18-04-1699. Bron: ARA 's-Gravenhage, Rechterlijk Archief van 's-Gravenzande en Zandambacht, nº 54. Op huijden den 18ª April 1699 compareerden voor ons Cornelis Willemssen Patijn ende Dirck Jansz Bohemen, schepenen, ende Philippus de Vroom, secretaris der heerlickheijt van Santambaght, Cornelis Jansse van Sijll ende Barber Lauwen van Staelduijnen eghteluijden wonende in Santambaght voorszegt, ons schepenen ende secretaris wel bekent sijnde, hij comparant sieckelijk te bedde leggende ende sij comparante cloeck ende gesont van lighaem, beijde haar verstant ende redenen seer wel hebbende ende volcomentlijck gebruijckende, soo ons schepenen ende secretaris uijtterlijck was blijckende ende men anders niet en conde bemercken, te kennen gevende sij comparanten overdaght te hebben des menschen levens blootheijt als een schaduwe vergankelijck, niet seeckerder te sijn als de dood ende niet onseeckerder als de tijt ende uure vandien, willende sij comparanten niet gaerne van dese werelt scheijden sonder gedisponeert te hebben over hare tijdelijcke goederen haer door segeninge des Heeren genadelijck verleent, doende 'tselve soo sij verclaerden uijt haer vrijen onbedwongen willen sonder opmaeckinge ende mislijdinge van ijmant ter werelt, bevelende hare zielen wanneer die uijt haer lighamen sullen comen te scheijden inde genadige handen Godts haren Schepper ende hare doode lighamen de aerde met een eerlicke begraeffenisse na een christelijck gebruijck, revocerende, casserende, dood ende te niet doende alle voorgaende testamenten, codicillen ofte andere acten van uijterste willen die voor dato dese bij haer te samen ofte een ijder van hen int bijsonder mogen sijn gepasseert, niet willende dat deslve ofte eenige vandien van eenige kragt sullen sijn, maer gehouden werden oft die nooijt verleden waren geweest, maer opnieuws disponerende, verclaren sij comparanten malckanderen d'eerststervende den langstlevenden van hen beijden te nomineren ende institueren tot haer eenige ende universeelen erftgenaem, ende dat in alle goederen, roerende ende onroerende gene uijtgesondert als den eerststervende metter dood sal comen te ontruijmen ende na te laten, om bij den langstlevenden daer mede gedaen ende gehandelt te werden als met haer vrij ende eigen goet, behoudens dat den langstlevenden van hun beijden gehouden sal sijn de kinderen bij haer tesamen geprocreëert oft nogh te procreëren en int leven naer te laten te aliementeren ende onderhouden in eeten, drincken, raaden, havenis ende gemack te doen, soo wel in sieckten als gesontheijt, deselve te laten leeren leesen ende schrijven mitsgaders een hantwerck om haer in dese werelt te kunnen erneren, ende dat ter tijt ende wijle toe deselve gecomen sullen sijn ten mondige daghe ofte huwelijcken staate, ende alsdan bovendien aen ijder van haer voorszegde kinderen uijt te keeren een somme van twee gulden tien stuijvers, ende dit alles in plaets ende in voldoeninge vande legitime portie haer voorszegt kind oft kinderen in haer comparantens na te late goederen na regten competerende, deselve daerinne instituerende mede bij desen; wijders..... Cornelis komt voor in de rekeningen van de polder het Nieuwland, vaak samen met zijn oudere broer Cors en zijn jongere broers Jacob en Dirck, maar ook wel zelfstandig. Op 05-02-1687 vinden wij hem bij de openbare verkoop van enkele partijen abelenbomen. Hij stond borg voor Pieter Arentszoon van Spronsen, zijn stiefvader, en samen met hem voor andere kopers. Hij kocht ook zelf een partij met zijn stiefvader en broer Cors als borgen. Op 25-04-1687 verkochten Pieter Arentszoon van Spronsen en Cornelis Janssen van Zijl een partij paarden en koeien.
Gehuwd op -12-11-1687 te Zandambacht met Barber Lourisdochter van STAELDUIJNEN [290], geboren ±29-09-1656 te Zandambacht, gedoopt (NH) op -01-10-1656 te 's-Gravenzande, overleden >13-06-1700, dochter van Louweris Pieterszoon van STAELDUIJNEN [288], bouwman, en Maartje Jansdochter GOUDTAPPEL [289]. {Zij is later gehuwd op -13-06-1700 te Zandambacht met Claes Maertenszoon van der VOORT [514], geboren ± 1655, zoon van Maarten Maertenszoon van der VOORT [8588].}
Uit dit huwelijk:
   1.  Johannes Corneliszoon (Jan) van ZIJL [255] (zie II.1).
   2.  Dirck Corneliszoon van ZIJL [256] (zie II.4).
   3.  Trijntje Cornelisdochter van ZIJL [24], geboren ± 1692 te Zandambacht, overleden te Schiebroek? Op 29-09-1723 werden zij op Schipluiden overgeschreven {J.H. Brakke in: 'Acten van indemniteit Schipluiden'; Ons Voorgeslacht deel XX (1965) p 76.
Ondertrouwd (1) op -01-11-1727 te Delft, gehuwd op -10-12-1727 te Schipluiden met Leonardus Leenderse GROEN, geboren ± 1695.
Ondertrouwd (2) op -21-05-1734 te Schiebroek, pro deo met Pieter van der PLAS, geboren ± 1700 te Schiebroek? {Hij was eerder gehuwd voor de kerk ± 1728 met Zara Jans SPEER, geboren ± 1702.}

II.1    Johannes Corneliszoon (Jan) van ZIJL [255], geboren ± 1690 te Zandambacht, overleden > 1753 te Kethel? (zie genealogie Van Zijl, deel 1 - pag. 3). Jan en zijn broer Dirck verhuizen tussen 1700 en 1720 met moeder Barber naar Pijnacker, na haar tweede huwelijk.
Ondertrouwd (1) op -17-10-1721 te Pijnacker, gehuwd op -02-11-1721 te Ruyven met Maria Pieters (Barendje) BLEIJSWIJCK [369], geboren ± 1689 te Ruyven, overleden op -01-05-1737 te Pijnacker, dochter van Pieter BLEIJSWIJCK [4242].
Gehuwd (2) op -19-05-1737 te Pijnacker met Cornelia Pieters HOGERVORST [370], geboren ± 1708 te Pijnacker?? Dochter van Pieter HOGERVORST [11404].
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Cornelis van ZIJL [8979], gedoopt op -10-02-1725 te Schipluiden.
   2.  Theodorus (Dirk) van ZIJL (Dirk) [8980] (zie III.2).
   3.  Pieter van ZIJL [8981], gedoopt op -07-06-1729 te Schipluiden.
   4.  Claasje Jansse (Claasie) van ZIJL [8978], gedoopt op -27-05-1731 te Berkel.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op -03-05-1757 te Zoeterwoude, gehuwd voor de kerk op -08-05-1757 te Zoeterwoude met Cornelis Cornelisse ONDERWATER, geboren ± 1722, zoon van Cornelis Cornelisse ONDERWATER en Antje Gerritsdr van der KLUGT. {Hij is later gehuwd op -13-05-1781 te Zoeterwoude met Jannetje Claasse van den BOSCH, geboren ± 1750 te Zoeterwoude.}
Uit het tweede huwelijk:
   5.  Hubertus (Hugo) van ZIJL (Huibregt) [6826] (zie III.7).
   6.  Maria van ZIJL [8982], gedoopt op -13-09-1741 te Veur.
   7.  Wilhelmus van ZIJL [8977], gedoopt op -26-08-1742 te Nootdorp.
   8.  Catharina van ZIJL [8983], gedoopt op -11-11-1749 te Stompwijk.
   9.  Maarten van ZIJL [10782] (zie III.13).

II.4    Dirck Corneliszoon van ZIJL [256], geboren ± 1691 te Zandambacht, overleden <14-10-1772 te Wateringen? Uit het testament van Baartje voor schepenen en secretaris van Wateringen op 14-10-1772 blijkt dat haar man toen reeds overleden was. Zij zelf lag ziek te bed en kon wegens zwakheid en slecht gezicht het testament niet ondertekenen. Dirck en zijn broer Jan verhuizen tussen 1700 en 1720 met hun moeder
na haar tweede huwelijk naaar Pijnacker.
Gehuwd voor de kerk op -24-11-1720 te Stompwijk met Baartje Jacobs GROENEWEGEN [368], 24 jaar oud, geboren op -04-12-1695 te Stompwijk, gedoopt (RK) op -04-12-1695 te Stompwijk, overleden >14-10-1772 te Wateringen, dochter van Jacob Claasse GROENEWEGEN [1938] en Sijtje Teunis VLAS [1939].
Uit dit huwelijk:
   1.  Cornelius van ZIJL [371] (zie III.15).
   2.  Jacob van ZIJL [373], geboren ±20-06-1724, gedoopt (RK) op -22-06-1724 te Bergschenhoek. Waarschijnlijk jong gestorven.
   3.  Barbara van ZIJL [374], geboren ±27-10-1725, gedoopt (RK) op -29-10-1725 te Bergschenhoek. Waarschijnlijk jong gestorven.
   4.  Kors van ZIJL (Verzeil) [375] (zie III.19).
   5.  Dirkje van ZIJL (Verzeil) [378], geboren ±21-10-1728, gedoopt (RK) op -23-10-1728 te Bergschenhoek.
Gehuwd met Cornelis DIERSSEN, geboren ± 1728. Dit huwelijk wordt genoemd in het testament van Baartje Groenewegen.
   6.  Cornelis van ZIJL [380], geboren ± 1744 te Bergschenhoek. Cornelis wordt genoemd in attestatie van 13-01-1747 als zijnde 3 jaar. (gezindte: RK). Waarschijnlijk jong gestorven.
   7.  Neeltje van ZIJL [381], geboren ± 1746 te Bergschenhoek? Neeltje wordt op 13-01-1747 in attestatie genoemd als zijnde 1 jaar. (gezindte: RK).

III.2    Theodorus (Dirk) van ZIJL (Dirk) [8980], gedoopt op -13-02-1727 te Schipluiden, begraven op -28-12-1798 te Schipluiden op 71-jarige leeftijd.
Gehuwd ± 1756 te Delft? Echtgenote is Catharina Jans WENNING [14091], geboren ± 1729, begraven op -02-12-1801 te Delft.
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria van ZIJL (van Zeijl) [14092], geboren ± 1758 te Kethel, overleden op -23-02-1816 te Delft.
Gehuwd (1) op -14-05-1786 te Delft met Adrianus van VELSEN, 28 jaar oud, geboren op -25-01-1758 te Delft, zoon van Hermannus van VELSEN en Joanna van COPPEN (van Koppen).
Gehuwd (2) op -17-04-1803 te Delft met Jan van KOPPEN, geboren ± 1755 te Delft?
   2.  Cornelis Dirksz van ZIJL [10201] (zie IV.4).

III.7    Hubertus (Hugo) van ZIJL (Huibregt) [6826], apotheker, gedoopt op -16-06-1740 te Pijnacker, overleden op -03-11-1821 om 08:30 uur te Schiedam op 81-jarige leeftijd, bron: archief Schiedam; div. aktes.
Gehuwd voor de kerk (1) op 41-jarige leeftijd op -28-04-1782 te Kethel (RK) met Maria Jans (Marijtie) OUWERKERK [6825], geboren ± 1742, overleden < 1801 te Schiedam??
Ondertrouwd (2) op -15-02-1801 te Schiedam, gehuwd op 60-jarige leeftijd op -15-05-1801 te Schiedam met Catharina WUBBERS [10786], geboren ± 1768. {Zij was eerder gehuwd ± 1794 met Michiel DENING [10787], geboren ± 1776, overleden < 1801.}
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Adriana van ZIJL [11363], gedoopt (RK) op -02-12-1786 te Schiedam (getuige(n): Hubert van Schijndel & Joanna Ouwerkerk), overleden op -24-12-1832 om 19:00 uur te Schiedam op 46-jarige leeftijd.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op -08-05-1808 te Schiedam met Pieter SNIJDERS, geboren ± 1785 te Schiedam?
   2.  Jacoba van ZIJL [6824], gedoopt (Rk) op -12-11-1790 te Schiedam (getuige(n): Gerardus Ouwerker & Arnolde Vergouw), overleden op -03-03-1824 te Rotterdam op 33-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) op 22-jarige leeftijd op -11-07-1813 te Schiedam met Ary van der HELM, voilier (zeilmaker), geboren ± 1792 te Schiedam, overleden < 1822. Jacoba hertrouwt in 1822, zoon van Willem van der HELM en Maartje Ary KRIJGENS.
Gehuwd (2) op 31-jarige leeftijd op -30-01-1822 te Rotterdam met Leonardus WEMMAKERS, 23 jaar oud, sjouwer, gedoopt op -14-08-1798 te Rotterdam, zoon van Lambertus WEMMAKERS en Cornelia de KRAAI.
   3.  Joanna van ZIJL [6840], gedoopt (RK) op -08-08-1792 te Schiedam (getuige(n): Joannes Dries & Catharina van Zijl).

III.13    Maarten van ZIJL [10782], gedoopt (RK) op -27-04-1753 te Kethel (getuige(n): Martinus van der Voort & Atelij Houwers), overleden < 1804.
Ondertrouwd op -13-12-1777 te Vlaardingen, gehuwd op 24-jarige leeftijd op -28-12-1777 te Kethel, Vlaardingen met Petronella (Pieternel) RIJSBERGEN (Reijersberg) [10783], 28 jaar oud, geboren op -28-09-1749 te ?? Overleden op -30-03-1814 te Schiedam op 64-jarige leeftijd, dochter van Johannes RIJSBERGEN [35985] en Grietje de REE [35986].
Uit dit huwelijk:
   1.  Joannes (Jan) van ZIJL [6864] (zie IV.12).
   2.  Cornelis van ZIJL [10730] (zie IV.14).
   3.  Martinus van ZIJL [6939] (zie IV.16).
   4.  Margaretha van ZIJL [6546], dienstmaagd, gedoopt (RK) op -09-08-1785 te Kethel (getuige(n): Pieter Reijsbergen & Antie Reijneveen), overleden op -02-04-1863 te Schiedam op 77-jarige leeftijd.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op -16-01-1814 te Schiedam. Twee weken vóór het huwelijk leggen drie getuigen een verklaring af over vader Maarten: '...wel weetende dat hij zig ruym twintig jaar geleden in de militaire dienst en buiten deze stad heeft begeeven, en zoo zij geïnformeerd zijn in denzelven dienst reeds eenige jaren geleden is overleden en met desselven Maarten gemeenzaam te hebben omgegaan, zijne weduwe (Petronellla) en dogter (Margaretha) wel te kennen en met deze nog in vriendschap om te gaan en alles in goede geheugen hebbende.
Gepasseerd hebbende ten comptoire van notaris Penning te Schiedam, den 28e december 1813.

getuigen: Jan Ebbers, Hendrik Alleweg (kan niet schrijven) en Antony van der Werf. Echtgenoot is Johan Hendrik HOLSCHER, 35 jaar oud, brandersknecht, geboren op -16-11-1778 te Planthunne (Dld), zoon van Jan HOLSCHER en Margaretha SCHOLTEN.

III.15    Cornelius van ZIJL [371], geboren ±15-10-1721 te Pijnacker, gedoopt op -17-10-1721 te Pijnacker, overleden >24-06-1774. Op genoemde datum is hij voogd van de kinderen van zijn broer. Op 24-08-1748 werd hem en zijn vrouw het poorterrecht te Schiedam verleend, hem op acte van Pijnacker en haar op acte van Overschie.
Zij waren op 07-06-1748 (acte van indemniteit; inv. nr. 2527 / no 15) met'erwoon vertrokken van Schiebroek naar Schiedam.
Ondertrouwd op -13-01-1747 te Schiebroek, gehuwd voor de kerk te Pijnakker met Maggeltje Jansdr. TEMPEL [372], geboren ± 1722 te Schiebroek. Testament opgemaakt ter Schiedam, inv. nr. 905, blz 600.
Op 07-06-1748 werd een acte van indemniteit voor 10 jaar afgegeven aan Maggeltje te Overschie voor verhuizing van Schiebroek naar Schiedam.
Uit dit huwelijk:
   1.  Theodorus van ZIJL [11389], gedoopt (RK) op -01-05-1748 te Schiedam (getuige(n): Corstianus van Zijl & Cornelia van Zijl).
   2.  Theodorus van ZIJL [11390], gedoopt (RK) op -28-06-1749 te Schiedam (getuige(n): Christianus van Zijl & Aletta Pinckpinck). Aletta is waarschijnlijk: Aeltje Pipping.
   3.  Theodorus van ZIJL [11391], gedoopt (RK) op -06-08-1751 te Schiedam (getuige(n): Adrianus van der Gaes & Cornelia van Zijl).
   4.  Joannes van ZIJL [11392], gedoopt (RK) op -02-05-1756 te Schiedam (getuige(n): Gerardus Tempel & Pieternelletje Outhoren).
   5.  Joannes van ZIJL [11393] (zie IV.24).

III.19    Kors van ZIJL (Verzeil) [375], geboren ±16-11-1726 te Bergschenhoek, gedoopt (RK) op -18-11-1726 te Bergschenhoek, overleden op -09-10-1809 te Wateringen.
Gehuwd (1) op -12-01-1749 te Bergschenhoek, gehuwd voor de kerk op -12-01-1749 te Overschie met Aeltje PIPPING [376], geboren ± 1725, overleden op -27-04-1751 te Overschie.
Ondertrouwd (2) op -16-01-1755 te Overschie, gehuwd op -26-01-1755 te Kethel met Jacoba Pieterse van der WERFF [377], geboren ±07-06-1729 te Schieveen, gedoopt op -16-11-1729 te ? Overleden op -07-06-1799 te Wateringen, dochter van Pieter Willemse van der WERFF [17880] en Marijtje Cornelisse OUTSHOORN [17893]. Kors en Jacoba, wonende te Wateringen, maakten een mutueel testament voor notaris Jac. van Koetsveld te Delft op 24-06-1774, waarin als voogden worden benoemd Huig van der Goes (haar oom) en Corneli(u)s van Sijl, sijn broeder. Kors ondertekent als 'Kors van Zeijl' en later zou deze schrijfwijze bij zijn nakomelingen de meest gebruikelijke worden.
Het Hoogheemraadschap van Delfland verleent op 17-03-1758 consent aan Huig van der Goes en Cors van Zijl tot het uitvenen van een stuk land, gelegen in de Oud-Wateringveldse Polder (aan de Zweth). Kors zal zich toen aan de Zweth hebben gevestigd en wellicht was dit ook aanleiding voor zijn ouders om daarheen te verhuizen.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Dirck van ZIJL [382], gedoopt (RK) op -20-04-1751 te Bergschenhoek, overleden <24-06-1774 te Bergschenhoek. Daar in het testament van Kors en Jacoba geen sprake is van kinderen uit zijn eerste huwelijk, moet Kors vóór die tijd zijn overleden.
Uit het tweede huwelijk:
   2.  Aaltje van ZIJL [383], geboren ±01-12-1755, gedoopt (RK) op -03-12-1755 te Bergschenhoek.
   3.  Maria van ZIJL [384], gedoopt (RK) op -19-11-1756 te Bergschenhoek.
   4.  Hendrik Corszoon (Dirck) van ZIJL (van Zeijl) [385] (zie IV.30).
   5.  Willelma (Willemina) van ZIJL [54], geboren ± 1762 te Wateringen, overleden >13-04-1807 te Kwintsheul onder Monster?
Gehuwd op -18-04-1790 te Wateringen met Laurentius van LUYK, geboren ± 1760 te Wateringen, overleden te Kwintsheul onder Monster, begraven op -16-09-1808 te Wateringen. Ouders zijn niet geheel zeker, maar zijn schoonzus Adriana was getrouwd met Jan Maartenszoon van Luyk, kind van dezelfde ouders. Zoon van Maarten Louwen van LUYK en Anna Jansdochter van DIJK.
   6.  Petrus Corsz. (Pieter) van ZIJL [387] (zie IV.34).
   7.  Jacobus van ZIJL [389] (zie IV.36).
   8.  Aleijdis van ZIJL [58], geboren ± 1776 te ? Overleden te ?

IV.4    Cornelis Dirksz van ZIJL [10201], geboren op -18-03-1766 te Schipluiden, gedoopt ± 1768, overleden op -12-01-1827 te Hof van Delft op 60-jarige leeftijd. Getuigen bij huwelijk: Arie Langelaan en Caatje Oosterveen.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op -04-05-1794 te Schipluiden (Den Hoorn) met Antje OOSTERVEEN [9964], 26 jaar oud, geboren op -29-02-1768 te Delft, gedoopt 1768 te Schipluiden? Overleden op -31-10-1841 te Hof van Delft op 73-jarige leeftijd, dochter van Hubertus OOSTERVEEN [14088] en Gijsbertha Hendriksdr ZIJDENBOSCH [14089].
Uit dit huwelijk:
   1.  Dirk van ZIJL (Theodorus) [2106] (zie V.1).
   2.  Catharina van ZIJL [10455], gedoopt op -21-03-1796 te Schipluiden (getuige(n): Dirk van Zijl & Caatje Wennink).
   3.  Gijsberta van ZIJL [17898], gedoopt op -21-03-1796 te Schipluiden (getuige(n): Arie Langelaar & Caatje Oosterveen).
   4.  Gijsberta van ZIJL [17899], gedoopt op -08-04-1799 te Schipluiden (getuige(n): Arie Langelaan & Caatje Oosterveen).
   5.  Gijsberta van ZIJL [17897], gedoopt op -27-06-1800 te Schipluiden (getuige(n): Arie Langelaan & Caatje Oosterveen).
   6.  Hubertus van ZIJL [17900], gedoopt op -01-04-1809 te Schipluiden (getuige(n): Dirk van Zijl & Gijsie Zijdenbos).

IV.12    Joannes (Jan) van ZIJL [6864], arbeider, gedoopt (RK) op -17-10-1778 te Kethel, overleden op -05-07-1829 te Schiedam op 50-jarige leeftijd.
Ondertrouwd op -14-04-1803 te Schiedam, gehuwd op 24-jarige leeftijd op -01-05-1803 te Schiedam met Adriana van DIJK [6863], 23 jaar oud, geboren te Schiedam, gedoopt (RK) op -31-08-1779 te Schiedam, dochter van Joannes (Jan) van DIJK [10788] en Maria MIDDELHUIJSE (Middelhuizen) [11388].
Uit dit huwelijk:
   1.  Petronella van ZIJL [11376], geboren ± 1806 te Schiedam.
Gehuwd op -21-06-1832 te Schiedam met Matthias HAAROF, brandersknecht, geboren ± 1802 te Schiedam, zoon van Catharina HAAROF.
   2.  Joannes van ZIJL [6862], gedoopt op -19-04-1808 te Schiedam.
   3.  Petrus van ZIJL [7000], gedoopt op -03-07-1809 te Schiedam.
   4.  Maarten van ZIJL [10795], geboren 06-1810 te Schiedam, overleden op -01-09-1811 om 08:00 uur te Schiedam.
   5.  Martinus van ZIJL [10740], fuselier, geboren op -01-09-1813 te Schiedam, geb te Nieuwland? Overleden op -15-02-1838 te Breskens op 24-jarige leeftijd.
   6.  Johannes van ZIJL [10741], geboren op -17-02-1815 om 15:00 uur te Schiedam, overleden op -30-07-1815 om 18:00 uur te Schiedam, 163 dagen oud.
   7.  Johannes van ZIJL [10796], geboren op -30-11-1817 te Schiedam, overleden op -07-12-1817 om 03:00 uur te Schiedam, 7 dagen oud.

IV.14    Cornelis van ZIJL [10730], zakkendrager, gedoopt (RK) op -02-02-1781 te Kethel (getuige(n): Jan Driese & Catharina van Zijl), overleden op -30-08-1831 om 06:00 uur te Schiedam op 50-jarige leeftijd.
Ondertrouwd op -18-04-1805 te Schiedam, gehuwd op 24-jarige leeftijd op -05-05-1805 te Schiedam met Cornelia van GEMEREN (van Geemeren) [10731], 19 jaar oud, winkelierster, geboren te Schiedam, gedoopt (NH) op -24-07-1785 te Schiedam (getuige(n): Ariaentje Boot), overleden op -04-02-1859 om 18:00 uur te Schiedam op 73-jarige leeftijd, dochter van Cornelis van GEMEREN [10784] en Aagje van MEEZEN [10785].
Uit dit huwelijk:
   1.  Petronella van ZIJL [6982], gedoopt op -03-01-1806 te Schiedam.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op -18-10-1827 te Schiedam met Bernardus Henricus FOET, brandersknecht, geboren ± 1798 te Breckenhorst (Pruisen), zoon van Mathias FOET en Gertrud DIECKMAN.
   2.  Agatha van ZIJL [11365], geboren op -09-05-1808 te Schiedam.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op -18-06-1835 te Schiedam met Arnoldus MAAGDENBURG, 35 jaar oud, vrachtrijder, geboren op -19-01-1800 te Schiedam, gedoopt (RK) op -19-01-1800 te Schiedam, zoon van Leonardus MAAGDENBURG en Alida (Aaltje) van RIJN.
   3.  N.N. van ZIJL [16763], geboren op -22-07-1811 te Schiedam, doodgebroren dochter, overleden op -22-07-1811 te Schiedam, 0 dagen oud.
   4.  Cornelis van ZIJL [10738], geboren op -12-07-1813 om 17:30 uur te Schiedam, overleden op -16-05-1825 om 06:00 uur te Schiedam op 11-jarige leeftijd.
   5.  Martinus van ZIJL [10739], geboren op -02-12-1816 om 12:00 uur te Schiedam, overleden op -14-10-1822 om 01:00 uur te Schiedam op 5-jarige leeftijd.
   6.  Cornelis Henricus van ZIJL [8469] (zie V.24).
   7.  Martinus van ZIJL [10797], geboren op -10-07-1823 te Schiedam, overleden op -25-09-1823 te Schiedam, 77 dagen oud.
   8.  Johannes Cornelis van ZIJL [10734] (zie V.27).
   9.  Cornelia van ZIJL [11383], geboren op -22-03-1827 te Schiedam, overleden op -02-10-1829 om 14:30 uur te Schiedam op 2-jarige leeftijd.

IV.16    Martinus van ZIJL [6939], arbeider, gedoopt (RK) op -23-11-1782 te Schiedam (getuige(n): Martinus Noser & Agnes van Hees), overleden < 1831.
Gehuwd ± 1811 te Schiedam? Echtgenote is Clasina de RONDE [18075], geboren ± 1785.
Uit dit huwelijk:
   1.  Martinus van ZIJL [6938], arbeider, geboren op -10-05-1813 om 02:00 uur te Schiedam, overleden op -22-09-1831 om 02:30 uur te Schiedam op 18-jarige leeftijd, aangegeven door Jacobus Suttorp (zwager?). Ongehuwd.

IV.24    Joannes van ZIJL [11393], gedoopt (RK) op -25-12-1758 te Schiedam (getuige(n): Gerardus Tempel & Pieternelletje Outhoren).
Gehuwd (1) op 28-jarige leeftijd op -09-04-1787 te Schiedam met Cornelia van der BURG [7177], particuliere, geboren ± 1758.
Gehuwd (2) op 35-jarige leeftijd op -28-09-1794 te Schiedam met Maria van RHIJN (van Rijn(s)) [6674], geboren ± 1768.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Cornelis van ZIJL [11396], gedoopt (RK) op -01-11-1788 te Kethel (getuige(n): Cornelis van Zijl & Machtildis Rempel (Tempel?)).
   2.  Joanna van ZIJL [11395], gedoopt (RK) op -10-04-1790 te Kethel (getuige(n): Dirk van der Burg & Antie van Paeschen).
Uit het tweede huwelijk:
   3.  Henricus van ZIJL [11400], gedoopt (RK) op -08-06-1795 te Schiedam (getuige(n): Joannes Baanenberg & Maria van Rijn).
   4.  Machtildis van ZIJL [11403], gedoopt (RK) op -08-06-1795 te Schiedam (getuige(n): Hermanus Houtkam & Maria Grasman).
   5.  Cornelis van ZIJL [6747] (zie V.35).
   6.  Agatha van ZIJL [11399], gedoopt (RK) op -26-03-1798 te Schiedam (getuige(n): Jacobus van Rijn & Wilhelmina Houings).
   7.  Cornelia van ZIJL [11401], gedoopt (RK) op -16-01-1800 te Schiedam (getuige(n): Theodorus van den Burg & Anna van Paeschen).
   8.  Henricus (Hendrikus) van ZIJL [9480] (zie V.40).
   9.  Maria van ZIJL [9493], particuliere, gedoopt op -19-04-1807 te Overschie en Hogenban.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op -12-01-1831 te Rotterdam met Johannes WENMAKERS, 27 jaar oud, scheepmaker, geboren op -26-06-1803 te Delfshaven, zoon van Johannes WENMAKERS en Catharina van der LIT, werkster.

IV.30    Hendrik Corszoon (Dirck) van ZIJL (van Zeijl) [385], bouwman, geboren ± 1758 te Wateringen (gezindte: RK), overleden op -23-06-1836 te Kethel. In het Bevolkingsregister van Wateringen wordt hij arbeider genoemd en is woonachtig in wijk B, nr. 69 (aan de Zweth).
Gehuwd op -26-04-1795 te Wateringen met Apollonia (Pleuntje) WENSVEEN [386], 25 jaar oud, geboren op -22-11-1769 te Wateringen, gedoopt op -22-11-1769 te Wateringen, overleden op -31-08-1848 te Wateringen op 78-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Christianus van ZIJL (Korstiaan) [392] (zie V.45).
   2.  Adriana van ZIJL [395], geboren te Wateringen, gedoopt (RK) op -01-05-1798 te Wateringen (getuige(n): Adriana van der Helm & Petrus Wensveen), overleden op -24-07-1831 te Wateringen op 33-jarige leeftijd.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op -20-04-1820 te Wateringen met Theodorus (Dirk) VIS, 27 jaar oud, (veen)arbeider; tapper; spoelingschipper, geboren te Overschie, gedoopt (RK) op -06-11-1792 te Kethel, overleden op -05-09-1849 te Wateringen op 56-jarige leeftijd, zoon van Jacob Dirkszoon VIS, veenarbeider, en Aaltje Dircksdochter LANGELAAN. Volgens het Bevolkingstregeister van Wateringen (1829) had dit echtpaar vijf kinderen. {Hij is later gehuwd op 39-jarige leeftijd op -03-03-1832 te Wateringen met Adriana van der LUST, 28 jaar oud, gedoopt (RK) op -03-08-1803 te Wateringen? Overleden op -20-07-1844 te Wateringen op 40-jarige leeftijd.}

IV.34    Petrus Corsz. (Pieter) van ZIJL [387], arbeider, geboren op -02-01-1767 te Wateringen, overleden op -06-01-1843 te Wateringen op 76-jarige leeftijd. In het bevolkingsregister van Wateringen van 1829 is vermeld dat hij woont in wijk B, nr. 64 (de Zweth), samen met de Fam. Wensveen.
Gehuwd op 34-jarige leeftijd op -17-05-1801 te Wateringen met Maria van HEIJNINGEN [388], geboren 12-1779 te Hof van Delft, overleden op -17-06-1850 te Wateringen, dochter van Petrus van HEIJNINGEN [5787] en Maria van DAM [5788].
Uit dit huwelijk:
   1.  Christianus van ZIJL [17896], gedoopt op -30-03-1803 te Wateringen (getuige(n): Theodorus van Zijl & Apolonia Wensveen (alias: Wiltsveen)).
   2.  Petronella van ZIJL [1579], geboren op -11-08-1807 te Wateringen, overleden op -21-04-1858 te Wateringen op 50-jarige leeftijd, ongehuwd.
   3.  Dirk van ZEIJL [1578] (zie V.52).

IV.36    Jacobus van ZIJL [389], bouwman, gedoopt (RK) op -25-01-1772 te Wateringen, overleden op -24-01-1844 te Wateringen op 71-jarige leeftijd. Volgens het Bevolkingsregister van Wateringen (1829) woont hij in wijk B, nr. 70 (aan de Zweth). Op 20-10-1808 verkreeg hij consent van het Hoogheemraadschap Delfland tot het vervenen van een stuk land in de Oud-Wateringveldse Polder.
Het huwelijk van Jacobus en Theodora van Zweth was kinderloos.
Gehuwd voor de kerk (1) op 34-jarige leeftijd op -11-05-1806 te Wateringen met Theodora van ZWETH [390], geboren ± 1761 te Wateringen (gezindte: RK), overleden op -08-05-1813 te Wateringen, dochter van Cornelis van ZWETH [2276] en Pleuntie PERRIDON [2277].
Gehuwd (2) op 42-jarige leeftijd op -18-08-1814 te Wateringen met Engelberta de KOK [391], 31 jaar oud, geboren op -23-10-1782 te Wateringen, overleden op -08-08-1848 te Wateringen op 65-jarige leeftijd, dochter van Louweris (Lourens) de KOK [2278] en Maria MIDDELBURG [2279]. {Zij was eerder gehuwd op 30-jarige leeftijd op -10-02-1813 te Wateringen met Willem HOEK [258], hoefsmidsgezel, geboren ± 1779 te Wateringen, overleden op -22-10-1813 te Wateringen, zoon van Pieter van HOEK [1079] en Hester POMPE [1299].}
Uit het tweede huwelijk:
   1.  Johannis Thomas van ZEIJL [2280], geboren op -14-06-1815 te Wateringen, overleden op -18-02-1817 te Wateringen op 1-jarige leeftijd.
   2.  Wilhelmus (Willem) van ZEIJL [1597] (zie V.55).
   3.  Engelberta Johanna Rozalia van ZEIJL [2281], geboren op -20-03-1818 te Wateringen, overleden op -03-02-1891 te Monster op 72-jarige leeftijd.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op -14-05-1841 te Wateringen met Adrianus van der KNAAP, 24 jaar oud, geboren op -06-09-1816 te Naaldwijk, overleden op -01-03-1886 te Monster op 69-jarige leeftijd, zoon van Pieter van der KNAAP en Adriana van der HARK.
   4.  Jacoba Apollonia van ZEIJL [2285], geboren op -19-02-1820 te Wateringen, overleden op -16-05-1822 te Wateringen op 2-jarige leeftijd.
   5.  Lauwrens van ZEIJL [1599], boerenknecht, geboren op -08-06-1822 te Wateringen, nog niet gelukt om huwelijk en/of overlijdensdatum/-plaats te vinden. Lauwrens werd genoemd als knecht bij zijn broer Willem.
   6.  Kristianus van ZEIJL [2286], geboren op -22-09-1823 te Wateringen, overleden op -23-04-1824 te Wateringen, 214 dagen oud.
   7.  Christiaan van ZEIJL [2287], geboren op -05-02-1826 te Wateringen, overleden op -24-07-1826 te Wateringen, 169 dagen oud.

V.1    Dirk van ZIJL (Theodorus) [2106], bouwman, geboren op -23-02-1795 te Schipluiden (Den Hoorn), overleden op -31-12-1873 te Delft op 78-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) op 25-jarige leeftijd op -03-02-1821 te Pijnacker met Adriana TAS [11581], 27 jaar oud, gedoopt op -28-01-1794 te Pijnacker, overleden op -05-03-1828 te Delft op 34-jarige leeftijd, dochter van Adrianus TAS [11582] en Johanna (Jannetje) van VLIET [11583].
Gehuwd (2) op 36-jarige leeftijd op -27-04-1831 te Delft met Catharina van der DRIFT [2107], 26 jaar oud, geboren op -20-03-1805 te Voorburg, overleden op -11-12-1870 te Delft op 65-jarige leeftijd, dochter van Cornelis van der DRIFT [12406] en Theodora (Dirkje) van der KRUK [12428].
Uit het eerste huwelijk:
   1.  N.N. van ZIJL [12429], geboren op -13-05-1821 te Delft, doodgebroren kind, overleden op -13-05-1821 te Delft, 0 dagen oud.
   2.  Cornelis van ZIJL [11584], geboren op -20-07-1822 te Hof van Delft, overleden op -09-05-1889 te Delft op 66-jarige leeftijd.
Uit het tweede huwelijk:
   3.  Adriana van ZIJL [12404], geboren op -29-03-1832 te Delft.
   4.  Adriana van ZIJL [358], geboren op -23-02-1833 te Delft, overleden op -27-03-1868 te 's-Gravenhage op 35-jarige leeftijd. Adriana stierf in het kraambed. Adriana hoort tot de nakomelingen van Cornelis Janszoon van Zijl (zie deel I Genealogie).
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op -25-04-1866 te Delft met Johannes van ZIJL, 27 jaar oud, Melkboer, geboren op -02-05-1838 te Rijswijk, overleden op -29-10-1918 te Voorburg op 80-jarige leeftijd, zoon van Wilhelmus van ZIJL, arbeider, en Maria van RIJN. {Hij is later gehuwd op 30-jarige leeftijd op -21-08-1868 te Wassenaar met Maria van der PLAS, 28 jaar oud, geboren op -12-07-1840 te Wassenaar, overleden op -14-02-1899 te Voorburg op 58-jarige leeftijd.}
   5.  Theodora van ZIJL [11589], geboren op -01-11-1835 te Delft, overleden op -08-10-1906 te Delft op 70-jarige leeftijd.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op -27-07-1859 te Delft met Cornelis de WILDE, geboren ± 1830 te Stompwijk, zoon van Nicolaas de WILDE en Johanna de HAAS.
   6.  Anna van ZIJL [11604], geboren op -10-06-1838 te Delft, overleden op -08-01-1911 te Delft op 72-jarige leeftijd.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op -20-04-1864 te Delft met Teunis ROMEIJN, 29 jaar oud, geboren op -02-04-1835 te Hof van Delft, overleden op -13-02-1909 te Delft op 73-jarige leeftijd, zoon van Leendert Teunisze ROMEIJN en Johanna (Antje) AMMERLAAN.
   7.  Cornelia van ZIJL [12403], geboren op -01-09-1840 te Delft.
   8.  Cornelia van ZIJL [12402], geboren op -11-10-1843 te Delft.
   9.  Cornelis van ZIJL [12401], geboren op -12-07-1845 te Delft.
   10.  Catharina Cornelia van ZIJL [11600], geboren op -14-06-1847 te Delft, overleden op -31-12-1895 te Wassenaar op 48-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) op 25-jarige leeftijd op -23-04-1873 te Delft met Gerardus Leendert KOOT, 41 jaar oud, geboren op -29-09-1831 te Wassenaar, overleden op -03-03-1880 te Wassenaar op 48-jarige leeftijd, zoon van Klaas KOOT en Adriana den HOLLANDER.
Gehuwd (2) op 33-jarige leeftijd op -04-05-1881 te Wassenaar met Nicolaas HEIJSTEK, 23 jaar oud, geboren op -20-07-1857 te Katwijk, overleden op -13-08-1921 te Wassenaar op 64-jarige leeftijd, zoon van Jacob HEIJSTEK en Maria RUIJGROK.
   11.  Gerarda Anthonia van ZIJL [2407], geboren op -22-02-1849 te Delft, overleden op -12-07-1915 te Delft op 66-jarige leeftijd.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op -23-06-1875 te Delft met Johannes van UFFELEN, geboren ± 1844 te Delft, overleden op -24-08-1935 te Delft, zoon van Johannes van UFFELEN en Johanna OLIERHOEK.
   12.  Cornelis van ZIJL [10200] (zie VI.18).

V.24    Cornelis Henricus van ZIJL [8469], vleeschhouwer, geboren op -27-04-1820 om 23:00 uur te Schiedam, overleden op -03-04-1887 om 16:00 uur te Schiedam op 66-jarige leeftijd.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op -29-08-1849 te Schiedam (getuige(n): Jan van Zijl, 25 jr, kleermaker, broer / Willem van Dijk, 29 jr, kleermaker / Henricus Overgier, 30 jr, kleermaker / Jan van den Velden, 30 jr, vleeschhouwer) met Adriana VRIJENHOEK [9349], 22 jaar oud, geboren op -14-02-1827 te Berkel, overleden > 1897 te Schiedam? Dochter van Hendrik VRIJENHOEK [10732], brandersknecht, en Clazina van LEEUWEN [10733].
Uit dit huwelijk:
   1.  Cornelis Hendrik van ZIJL [11382], geboren op -16-02-1849 te Schiedam, overleden op -31-05-1850 om 23:30 uur te Schiedam op 1-jarige leeftijd. Dit kind is erkend bij het huwelijk van Cornelis Henicus van Zijl en Adriana Vrijenhoek.
   2.  Adriana van ZIJL [10742], geboren op -20-09-1851 te Schiedam.
Gehuwd op 18-jarige leeftijd op -18-05-1870 te Schiedam. Vader Pieter Suttorp weigerde zijn toestemming voor dit huwelijk. Daarop schakelde zoon Jacobus de kantonrechter in. Die deed uitspraak en verleende toestemming op basis van artikel 100 van het Burgerlijk Wetboek. Echtgenoot is Jacobus SUTTORP, 29 jaar oud, vleeschhouwer, geboren op -11-10-1840 te Schiedam, zoon van Pieter SUTTORP en Elisabeth VERDOES.
   3.  Cornelis Henricus van ZIJL [10746], geboren op -18-10-1853 om 17:00 uur te Schiedam, overleden <29-04-1856 te Schiedam.
   4.  Cornelis Henricus van ZIJL [10747], koopman, geboren op -29-04-1856 om 01.30 uur te Schiedam, overleden op -04-06-1883 om 18:00 uur te Schiedam op 27-jarige leeftijd.
   5.  Johanna Cornelia van ZIJL [10748] (zie VI.25).
   6.  Henri van ZIJL [10749], geboren op -25-03-1862 om 10:00 uur te Schiedam.
   7.  Cornelis van ZIJL [11000] (zie VI.28).
   8.  Petronella Adriana Agatha van ZIJL [33783], geboren op -22-02-1868 te Schiedam, overleden op -24-12-1898 te Schiedam op 30-jarige leeftijd.
Gehuwd op 17-jarige leeftijd op -26-11-1885 te Schiedam met Pieter Johannes GAGESTEIN, 21 jaar oud, geboren op -02-05-1864 te Overschie, overleden op -14-05-1939 te Overschie op 75-jarige leeftijd.
   9.  Sier Adriaan van ZIJL [3323] (zie VI.32).

V.27    Johannes Cornelis van ZIJL [10734], kleermaker, geboren op -23-08-1824 te Schiedam, overleden op -11-09-1875 te Overschie op 51-jarige leeftijd.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op -29-04-1847 te Schiedam. Bij het huwelijk wordt een verklaring van armoede afgegeven door de wijkmeester van wijk F. Johannes en Afje wonen op nr. 257 en '...verkeeren in behoeftige omstandigheden, zoo dat zij niet in staat zijn tot betaling der stukken, benodigd voor het aangaan van het huwelijk. Schiedam, 16-04-1847. Echtgenote is Aafje HOUTMAN [10735], 22 jaar oud, geboren op -27-11-1824 te Schiedam, dochter van Cornelis HOUTMAN [10736], brandersknecht, en Alberta Cornelia van den TEMPEL [10737].
Uit dit huwelijk:
   1.  Cornelia van ZIJL [10792], geboren op -27-06-1846 te Schiedam.
Gehuwd (1) op 20-jarige leeftijd op -29-09-1866 te Schiedam met Maarten VREUGDENHIL, geboren ± 1822 te Maasland, zoon van Jan VREUGDENHIL en Stijntje DUIFHUIS.
Gehuwd (2) op 43-jarige leeftijd op -13-09-1889 te Maasland met Adrianus van PELT, geboren ± 1842 te Numansdorp, overleden op -01-03-1914 te Maasland, zoon van Jan van PELT en Adriaantje TROOST. {Hij was eerder gehuwd ± 1878 te Schiedam? Echtgenote is Adriaantje WERKHOVEN, geboren ± 1825 te Schiedam?}

V.35    Cornelis van ZIJL [6747], gedoopt (rk) op -07-10-1796 te Schiedam (getuige(n): Kors van Zijl & Jacoba van der Werff), overleden op -10-04-1832 om 22:00 uur te Delfshaven op 35-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) ± 1816 te Delfshaven? Echtgenote is Cornelia RECHTERING (Rigter) [6654], geboren ± 1796, overleden <20-10-1844.
Gehuwd (2) ± 1825 met Christina van WIJNGAARDEN [6748], geboren ± 1796, overleden >11-02-1852 te Rotterdam?
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Johannes Josephus van ZIJL [10750], brandersknecht, geboren ± 1819 te Kralingen.
Gehuwd (1) op -27-04-1845 te Overschie, gescheiden na 13 jaar op -09-07-1858 te Schiedam van Apolonia Maria THEUNISSEN, geboren ± 1822 te Stompwijk? Overleden op -26-06-1905 te Rotterdam. Zij was inmiddels van haar man Johannes gescheiden. Dochter van Gerardus Arnoldus TEUNISSEN en Cornelia van SCHAIK.
Gehuwd (2) op -23-05-1860 te Schiedam met Alexandrina Petronella PETERS, geboren ± 1831 te Rotterdam, dochter van Franciscus PETERS en Catharina KRUIJSKAMP.
   2.  Johannes van ZIJL [7491] (zie VI.40).
   3.  Arnoldus van ZIJL [6550] (zie VI.43).
Uit het tweede huwelijk:
   4.  Cornelia van ZIJL [6683], particuliere, geboren ± 1827 te Kralingen, overleden op -29-08-1899 te Rotterdam.
Gehuwd op -11-02-1852 te Rotterdam met Everardus Josephus Rudolphus ZEGERS, kantoorbediende, geboren ± 1823 te Rotterdam, zoon van Johannes Petrus ZEGERS en Adriana Catharina VORST.
   5.  Cornelis van ZIJL [9447] (zie VI.47).
   6.  Maria Cornelia van ZIJL [8702], geboren ± 1832 te Rotterdam/ Delfshaven, overleden op -11-05-1861 te Rotterdam.
Gehuwd op -18-04-1860 te Rotterdam met Jan KAPPETEIJN, geboren ± 1834 te Rotterdam, zoon van Leendert KAPTEIN, molenaar, en Ingetje ONDERDELINDEN.

V.40    Henricus (Hendrikus) van ZIJL [9480], schoenmaker, gedoopt op -25-09-1801 te Overschie.
Gehuwd (1) op 24-jarige leeftijd op -22-01-1826 te Oud & Nieuw Mathenesse met Petronella VERHAPPEN [18882], 35 jaar oud, geboren op -15-04-1790 te Geldrop, overleden op -17-06-1839 te Rotterdam op 49-jarige leeftijd, dochter van Joannis Petri VERHAPPEN [20882] en Maria van DELFT [20883].
Gehuwd (2) op 40-jarige leeftijd op -08-06-1842 te Rotterdam met Catharina van GILS [9482], 43 jaar oud, geboren op -15-05-1799 te Oosterhout, dochter van Wilhelmus van GILS [9483] en Joanna STOOPS [9484].
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Maria Agatha van ZIJL [18883], geboren op -25-12-1826 te Rotterdam, overleden op -26-11-1831 te Rotterdam op 4-jarige leeftijd.
   2.  Maria Christina Anna van ZIJL [18884], geboren op -12-07-1828 te Rotterdam.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op -03-05-1855 te Breda met Cornelis PLASMAN, geboren te Nijmegen, zoon van Herman PLASMAN en Aagje de VROOMEN.
   3.  N.N. van ZIJL [18885], geboren op -02-03-1830 te Rotterdam, overleden op -02-03-1830 te Rotterdam, 0 dagen oud.

V.45    Christianus van ZIJL (Korstiaan) [392], Arbeider, geboren op -13-11-1796 te Wateringen, gedoopt (RK) op -13-11-1796 te Wateringen (getuige(n): Johannes van Heijningen & Aleydis van Zijl), overleden op -19-10-1859 te Wateringen op 62-jarige leeftijd. Zijn stiefzoon Petrus Bakker heeft in 1829 het overlijden van Christianus aangegeven. In enkele acten wordt zijn naam geschreven als 'van Zeijl'. Hij woonde te Wateringe in wijk B, nr. 70. Zijn signalement bij de miliaire dienst was: gezicht - ovaal; voorhoofd - rond; kin - rond; neus - spits; ogen - blauw; haar - blond.
Gehuwd (1) op 25-jarige leeftijd op -01-05-1822 te Wateringen met Adriana VOORZEIJDE [393], 24 jaar oud, geboren op -01-05-1798 te Wateringen, gedoopt (RK) op -01-02-1799 te Delft, overleden op -26-11-1835 te Wateringen op 37-jarige leeftijd. In haar overlijdensacte wordt Hof van Delft als geboorteplaats genoemd. Haar naam wordt in sommige gevallen geschreven als 'Verzijde' of 'van der Zijden'. Dochter van Gerardus Cornelis VOORZEIJDE [7527] en Maria VIS [7528].
Gehuwd (2) op 51-jarige leeftijd op -06-10-1848 te Monster met Apollonia van ZWET [394], 37 jaar oud, gedoopt op -08-06-1811 te Wateringen, zij is kennelijk niet in Wateringen overleden, dochter van Adrianus (Arij) van ZWET [423] en Johanna (Jannetje) REIJGERSBERGEN [424]. {Zij was eerder gehuwd ± 1838 met Cornelis BAKKER [425], geboren ± 1810, overleden <06-10-1848.}
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Aplonia van ZEIJL [426], geboren op -04-09-1823 te Wateringen, overleden op -12-08-1896 te Wateringen op 72-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) op 25-jarige leeftijd op -22-06-1849 te Wateringen met Johannis MARREWÉ, 29 jaar oud, geboren op -02-03-1820 te Wateringen, overleden op -14-09-1852 te Wateringen op 32-jarige leeftijd, zoon van Jan MARREWÉ en Feijtje TETTEROO.
Gehuwd (2) op 35-jarige leeftijd op -10-09-1858 te Wateringen met Pieter KRUIJK, 29 jaar oud, geboren op -16-09-1828 te Wateringen, overleden op -05-05-1893 te Wateringen op 64-jarige leeftijd, zoon van Cornelis KRUIJK en Adriana van LEEUWEN.
   2.  Gerrit van ZEIJL [431], geboren op -29-08-1824 te Wateringen, aangifte op 31-08-1824. Overleden op -07-12-1835 te Wateringen op 11-jarige leeftijd.
   3.  Jacoba van ZEIJL [432], geboren op -30-09-1826 te Wateringen, overleden op -07-09-1908 te Maasland op 81-jarige leeftijd.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op -05-05-1849 te Wateringen met Adrianus Wilhelmus RASENS, 27 jaar oud, geboren op -01-07-1821 te Wateringen, overleden op -29-05-1870 te Wateringen op 48-jarige leeftijd, zoon van Jacobus RASENS en Clasina ZANDVLIET.
   4.  Theodorus van ZIJL [434] (zie VI.61).
   5.  Dorothea van ZEIJL [436], geboren op -16-04-1831 te Wateringen, overleden op -25-12-1831 te Wateringen, 253 dagen oud.
   6.  Theodora van ZEIJL [437], geboren op -05-11-1832 te Wateringen, overleden op -14-04-1834 te Wateringen op 1-jarige leeftijd.
   7.  Theodorus van ZEIJL [438], geboren op -24-01-1835 te Wateringen, overleden op -06-12-1835 te Wateringen, 316 dagen oud.
Uit het tweede huwelijk:
   8.  Adrianus van ZEIJL [439] (zie VI.66).

V.52    Dirk van ZEIJL [1578], arbeider; veehouder; landbouwer, geboren op -01-06-1813 te Wateringen, overleden <06-09-1863 te Kethel? Bij de aangifte van het huwelijk van zijn zus Petronella wordt hij Theodorus genoemd.
Gehuwd op 35-jarige leeftijd op -19-05-1849 te Wateringen met Jacoba RASENS [1580], 28 jaar oud, geboren op -30-08-1820 te Wateringen, overleden op -12-08-1879 te Wateringen op 58-jarige leeftijd, dochter van Jacobus RASENS [1581] en Clasina ZANDVLIET [1582].
Uit dit huwelijk:
   1.  Pieter van ZEIJL [1583] (zie VI.68).
   2.  Adrianus Wilhelmus van ZIJL [1585] (zie VI.70).
   3.  Jacobus van ZEIJL [1587], geboren op -23-01-1856 te Wateringen, overleden op -06-09-1863 te Wateringen op 7-jarige leeftijd.
   4.  Theodora Maria van ZEIJL [2252], veehoudster, geboren op -26-08-1857 te Wateringen, overleden op -27-12-1876 te Wateringen op 19-jarige leeftijd, ongehuwd.

V.55    Wilhelmus (Willem) van ZEIJL [1597], geboren op -09-07-1816 te Wateringen, overleden op -28-01-1892 te Wateringen op 75-jarige leeftijd. Het signalement van Willem bij de militaire dienst luidde als volgt:
lengte: 1 el, 7 palm, 3 duim, 8 strepen; aangezicht: ovaal; voorhoofd: rond; ogen: blauw; neus:groot; kin: rond; haar: blond.
Hij was een welvarende landbouwer aan de Zweth te Wateringen, Wijk B, nr. 70.
In 1871 kocht hij voor zijn tweede zoon Jacobus een boerderij met meer dan 17 bunders land in de Wippolder onder Wateringen. Volgens het bevolkingsregister in Wateringen had hij in 1849 twee knechts: zijn broer Lauwrens en Jacobus Overgaag.
Jacoba Rasens, weduwe van zijn neef Dirk van Zeijl (1578), was bij hem dienstbode en toen haar zoon Jacobus overleed, ging Willem dit aangeven.
Willem was jarenlang lid van het polderbestuur van de Oud- en Nieuwlandse Polder. In een vergadering op 16-05-1884 legde de nieuwe voorzitter P.J. Hoek de eed in zijn handen af, als zijnde het oudste bestuurslid. In de vergadering van 21-12-1891 werd Willem tot de Gecomitteerde Ingelanden benoemd.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op -22-04-1841 te Groeneveld, gehuwd voor de kerk op -23-04-1841 te Schipluiden (RK) met Catharina van ADRICHEM [1598], 24 jaar oud, geboren op -11-10-1816 te Hof van Delft, overleden op -20-11-1886 te Wateringen op 70-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jacobus van ZEIJL [2290], geboren op -14-06-1842 te Wateringen, overleden op -16-07-1844 te Wateringen op 2-jarige leeftijd.
   2.  Magchiel van ZEIJL [1600] (zie VI.75).
   3.  Jacobus Adrianus van ZEIJL [1602] (zie VI.77).
   4.  Hendrik van ZEIJL [1605] (zie VI.80).
   5.  Engelberta van ZEIJL [2291], geboren op -27-03-1850 te Wateringen, overleden op -15-04-1883 te Loosduinen op 33-jarige leeftijd.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op -23-04-1875 te Wateringen met Pieter Adrianus HOFSTEDE, 24 jaar oud, geboren op -07-11-1850 te Loosduinen, overleden op -07-09-1928 te Loosduinen op 77-jarige leeftijd, zoon van Jacobus HOFSTEDE en Wilhelmina DUINISVELD.
   6.  Wilhelmus van ZEIJL [1608] (zie VI.85).
   7.  Theodora van ZEIJL [2295], geboren op -23-10-1853 te Wateringen, overleden op -19-04-1866 te Wateringen op 12-jarige leeftijd.
   8.  Maria van ZEIJL [2296], geboren op -27-01-1856 te Wateringen, overleden op -16-03-1861 te Wateringen op 5-jarige leeftijd.
   9.  Leonardus van ZEIJL [1610] (zie VI.89).

VI.18    Cornelis van ZIJL [10200], bouwman, geboren op -12-03-1851 te Delft, gedoopt te (RK), overleden op -28-03-1923 te Kethel op 72-jarige leeftijd, begraven op -31-03-1923 te Kethel. Cor was bouwman en boer en verkocht in het winkeltje aan zijn huis -Buitenwatersloot 207 te elft- melk en andere boederijproducten.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op -28-04-1882 te Maasland met Gijsbertha RUIGROK [10001], 26 jaar oud, geboren op -17-05-1855 te Maasland. Mw. van Leeuwen, brief nov. '94
Oma, overleden op -05-12-1934 te Delft bpr op 79-jarige leeftijd, begraven op -08-12-1934 te Delft (RK) bpr. Getuigen bij doop: Leendert de Leede en Pieter Bergwerf. Dochter van Pieter RUIGROK [8944] en Jacoba de LEEDE [9861].
Uit dit huwelijk:
   1.  Theodorus Petrus Cornelis van ZIJL [11586], geboren op -21-03-1883 te Delft, overleden op -15-04-1905 te Delft op 22-jarige leeftijd.
   2.  Catharina Jacoba Anna (Ka) van ZIJL [11596], geboren op -26-12-1886 te Delft, overleden op -25-03-1968 te Delft op 81-jarige leeftijd, begraven te Den Hoorn.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op -25-09-1914 te Delft met Gerardus Joseph BENTVELZEN, 24 jaar oud, geboren op -07-09-1890 te Hof van Delft, zoon van Wilhelmus BENTVELZEN en Elizabeth Apolonia PAALVAST.
   3.  Barbara Catharina Jacoba van ZIJL [10172], geboren op -01-11-1888 te Delft, gedoopt te (RK), overleden op -05-08-1969 te Vlaardingen op 80-jarige leeftijd.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op -22-04-1910 te Delft met Leonardus Gerardus HEIJDRA, 24 jaar oud, veehouder, geboren op -20-12-1885 te Kethel, gedoopt te (RK), overleden op -22-03-1971 te Vlaardingen op 85-jarige leeftijd, zoon van Leendert HEIJDRA en Maria van WIJK.
   4.  Cornelia Catharina Gijsbertha van ZIJL [11595], geboren op -24-08-1890 te Delft.
   5.  Petronella Maria van ZIJL [11594], geboren op -03-05-1892 te Delft.
   6.  Maria Gijsberta Barbara van ZIJL [11593], geboren op -21-10-1893 te Delft.
   7.  Anthonius Johannes Hendricus van ZIJL [11592], geboren op -14-02-1895 te Delft.
   8.  Gijsberta Gerarda van ZIJL [11591], geboren op -30-10-1896 te Delft.
   9.  Theodora Gerarda Maria van ZIJL [11585], geboren op -06-06-1900 te Delft, overleden op -28-11-1900 te Delft, 175 dagen oud.

VI.25    Johanna Cornelia van ZIJL [10748], geboren op -26-09-1859 te Schiedam.
Gehuwd op 16-jarige leeftijd op -13-09-1876 te Schiedam met Gerrit Hendrik HOORMAN [9540], 22 jaar oud, geboren op -17-12-1853 te Brielle, zoon van Anthony HOORMAN [227] en Neeltje GROENEWEG [8976].
Kind:
   1.  Anthonie van ZIJL [10791], geboren op -21-06-1876 te Schiedam.

VI.28    Cornelis van ZIJL [11000], vleeschhouwer, geboren op -15-05-1865 te Schiedam, overleden te 's Gravenhage.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op -25-05-1887 te Schiedam met Hendrika Maria PINSTER [11001], 23 jaar oud, geboren op -14-12-1863 te Schiedam, overleden te 's Gravenhage, dochter van Jan PINSTER [11002], metselaar, en Dirkje van der BURG [11003].
Uit dit huwelijk:
   1.  Adriana van ZIJL [11047], geboren op -13-06-1887 te Schiedam.
Gehuwd op 35-jarige leeftijd op -02-05-1923 te Rotterdam met Jacob van RIET, geboren ± 1872 te Schiedam, zoon van Willem van RIET en Dina BAANVINGER.
   2.  Dirkje Johanna van ZIJL [11048], geboren op -29-03-1890 te Schiedam.
Gehuwd op 38-jarige leeftijd op -11-07-1928 te Rotterdam met Jacob van RIET, geboren ± 1872 te Schiedam, zoon van Willem van RIET en Dina BAANVINGER.
   3.  Cornelis Henricus van ZIJL [7839], kantoorbediende, geboren ± 1894 te Schiedam.
Gehuwd op -03-11-1921 te Rotterdam met Maria Gésine Wilhelmine BUITENHEK, geboren ± 1896 te Liers (B), dochter van Guillaume BUITENHEK, hoofdconducteur NS, en Henriette Wilhelmine Gésine HASSINK.
   4.  Jan van ZIJL [18150], vertegenwoordiger, geboren ± 1896.
Gehuwd op -29-12-1920 te Arnhem met Maria Geertruida GUTTELING, geboren ± 1898, dochter van Levinus Cornelis GUTTELING en Catharina van de LINDE.
   5.  Cornelis van ZIJL [7837], geboren ± 1897 te Rotterdam, overleden op -13-01-1960 te Rotterdam.
Gehuwd op -16-05-1923 te Rotterdam met Adriana Cornelia SPEK, geboren ± 1899 te Rotterdam, overleden op -10-06-1957 te Rotterdam, dochter van Johannes Christoffel SPEK en Jansje EDELMAN.
   6.  Hendrica Maria van ZIJL [7907], geboren op -29-10-1900 te Rotterdam.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op -14-05-1924 te Rotterdam met Matthijs van RIET, geboren ± 1896 te Rotterdam, zoon van Jacob van RIET en Maria van TOORN.

VI.32    Sier Adriaan van ZIJL [3323], vleeshouwer, geboren op -29-09-1872 te Schiedam, overleden op -06-03-1941 te Rotterdam op 68-jarige leeftijd.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op -06-10-1897 te Rotterdam met Johanna Wilhelmina Carolina KORF [3324], 21 jaar oud, geboren op -15-12-1875 te 's-Hertogenbosch, overleden op -22-01-1942 te Rotterdam op 66-jarige leeftijd, dochter van Karel Lodewijk KORF [9757], bootwerkersbaas, en Geertrui Barbara Petronella van der ROS [9758].
Uit dit huwelijk:
   1.  Adriana (Jeane) van ZIJL [3845], geboren op -11-05-1898 te Rotterdam, overleden op -14-08-1979 op 81-jarige leeftijd.
Gehuwd op 34-jarige leeftijd op -29-06-1932 te Rotterdam met Johan Willem KLOPPERT, 37 jaar oud, geboren op -07-02-1895 te Rotterdam, overleden op -28-08-1972 op 77-jarige leeftijd.
   2.  Karel Lodewijk van ZIJL [3847] (zie VII.27).
   3.  Petronella Geertruida Jacoba (Pieternel) van ZIJL [3851], geboren op -26-03-1901 te Rotterdam, overleden op -21-02-1968 op 66-jarige leeftijd.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op -04-06-1924 te Rotterdam met Marinus Pieter (Rienus) van NUGTEREN, 29 jaar oud, geboren op -06-01-1895 te Rotterdam, overleden op -23-02-1966 te Rotterdam? op 71-jarige leeftijd, zoon van Pieter van NUGTEREN en Barbara van der VOORDEN.
   4.  N.N. van ZIJL [24147], geboren op -12-10-1901 te Rotterdam, overleden op -12-10-1901 te Rotterdam, 0 dagen oud.
   5.  Cornelis Hendrikus van ZIJL [5418] (zie VII.32).
   6.  Sier Adriaan van ZIJL [10766], geboren op -02-07-1904 te Rotterdam, overleden op -19-10-1904 om 13:00 uur te Rotterdam, 109 dagen oud.
   7.  Johanna Wilhelmina Carolina van ZIJL [17791], geboren ± 05-1906 te Rotterdam, overleden op -27-08-1906 te Rotterdam, 3 mnd.
   8.  Johanna Wilhelmina Carolina van ZIJL [3857], geboren op -19-05-1908 te Rotterdam, overleden op -16-08-1990 op 82-jarige leeftijd.
Gehuwd ± 1933 met Gerrit van SPRONSEN, geboren op -25-11-1905, overleden op -25-09-1970 op 64-jarige leeftijd.
   9.  Adriaan van ZIJL [3863], geboren op -08-07-1912 te Rotterdam, overleden op -04-10-1985 te Amsterdam op 73-jarige leeftijd.
   10.  Johannes van ZIJL [3294] (zie VII.39).
   11.  Gerard (Gerard) van ZIJL [3322] (zie VII.41).

VI.40    Johannes van ZIJL [7491], scheepstimmerman; stuurman, geboren op -20-08-1820 te Kralingen, overleden op -05-12-1892 te Rotterdam op 72-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) op 24-jarige leeftijd op -20-10-1844 te Rotterdam met Cornelia BUYS [7492], 22 jaar oud, geboren op -28-01-1822 te Rotterdam, dochter van Jacobus BUYS [7670], melkverkoper, en Maria van VELZEN [7671].
Gehuwd (2) op 39-jarige leeftijd op -24-08-1859 te Rotterdam met Cornelia DEENEKAMP [8444], geboren ± 1839 te Rotterdam, dochter van Adrianus DEENEKAMP [7668] en Johanna van den HORIK [7669], winkelierster.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Cornelis Jacobus van ZIJL [7582], geboren op -30-05-1847 om 19:00 uur te Rotterdam.
   2.  Johannes Cornelis Marcus van ZIJL [7613], geboren op -29-04-1851 om 02:00 uur te Rotterdam.
   3.  Jacobus van ZIJL [10672], geboren op -14-05-1853 om 04:00 uur te Rotterdam.
   4.  Jacobus Cornelius Marcus van ZIJL [12393], geboren op -25-05-1857 te Delft.
Uit het tweede huwelijk:
   5.  Cornelia Maria van ZIJL [7819], geboren op -08-10-1860 te Rotterdam.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op -29-09-1886 te Rotterdam met Johannes Henricus de JONG, geboren ± 1852 te Oosterhout, zoon van Martinus Adriaan de JONG en Cornelia Dorothea SCHOORMANS.
   6.  Adrianus Gerardus van ZIJL [10084], geboren op -19-04-1862 om 23:00 uur te Rotterdam, overleden op -25-07-1863 te Rotterdam op 1-jarige leeftijd.
   7.  Adrianus Gerhardus van ZIJL [10086], geboren op -09-06-1864 om 02:00 uur te Rotterdam, overleden op -29-06-1865 te Rotterdam op 1-jarige leeftijd.
   8.  Johanna Maria van ZIJL [17890], geboren op -08-11-1865 te Rotterdam, overleden op -17-02-1940 te Hillegersberg op 74-jarige leeftijd.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op -07-08-1889 te Rotterdam met Johannes Hendrikus STEEMAN, geboren ± 1865 te Nijmegen, zoon van Hermanus Hendrikus STEEMAN en Maria GRAVE.
   9.  Hermanus Gerardus van ZIJL [10621], geboren op -29-09-1867 om 18:00 uur te Rotterdam, overleden op -11-01-1868 te Rotterdam, 104 dagen oud.
   10.  Gerardus Johannes van ZIJL [12795], geboren op -27-10-1868 om 01:00 uur te Rotterdam.
   11.  Margaretha Maria van ZIJL [8664], geboren ±28-12-1869 te Rotterdam.
Gehuwd op -21-02-1900 te Rotterdam met Franciscus Albertus HOFSTEDE, huidenzouter, geboren ± 1873 te Rotterdam, zoon van Gerardus Jacobus HOFSTEDE en Peternella Josepha BRANDENBURG.
   12.  Wilhelmina Maria van ZIJL [15025], geboren op -13-09-1871 te Rotterdamn, overleden op -23-08-1872 om 05:00 uur te Delfshaven, 345 dagen oud.
   13.  Gerdina Maria van ZIJL [10611], geboren op -02-12-1872 om 12:00 uur te Rotterdam.
   14.  Jacoba Maria Johanna van ZIJL [20558], geboren op -09-02-1874 te Rotterdam.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op -24-06-1896 te Rotterdam met Hendrikus Theodorus TINKHOF, geboren ± 1868 te Rotterdam, zoon van Bernardus Johannes TINKHOF en Cornelia Johanna de RAAD.
   15.  Johannes Cornelis van ZIJL [7595], geboren op -30-03-1876 om 20:00 uur te Rotterdam, overleden op -30-04-1879 te Rotterdam op 3-jarige leeftijd.
   16.  Cornelia Maria van ZIJL [14094], geboren op -30-03-1878 te Rotterdam, overleden op -13-04-1878 te Rotterdam, 14 dagen oud.
   17.  Johannes Cornelis van ZIJL [8467] (zie VII.63).

VI.43    Arnoldus van ZIJL [6550], brandersknecht, geboren op -16-08-1823 te Kralingen.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op -25-11-1846 te Rotterdam (getuige(n): Johannes van Zijl, 25 jr, scheepmaker; Johannes Joseph van Zijl, 27 jr, bouwman; broers van de bruidegom) met Maria Theresia MEIJER [6552], 21 jaar oud, geboren op -19-08-1825 te Schiedam, dochter van Johan Joseph MEIJER [6665], machinist, en Johanna Catharina van EYS [6666].
Uit dit huwelijk:
   1.  Cornelia Maria Christina van ZIJL [16759], geboren op -14-01-1848 te Rotterdam.
   2.  Maria Elizabeth van ZIJL [16760], geboren op -15-08-1850 te Rotterdam.
   3.  Johannes Cornelis van ZIJL [10708], geboren op -16-02-1853 te Rotterdam.
   4.  Cornelius van ZIJL [16761], geboren op -06-12-1855 te Rotterdam.
   5.  Johanna Catharina van ZIJL [16762], geboren op -10-02-1858 te Rotterdam.

VI.47    Cornelis van ZIJL [9447], hofmeester der koopvaardij, geboren op -12-06-1829 te Delfshaven.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op -15-08-1849 te Rotterdam met Lydia KAPTEIN [9448], 24 jaar oud, geboren op -15-08-1825 te Hoogvliet, dochter van Leendert KAPTEIN [9449], molenaar, en Ingetje ONDERDELINDEN [9450].
Uit dit huwelijk:
   1.  Cornelis Adrianus van ZIJL [13714], geboren op -09-06-1849 te Rotterdam, overleden op -07-09-1849 te Rotterdam, 90 dagen oud.
   2.  Helena van ZIJL [18136], geboren op -23-04-1851 te Rotterdam.
   3.  Ingenetta H van ZIJL [8369] (zie VII.73).
   4.  Cornelis Jacobus van ZIJL [10579], geboren op -14-10-1855 om 16:00 uur te Rotterdam.
   5.  Josephus Johannes van ZIJL [10714], geboren op -05-09-1857 om 19:00 uur te Rotterdam.
   6.  Maria van ZIJL [18137], geboren op -25-01-1862 te Rotterdam.
   7.  Cornelia van ZIJL [18146], geboren op -07-10-1866 te Rotterdam.

VI.61    Theodorus van ZIJL [434], arbeider, geboren op -22-12-1828 te Wateringen, overleden op -16-03-1860 te Wateringen op 31-jarige leeftijd. Theodorus is de enige in dit gezin wiens naam zonder 'e' staat geregistreerd.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op -14-06-1850 te Wateringen met Adriana (Anna) RASENS [435], 25 jaar oud, geboren op -11-04-1825 te Wateringen, overleden op -10-12-1891 te Loosduinen op 66-jarige leeftijd, begraven op -14-12-1891 te Poeldijk. Anna bracht haar laatste jaren door bij haar zoon Jacobus, molenaar in de Wen (staatkundig Loosduinen, kerkelijk Poeldijk), dochter van Jacobus RASENS [1581] en Clasina ZANDVLIET [1582].
Uit dit huwelijk:
   1.  Adriana van ZIJL [537], geboren op -26-11-1851 te Wateringen, overleden op -10-02-1852 te Wateringen, 76 dagen oud.
   2.  Jacobus van ZIJL [542] (zie VII.80).
   3.  Adriana van ZIJL [536], geboren op -25-08-1854 te Wateringen, overleden op -16-09-1890 te Monster op 36-jarige leeftijd.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op -01-06-1878 te Monster met Jacobus Hendrikus ZUIDERWIJK, 25 jaar oud, geboren op -24-07-1852 te Monster, overleden op -31-08-1910 te Monster op 58-jarige leeftijd.
   4.  Theodorus van ZIJL [539] (zie VII.84).

VI.66    Adrianus van ZEIJL [439], arbeider, geboren op -22-09-1849 te Wateringen, overleden op -21-05-1894 te Haarlemmermeer op 44-jarige leeftijd.
Gehuwd op 37-jarige leeftijd op -26-01-1887 te Haarlemmermeer met Johanna Helena JELIERSE (Legierse) [17699], 27 jaar oud, geboren op -11-06-1859 te Den Bommel, dochter van Marcelis JELIERSE (Legierse) [17701] en Maria SNOEK [17702].
Uit dit huwelijk:
   1.  Apolonia van ZEIJL [17703], geboren op -10-11-1857 te Haarlemmermeer.
Gehuwd ± 1911 met Fred van der BERG, geboren ± 1878.
   2.  Marcelis (Marcel) van ZEIJL [17700] (zie VII.89).
   3.  Mien van ZEIJL [17704], geboren op -16-11-1890 te Haarlemmermeer.
   4.  Jaan van ZEIJL [17705], geboren op -19-02-1893 te Haarlemmermeer.

VI.68    Pieter van ZEIJL [1583], veehouder, geboren op -20-10-1850 te Wateringen, overleden op -02-12-1895 te Wateringen op 45-jarige leeftijd, zijn doodsoorzaak was een longontsteking, die hij opliep nadat hij door het ijs was gezakt. Pieter was veehouder aan de Heulweg te Wateringen.
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op -24-10-1883 te Vrijenban met Maria EVERS [1584], 22 jaar oud, geboren op -19-07-1861 te Schiedam, overleden op -20-05-1923 te Wateringen op 61-jarige leeftijd, dochter van Leonardus EVERS [2253], brandersknecht, en Johanna Catharina BEUKERS [2254]. Maria trouwde 2e keer met Nicolaas Adrianus Krijger. {Zij is later gehuwd > 1895 met Nicolaas Adrianus KRIJGER [5789], geboren op -21-02-1867 te Naaldwijk, overleden op -25-11-1936 te Wateringen op 69-jarige leeftijd, zoon van Bernardus KRIJGER [5790] en Martina JANSEN [5791].}
Uit dit huwelijk:
   1.  Jacoba Alegonda Maria van ZEIJL [2255], geboren op -28-09-1884 te Wateringen, overleden op -10-05-1902 te Kwintsheul op 17-jarige leeftijd.
   2.  Leonardus Jacobus van ZEIJL [1588] (zie VII.94).
   3.  Klazina Petronella van ZEIJL [2256], geboren op -28-05-1890 te Wateringen.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op -15-06-1917 te Wateringen met Cornelis Adrianus van der MEER, 26 jaar oud, geboren op -09-10-1890 te Naaldwijk, overleden op -24-06-1959 te Wateringen op 68-jarige leeftijd, zoon van Johannes van der MEER en Anna van GEMMERT.
   4.  Katharina Alida Elisabeth van ZEIJL [2260], geboren op -19-11-1893 te Wateringen, ongehuwd in 1969.

VI.70    Adrianus Wilhelmus van ZIJL [1585], geboren op -12-05-1854 te Wateringen, overleden op -10-02-1941 te Rotterdam op 86-jarige leeftijd.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op -17-10-1883 te Rotterdam met Allegonda de HART [1586], 22 jaar oud, geboren op -23-02-1861 te Heusden, overleden op -29-12-1946 te Rotterdam op 85-jarige leeftijd, dochter van Adriaan de HART [5792] en Pieternella SMITS [5793].
Uit dit huwelijk:
   1.  Theodorus Adrianus Petrus van ZIJL [16578], geboren op -27-10-1883 te Rotterdam.
   2.  Adrianus Theodorus Hendricus van ZEIJL [1590], geboren op -19-01-1885 te Rotterdam, overleden op -11-08-1885 te Rotterdam, 204 dagen oud.
   3.  Jacoba Petronella Maria van ZEIJL [2261], geboren op -11-10-1886 te Rotterdam, overleden op -02-02-1936 te Rotterdam op 49-jarige leeftijd.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op -20-01-1909 te Rotterdam met Gerhard Pieter van der BILT, geboren ± 1885 te Ruhrort, DLD, overleden op -08-05-1960 te Rotterdam, zoon van Johannes van der BILT en Elisabeth van den BERG.
   4.  Petronella Maria Johanna van ZEIJL [2265], geboren op -29-12-1887 te Rotterdam, overleden op -26-02-1888 te Rotterdam, 59 dagen oud.
   5.  Adriaan Theodorus Jan van ZEIJL [1591], geboren op -11-03-1890 te Rotterdam, overleden op -08-04-1890 te Rotterdam, 28 dagen oud.
   6.  Pieternella Maria Allegonda van ZEIJL [2266], geboren op -30-10-1891 te Rotterdam, overleden op -24-11-1892 te Rotterdam op 1-jarige leeftijd.
   7.  Clasina Maria van ZEIJL [2267], geboren op -02-04-1893 te Rotterdam, overleden op -26-10-1893 te Rotterdam, 207 dagen oud.
   8.  Maria Johanna van ZEIJL [2268], geboren op -10-10-1894 te Rotterdam, overleden op -21-02-1967 te Rotterdam op 72-jarige leeftijd.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op -23-04-1919 te Rotterdam met Alexander KEMPERS, 25 jaar oud, geboren op -09-10-1893 te Rotterdam, overleden op -30-11-1944 te Rotterdam op 51-jarige leeftijd, zoon van Philippus KEMPERS en Geertrui Elisabeth BOLLER.
   9.  Adrianus Johannes van ZEIJL [4250], geboren op -23-08-1896 te Rotterdam, overleden op -07-09-1896 te Rotterdam, 15 dagen oud.
   10.  Johan Cornelis Jacobus van ZEIJL [4251], geboren op -07-05-1898 te Rotterdam. Johan werd op 15-08-1924 in het Bevolkingsregister van Rotterdam uitgeschreven wegens vertrek naar Amerika. Het is niet gelukt verdere informatie over hem te krijgen.
   11.  Allegonda Pieternella van ZEIJL [4252], geboren op -07-03-1901 te Rotterdam. Ongehuwd.
   12.  Victorina Maria Hubertina van ZEIJL [4253], geboren op -12-05-1905 te Rotterdam, overleden op -20-07-1905 te Rotterdam, 69 dagen oud.

VI.75    Magchiel van ZEIJL [1600], veehouder, geboren op -29-10-1843 te Wateringen, overleden op -30-10-1889 te Wateringen op 46-jarige leeftijd, veehouder aan de Zweth onder Wateringen.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op -17-05-1870 te Loosduinen met Wilhelmina DUYNDAM [1601], 23 jaar oud, geboren op -26-09-1846 te Loosduinen, overleden op -06-04-1932 te Wateringen op 85-jarige leeftijd, dochter van Cornelis DUYNDAM [2297] en Adriana van LEEUWEN [2298].
Uit dit huwelijk:
   1.  Wilhelmus Cornelis van ZEIJL [1802], geboren op -29-10-1843 te Wateringen, overleden op -30-10-1889 te Wateringen op 46-jarige leeftijd.
Gehuwd op 60-jarige leeftijd op -04-05-1904 te Delft met Jacoba Petronella van PAASSEN, 32 jaar oud, geboren op -04-09-1871 te Hof van Delft, overleden op -08-01-1930 te Delft op 58-jarige leeftijd, dochter van Wilhelmus van PAASSEN en Johanna de VETTE.
   2.  Cornelis Jacobus van ZEIJL [1612] (zie VII.115).
   3.  Jacobus Adrianus van ZEIJL [1804], geboren op -08-07-1873 te Wateringen, overleden op -24-07-1873 te Wateringen, 16 dagen oud.
   4.  Petrus Engelbertus van ZEIJL [1614] (zie VII.118).
   5.  Adriana Catharina Jacoba van ZEIJL [4257], geboren op -16-03-1878 te Wateringen, overleden op -22-09-1963 te Monster op 85-jarige leeftijd.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op -21-10-1898 te Wateringen met Johannes Fredericus VEENMAN, 23 jaar oud, geboren op -16-03-1875 te Naaldwijk, overleden op -14-06-1940 te Kwintsheul (gem. Monster) op 65-jarige leeftijd, zoon van Leo Gudula VEENMAN en Adriana Petronella van RUTTE.
   6.  Catharina Alida van ZEIJL [4259], geboren op -22-05-1880 te Wateringen, overleden op -11-10-1947 te Rotterdam op 67-jarige leeftijd.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op -04-02-1907 te Wateringen met Hendrikus Johannes KOOT, 35 jaar oud, geboren op -05-05-1871 te Berkel en Rodenrijs, overleden op -23-12-1944 te Rotterdam op 73-jarige leeftijd, zoon van Gerardus KOOT en Joanna van BREGT.
   7.  Anna Maria van ZEIJL [4261], geboren op -05-05-1881 te Wateringen, overleden op -04-04-1943 te Naaldwijk op 61-jarige leeftijd.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op -23-09-1904 te Wateringen met Cornelis VIJVERBERG, 26 jaar oud, geboren op -14-10-1877 te Naaldwijk, overleden op -10-11-1960 te Kwintsheul (gem. Naaldwijk) op 83-jarige leeftijd, zoon van Pieter Leendertszn VIJVERBERG en Machdalena Maria DUKKER.
   8.  Huberta Adriana van ZEIJL [4263], geboren op -06-05-1882 te Wateringen.
Gehuwd op 37-jarige leeftijd op -20-04-1920 te Wateringen met Petrus Theodorus LOURENS, 41 jaar oud, geboren op -24-05-1878 te Schiedam, overleden op -24-10-1948 te Schiedam op 70-jarige leeftijd, zoon van Theodorus LOURENS en Josina de VREEDE. {Hij was eerder gehuwd op 40-jarige leeftijd op -24-07-1918 te Schiedam met Magtilda GROENENDAAL, 29 jaar oud, geboren op -04-07-1889 te Schiedam, overleden op -01-11-1918 te Schiedam op 29-jarige leeftijd, dochter van Thomas GROENENDAAL en Maria Johanna van ALPHEN.}
   9.  Johannes Wilhelmus van ZEIJL [1805], geboren op -20-07-1883 te Wateringen, overleden op -10-08-1883 te Wateringen, 21 dagen oud.
   10.  Petrus Nicolaas Jacobus van ZEIJL [1806], geboren op -20-07-1883 te Wateringen, overleden op -16-08-1883 te Wateringen, 27 dagen oud.
   11.  Adrianus Petrus van ZEIJL [1807], geboren op -18-11-1886 te Wateringen, overleden op -10-02-1887 te Wateringen, 84 dagen oud. In de overlijdensacte wordt hij Adrianus Gijsbertus genoemd.
   12.  Engelina Hendrica van ZEIJL [4265], geboren op -26-03-1888 te Wateringen, overleden op -27-04-1941 te Raamsdonkveer op 53-jarige leeftijd.
Gehuwd op 36-jarige leeftijd op -14-05-1924 te Wateringen met Segerius Adrianus LEENAARTS, 39 jaar oud, geboren op -22-04-1885 te Geertruidenberg, overleden op -28-10-1964 te Raamsdonk op 79-jarige leeftijd, zoon van Pieter LEENAARTS en Catharina van de KAA.

VI.77    Jacobus Adrianus van ZEIJL [1602], geboren op -19-01-1846 te Wateringen, overleden op -25-11-1915 te Wateringen op 69-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) op 26-jarige leeftijd op -30-04-1872 te Wateringen met Alida OLSTHOORN [1603], 21 jaar oud, geboren op -14-12-1850 te Naaldwijk, overleden op -01-12-1881 te Wateringen op 30-jarige leeftijd, dochter van Adrianus OLSTHOORN [5634] en Cornelia van der WINDEN [5635].
Gehuwd (2) op 39-jarige leeftijd op -15-04-1885 te Rijswijk met Klazina Wilhelmina van LEEUWEN [1604], 32 jaar oud, geboren op -30-11-1852 te Rijswijk, overleden op -01-12-1918 te Wateringen op 66-jarige leeftijd, dochter van Gerardus van LEEUWEN [5636] en Catharina van der VOORT [5637].
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Catharina van ZEIJL [4267], geboren op -01-02-1873 te Wateringen, overleden op -10-05-1956 te 's-Gravenhage op 83-jarige leeftijd. In familiegraf begraven. Begraven op -14-05-1956 te Rijswijk.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op -17-05-1901 te Wateringen met Jacobus WUBBEN, 30 jaar oud, geboren op -29-09-1870 te Rijswijk, overleden op -28-11-1957 te Rijswijk op 87-jarige leeftijd. In familiegraf begraven. Begraven op -02-12-1957 te Rijswijk, zoon van Cornelis WUBBEN en Willempje van OOSTEN.
   2.  Adrianus Wilhelmus van ZEIJL [1616] (zie VII.135).
   3.  Cornelia Willemina van ZEIJL [4269], geboren op -10-03-1875 te Wateringen, overleden op -17-01-1905 te Wateringen op 29-jarige leeftijd. Cornelia bleef ongehuwd.
   4.  Engelberta Aplonia van ZEIJL [4270], geboren op -23-10-1876 te Wateringen, overleden op -29-08-1943 te Kwintsheul (gem. Monster) op 66-jarige leeftijd.
Gehuwd op 34-jarige leeftijd op -29-09-1911 te Wateringen met Gerardus van LUYK, 35 jaar oud, geboren op -02-10-1875 te Kwintsheul (gem. Monster), overleden op -02-01-1946 te Kwintsheul (gem. Monster) op 70-jarige leeftijd, zoon van Jan van LUYK en Engelina van der BERG.
   5.  Wilhelmus van ZEIJL [1618] (zie VII.140).
   6.  Aplonia Cornelia van ZEIJL [4272], geboren op -24-04-1879 te Wateringen, overleden op -05-07-1889 te Wateringen op 10-jarige leeftijd.
   7.  Magchiel Wilhelmus van ZEIJL [1808], geboren op -07-06-1880 te Wateringen, overleden op -24-09-1880 te Wateringen, 109 dagen oud.
Uit het tweede huwelijk:
   8.  Catharina Cornelia Maria van ZEIJL [5618], geboren op -16-07-1887 te Wateringen.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op -09-06-1915 te Wateringen met Gerardus Cornelis van LEEUWEN, 29 jaar oud, geboren op -01-09-1885 te Rijswijk, zoon van Gerardus van LEEUWEN en Johanna ZUIDERWIJK.
   9.  Alida Petronella van ZEIJL [5619], geboren op -12-10-1888 te Wateringen, overleden op -16-01-1969 te Baexem op 80-jarige leeftijd. Alida was gedurende ruim 57 lid van de Congegratie van de Dienaressen van de H. Geest als zuster Theresiana. Zij maakte zich verdienstelijk door het geven van naailessen en het maken van paramenten (liturgische gewaden).
   10.  Adriana Gerarda Margaretha van ZEIJL [5620], geboren op -30-11-1889 te Wateringen, overleden op -14-01-1891 te Wateringen op 1-jarige leeftijd.
   11.  Gerardus Arnoldus van ZEIJL [1809], geboren op -27-02-1891 te Wateringen, overleden op -24-08-1908 te Wateringen op 17-jarige leeftijd.
   12.  Maria catharina van ZEIJL [5621], geboren op -07-06-1892 te Wateringen, overleden op -16-10-1892 te Wateringen, 131 dagen oud.
   13.  Johanna Wilhelmina van ZEIJL [5622], geboren op -26-02-1894 te Wateringen, overleden op -30-01-1942 te Bleiswijk op 47-jarige leeftijd.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op -23-04-1924 te Rijswijk met Theodorus Cornelis AMMERLAAN, 24 jaar oud, geboren op -15-01-1900 te Bleiswijk, zoon van Leonardus AMMERLAAN en Anna van GINKEL.
   14.  Adriana Catharina Jacoba van ZEIJL [5623], geboren op -10-03-1896 te Wateringen. Ongehuwd.

VI.80    Hendrik van ZEIJL [1605], landbouwer, geboren op -10-08-1848 te Wateringen, overleden op -29-08-1921 te Wateringen op 73-jarige leeftijd, begraven op -02-09-1921 te Wateringen, land aan de Zweth onder Wateringen.
Gehuwd (1) op 40-jarige leeftijd op -24-04-1889 te Hof van Delft met Maria van SCHIE [1606], 38 jaar oud, geboren op -03-05-1850 te Hof van Delft, overleden op -21-08-1891 te Wateringen op 41-jarige leeftijd, dochter van Gerardus van SCHIE [5653] en Cornelia Maria van der DRIFT [5654].
Gehuwd (2) op 44-jarige leeftijd op -21-04-1893 te De Lier met Wilhelmina van DIJK [1607], 29 jaar oud, geboren op -17-06-1863 te De Lier, overleden op -24-02-1949 te De Lier op 85-jarige leeftijd, dochter van Anthonij van DIJK [5655] en Margaretha OVERGAAG [5656].
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Wilhelmus Jacobus van ZEIJL [1810], geboren op -22-05-1891 te Wateringen.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op -28-11-1923 te 's-Gravenhage met Aleida Cornelia Antonia van der MEER, 26 jaar oud, geboren op -10-12-1896 te 's-Gravenhage, dochter van Cornelis Johannes van der MEER en Rosalia Johanna PERSOON.
Uit het tweede huwelijk:
   2.  Maria Cornelia van ZEIJL [5640], geboren op -11-04-1895 te Wateringen, overleden op -03-01-1965 te Delft op 69-jarige leeftijd, begraven op -06-01-1965 te De Lier.
Gehuwd op 34-jarige leeftijd op -15-11-1929 te Delft met Franciscus Jacobus RUIGROK, 34 jaar oud, geboren op -09-02-1895 te De Lier, zoon van Petrus RUIGROK en Agatha Maria de VREEDE.
   3.  Margaretha Catharina van ZEIJL [5644], geboren op -18-03-1896 te Wateringen, overleden op -08-08-1945 te Delft op 49-jarige leeftijd, begraven op -11-08-1945 te Nootdorp.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op -11-05-1923 te Wateringen met Leonardus Jacobus ARKESTEIJN, 28 jaar oud, geboren op -26-02-1895 te Hof van Delft, overleden op -18-02-1959 te Rijswijk op 63-jarige leeftijd, begraven op -21-02-1959 te Nootdorp, zoon van Gerardus Cornelis ARKESTEIJN en Catharina van DIJK.
   4.  Anthonij Johannes van ZEIJL [1620] (zie VII.159).
   5.  Wilhelmus Johannes van ZEIJL [1622] (zie VII.161).
   6.  Michael Wilhelmus van ZEIJL [5648], geboren op -31-08-1898 te Wateringen, overleden op -05-02-1899 te Wateringen, 158 dagen oud.
   7.  Catharina Johanna van ZEIJL [5649], geboren op -14-01-1900 te Wateringen.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op -13-06-1924 te Wateringen met Johannes Josephus van LEEUWEN, 27 jaar oud, geboren op -05-09-1896 te Zwammerdam, overleden op -25-06-1965 te Bourscheid (Luxemburg) op 68-jarige leeftijd, zoon van Theodorus van LEEUWEN en Cornelia van der MANDEN.
   8.  Johannes Adrianus van ZEIJL [1812], geboren op -15-10-1901 te Wateringen.

VI.85    Wilhelmus van ZEIJL [1608], geboren op -15-01-1852 te Wateringen, overleden op -27-12-1927 te Kwintsheul, Gem. Monster op 75-jarige leeftijd. Volgens het Bevolkingsregister van Wateringen vertrok Willem met zijn gezin naar Monster op 10-01-1903, zonder zijn zoon Adriaan, die al op 03-09-1902 naar Naaldwijk was vertrokken.
Het gezin heeft echter eerst nog korte tijd in Pijnacker gewoond. De eris daarheen ging per boot tot het Haantje. Daar bleek dat wegens dijkdoorbraak de Schie was leeggelopen en moets men met een wagen verder (aldus zoon Jacobus).
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op -14-04-1883 te Naaldwijk met Anna Catharina van MEURS [1609], 23 jaar oud, geboren op -13-10-1859 te Kwintsheul, Gem. Naaldwijk, overleden op -29-03-1925 te Kwintsheul, Gem. Monster op 65-jarige leeftijd, dochter van Jacobus van MEURS [5657] en Maria van den BOS [5658].
Uit dit huwelijk:
   1.  Catharina Engelina Wilhelmina van ZEIJL [5600], geboren op -24-01-1885 te Wateringen.
Gehuwd op 39-jarige leeftijd op -17-10-1924 te Wateringen met Gerardus BARENDSE, 47 jaar oud, geboren op -21-04-1877 te Naaldwijk, overleden op -23-04-1949 te Poeldijk, gem. Monster op 72-jarige leeftijd, zoon van Pieter BARENDSE en Adriana van der KNAAP.
   2.  Jacobus Marinus van ZEIJL [1813] (zie VII.169).
   3.  Wilhelmus Michael van ZEIJL [1815] (zie VII.171).
   4.  Adrianus Cornelis van ZEIJL [1817] (zie VII.173).
   5.  Wilhelmina Adriana Catharina van ZEIJL [5604], geboren op -24-11-1892 te Wateringen, overleden op -25-04-1964 te Tilburg op 71-jarige leeftijd. Wilhelmina was zuster Maria Angelina van de Dochters van O.L. Vrouw van het H. Hart. Op 21-11-1915 deed zij har professie en werkte in de missie van de Kei-Eilanden, Indonesië van 1920-1952.
   6.  Hendrikus Wilhelmus van ZEIJL [1819] (zie VII.176).
   7.  Augustinus Marinus van ZEIJL [1821], geboren op -08-11-1895 te Wateringen, overleden op -20-01-1896 te Wateringen, 73 dagen oud.
   8.  Engelina Catharina van ZEIJL [5605], geboren op -30-08-1897 te Wateringen.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op -07-09-1923 te 's-Gravenhage met Johannes Adrianus BORSBOOM, 26 jaar oud, geboren op -15-09-1896 te 's-Gravenhage, zoon van Cornelis Petrus BORSBOOM en Adriana Catharina van KONINGSBRUGGEN.
   9.  Cornelia Adriana van ZEIJL [5609], geboren op -26-08-1900 te Wateringen, overleden op -17-11-1900 te Wateringen, 83 dagen oud.

VI.89    Leonardus van ZEIJL [1610], koopman; kastelein; veehouder, geboren op -04-12-1861 te Wateringen, overleden op -16-02-1931 te Voorburg op 69-jarige leeftijd. Leonardus was ten tijde van zijn huwelijk koopman; dan kastelein tot 1890/'91, daarna veehouder aan de Zweth onder Wateringen.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op -24-04-1885 te Wateringen met Joanna Catharina PERSOON [1611], 22 jaar oud, geboren op -11-12-1862 te Berkel, overleden op -22-01-1937 te Wateringen op 74-jarige leeftijd. Catharina vestigde zich te Wateringen op 15-05-1877, komende uit Vlaaridngerambacht, dochter van Hubertus PERSOON [5659] en Theodora Cornelia BUIJS [5660].
Uit dit huwelijk:
   1.  Hubertus Wilhelmus van ZEIJL [1822], geboren op -12-01-1886 te Wateringen, overleden op -14-01-1886 te Wateringen, 2 dagen oud.
   2.  Catharina Dorothea van ZEIJL [5610], geboren op -12-01-1886 te Wateringen, overleden op -17-01-1886 te Wateringen, 5 dagen oud.
   3.  Wilhelmus Michael van ZEIJL [1823] (zie VII.184).
   4.  Hubertus Theodorus van ZEIJL [1825] (zie VII.186).
   5.  Jacobus Wilhelmus Hubertus van ZEIJL [1827], geboren op -27-12-1889 te Wateringen, overleden op -03-04-1904 te Wateringen op 14-jarige leeftijd.
   6.  Petrus Theodorus van ZEIJL [1828], geboren op -02-08-1891 te Wateringen, overleden op -09-06-1954 te Delft op 62-jarige leeftijd, begraven op -12-06-1954 te Maasland. Hij vertrok op 05-07-1917 van Wateringen naar Hof van Delft.
Petrus bleef ongehuwd.
   7.  Michael Wihelmus (Giel) van ZEIJL [15899] (zie VII.190).
   8.  Theodora Maria van ZEIJL [5661], geboren op -11-03-1894 te Wateringen, overleden op -21-08-1901 op 7-jarige leeftijd. Zij is blijkbaar niet te Wateringen overleden.
   9.  Hendricus van ZEIJL [1831], geboren op -27-07-1896 te Wateringen, overleden op -23-04-1898 te Wateringen op 1-jarige leeftijd.
   10.  Hendricus Wilhelmus van ZEIJL [1832], geboren op -22-08-1897 te Wateringen, overleden op -23-04-1898 te Wateringen, 244 dagen oud.
   11.  Cornelis Anthonius van ZEIJL [1833], veehouder, geboren op -28-12-1898 te Wateringen. Bewoonde de boerderij aan de Zweth.
Gehuwd op 42-jarige leeftijd op -07-11-1941 te Wateringen met Antonia Johanna van der MEER, 44 jaar oud, geboren op -30-10-1897 te Roelofarendsveen, overleden op -02-11-1968 te Delft op 71-jarige leeftijd, dochter van Dirk van der MEER en Wilhelmina Petronella van ZAAL.
   12.  Hendricus Antonius (Hein) van ZEIJL [1835], veehouder, geboren op -09-06-1900 te Wateringen. Bewoonde de boerderij aan de Zweth.
   13.  Martinus Maria van ZEIJL [1836], geboren op -05-05-1902 te Wateringen, overleden op -30-12-1942 te Delft op 40-jarige leeftijd.
   14.  Dorothea Maria van ZEIJL [5611], geboren op -01-06-1903 te Wateringen.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op -18-10-1929 te Wateringen met Nicolaas Christianus van PAASSEN, 25 jaar oud, geboren op -03-05-1904 te Hof van Delft, zoon van Johannes Wilhelmus van PAASSEN en Adriana Maria GROENEWEGEN.
   15.  Jacobus van ZEIJL [1837], geboren op -20-12-1904 te Wateringen, overleden op -20-12-1904 te Wateringen, 0 dagen oud.

VII.27    Karel Lodewijk van ZIJL [3847], geboren op -10-11-1899 te Rotterdam, overleden op -14-10-1965 te Rotterdam op 65-jarige leeftijd.
Gehuwd ± 1925 met Greta VELLEKOOP [3848], geboren op -08-05-1900 te Rotterdam, overleden op -07-08-1972 op 72-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Sier Adriaan van ZIJL [3849], geboren op -23-01-1923 te Rotterdam, overleden op -17-12-1964 op 41-jarige leeftijd.

VII.32    Cornelis Hendrikus van ZIJL [5418], geboren op -05-04-1903 te Rotterdam, overleden op -06-12-1959 op 56-jarige leeftijd.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op -06-04-1927 te Rotterdam met Elisabeth HEYLIGERS [5419], 20 jaar oud, geboren op -13-12-1906 te Hellevoetsluis, dochter van Daniël HEYLIGERS [30710] en Elizabeth den BAKKER [30711].
Uit dit huwelijk:
   1.  Sier Adriaan van ZIJL [5427], geboren op -07-03-1928 te Rotterdam.
   2.  Daniel (Daan) van ZIJL [5416] (zie VIII.3).

VII.39    Johannes van ZIJL [3294], geboren op -20-03-1914 te Rotterdam, overleden op -04-02-1963 te Rotterdam op 48-jarige leeftijd.
Gehuwd 02-1935 te Rotterdam met Pieternella KRIJGSMAN [3295], geboren op -22-04-1915 te Middelharnis, overleden op -24-06-1990 te Rotterdam op 75-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Sier Adriaan (Aad) van ZIJL [3293] (zie VIII.5).
   2.  Greta van ZIJL [3250], geboren op -09-10-1937 te Rotterdam.
   3.  Johanna Wilhelmina Carolina van ZIJL [3329], geboren op -24-12-1938 te Rotterdam.
   4.  Jeane van ZIJL [3859], geboren op -21-11-1941 te Rotterdam.
   5.  Joop van ZIJL [3860], geboren op -16-04-1946 te Rotterdam.
   6.  Truus van ZIJL [3861], geboren op -06-11-1948 te Rotterdam.
   7.  Nellie van ZIJL [3862], geboren op -21-02-1950 te Rotterdam.

VII.41    Gerard (Gerard) van ZIJL [3322], papierbewerker, geboren op -16-03-1919 te Rotterdam, gedoopt (NH) te Rotterdam, overleden op -21-11-1978 te Rotterdam op 59-jarige leeftijd, begraven te Rotterdam.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op -20-04-1949 te Rotterdam, gehuwd voor de kerk op -20-04-1949 te Rotterdam met Sietje (Sietje) BOER [3325], 23 jaar oud, huisvrouw, geboren op -05-11-1925 te Rotterdam, gedoopt (Ger. Gem.) te Rotterdam, overleden op -20-11-2000 te Capelle a/d IJssel op 75-jarige leeftijd, dochter van Willem Cornelis BOER [3326] en Arendje MALIEPAARD [3327].
Uit dit huwelijk:
   1.  Johanna Wilhelmina Carolina van ZIJL [3328], geboren op -06-10-1950 te Rotterdam (gezindte: Ger. Gem.).
Gehuwd ± 1973 te Rotterdam? Echtgenoot is Jacobus RODRIGO, geboren op -22-04-1951 te Rotterdam, zoon van Jacobus Marinus Albertus RODRIGO en Johanna Hendrica Jacomina TAS.
   2.  Willem Cornelis (Wim) van ZIJL [3251] (zie VIII.15).

VII.63    Johannes Cornelis van ZIJL [8467], broodbakker, geboren op -04-09-1879 om 04:00 uur te Rotterdam.
Gehuwd (1) op 19-jarige leeftijd op -16-11-1898 te Rotterdam, gescheiden na 7 jaar op -18-12-1905 te Rotterdam van Jitske Bondina ANKUM JILLES [8466], geboren ± 1871, dochter van Jan ANKUM JILLES [10656], suikerbakker, en Geertje BERG [10657].
Gehuwd (2) op 29-jarige leeftijd op -04-11-1908 te Rotterdam met Jacoba Wilhelmina van den AKKER [8468], geboren ± 1887 te Rotterdam, dochter van Anthony Hermanus van den AKKER [8465], vleeshouwersknecht, en Ingetje Catharina de WOLFF [9415].
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Johannes Cornelis van ZIJL [20881], geboren op -28-05-1900 om 09:00 uur te Rotterdam, overleden op -07-07-1900 te Rotterdam, 40 dagen oud.
   2.  Johannes Cornelis van ZIJL [8463], geboren ± 1901 te Rotterdam.
Gehuwd op -21-03-1928 te Rotterdam met van der WACHT, geboren ± 1902.
   3.  Geertje Johanna van ZIJL [17920], geboren op -15-09-1901 te Hillegersberg, overleden op -05-10-1903 te Rotterdam op 2-jarige leeftijd.

VII.73    Ingenetta H van ZIJL [8369], geboren op -24-04-1851 te Rotterdam.
Gehuwd op 65-jarige leeftijd op -04-10-1916 te Rotterdam met Franciscus Leonardus van DUFFELEN [8370], geboren ± 1849 te Rotterdam, zoon van Ary van DUFFELEN [13154] en Cornelia Johanna BOGAERTS [13155].
Kinderen:
   1.  Pieternella Jacoba Maria van ZIJL [8887], geboren ± 1870 te Rotterdam.
Gehuwd (1) op -15-04-1891 te Rotterdam met Cornelis Johannes SCHOUTEN, geboren ± 1868 te Rotterdam, zoon van Jan SCHOUTEN en Johanna Maria FRIEDHOFF.
Gehuwd (2) op -26-04-1922 te Rotterdam met Frans van de POLDER, geboren ± 1884 te Sommelsdijk, zoon van Jan van de POLDER en Anna van den BERG.
   2.  Pieter van ZIJL [12793], geboren op -02-02-1874 om 22:00 uur te Rotterdam.
   3.  Cornelis van ZIJL [22671], kelner, geboren ± 1876 te Rotterdam.
Gehuwd (1) op -15-07-1908 te Amsterdam, gescheiden na 7 jaar op -25-09-1915 te Amsterdam van Teuntje Leenders van der WENDE, geboren ± 1876 te Rotterdam, dochter van Leendert van der WENDE en Pieternella Geertruida van WALRAVEN, houdtser ener strijkinrichting.
Gehuwd (2) op -22-06-1916 te Amsterdam met Sientje GIELIAM, geboren ± 1873 te Sassenheim, dochter van Johannes GIELIAM en Agatha MARBUS.
   4.  Lydia van ZIJL [18792], geboren ± 04-1879 te Rotterdam, overleden op -21-07-1879 te Rotterdam.
   5.  Francina Maria van ZIJL [18799], geboren ± 10-1883 te Rotterdam, overleden op -09-03-1883 te Rotterdam.

VII.80    Jacobus van ZIJL [542], arbeider; molenaar. Zowel in zijn geboorte-akte als in zijn huwelijkakte wordt zijn moeder ADRIANA Rasens genoemd (=Anna). Gedoopt op -25-02-1853 te Wateringen, overleden op -16-03-1940 te Loosduinen (gem.'s-Gravenhage) op 87-jarige leeftijd, begraven op -19-03-1940 te Poeldijk. Jacobus werd ca. 1889 molenaar in de Wen (Wennetjessloot; Dijkpolder).

In zowel de geboorte- als huwelijksacte van Jacobus wordt zijn moeder Adriana Rasens genoemd.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op -24-05-1884 te Monster met Petronella Maria van DORP [543], 29 jaar oud, geboren op -25-04-1855 te Kwintsheul (gem. Monster), overleden op -10-04-1927 te Poeldijk (gem. Monster) op 71-jarige leeftijd, dochter van Arie van DORP [5190] en Petronella Maria BOL [5191].
Uit dit huwelijk:
   1.  Anna Maria van ZEIJL [544], geboren op -16-11-1885 te Wateringen, overleden op -15-02-1896 te Poeldijk (gem. Wateringen) op 10-jarige leeftijd.
   2.  Petronella Maria van ZEIJL [545], geboren op -07-10-1887 te Wateringen, overleden op -26-03-1888 te Wateringen, 171 dagen oud.
   3.  Theodorus van ZEIJL [546], geboren op -09-12-1888 te Wateringen, overleden op -20-06-1939 te Rotterdam op 50-jarige leeftijd, begraven op -23-06-1939 te Poeldijk. Theodorus was ongehuwd.
   4.  Adrianus (Arie) van ZEIJL [547] (zie VIII.33).
   5.  Petronella van ZIJL [563], geboren op -15-06-1891 te Loosduinen. Petronella is de enige uit dit gezin die als Van Zijl staat geregistreerd.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op -16-08-1916 te Loosduinen met Nicolaas Petrus Maria LANGEVELD, 32 jaar oud, geboren op -01-03-1884 te Naaldwijk, zoon van Johannes Bartholomeus LANGEVELD en Sara Maria Sybilla de BRUIN.
   6.  Adrianus Petrus (Janus) van ZEIJL [561] (zie VIII.37).
   7.  Petrus Johannes van ZEIJL [565] (zie VIII.39).
   8.  Adriana van ZEIJL [567], geboren op -02-09-1895 te Loosduinen, overleden op -15-06-1967 te Naaldwijk op 71-jarige leeftijd.
Gehuwd op 45-jarige leeftijd op -13-11-1940 te Loosduinen (gem.'s-Gravenhage) met Nikolaas Jozefus HOFSTEDE, 51 jaar oud, geboren op -09-06-1889 te Loosduinen, overleden op -30-08-1948 te Loosduinen (gem.'s-Gravenhage) op 59-jarige leeftijd, begraven op -03-09-1948 te Wateringen, zoon van Andries HOFSTEDE en Johanna Jacoba HOOIJMANS.
   9.  Anna van ZEIJL [569], geboren op -18-02-1899 te Loosduinen, overleden op -08-12-1909 te Loosduinen op 10-jarige leeftijd, begraven op -11-12-1909 te Poeldijk.

VII.84    Theodorus van ZIJL [539], veldarbeider, geboren op -19-09-1856 te Wateringen, overleden op -05-02-1944 te Wateringen op 87-jarige leeftijd. Theodorus woonde bij zijn eerste huwelijk te Monster, bij zijn 2e huwelijk te Wateringen. Op 11-06-1891 gaf hij te Wateringen een doodgeboren kind aan. Verder bleven beide huwelijken kinderloos.
Gehuwd (1) op 28-jarige leeftijd op -08-05-1885 te Wateringen met Adriana van DORP [540], 22 jaar oud, geboren op -01-06-1862 te Naaldwijk, overleden op -29-11-1907 te Wateringen op 45-jarige leeftijd, dochter van Arie van DORP [5190] en Petronella Maria BOL [5191].
Gehuwd (2) op 60-jarige leeftijd op -07-09-1917 te Wateringen met Alida DUIJVESTEIJN [541], 53 jaar oud, geboren op -26-05-1864 te Loosduinen, overleden op -02-10-1943 te Wateringen op 79-jarige leeftijd, dochter van Adrianus DUIJVESTIJN [5192] en Wilhelmina SCHOUW [5193].
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Anna Maria van ZIJL [33608], geboren op -16-11-1885 te Wateringen.
   2.  N.N. van ZIJL [33610], geboren op -18-10-1886 te Wateringen, overleden op -18-06-1886 te Wateringen.
   3.  Petronella Maria van ZIJL [33611], geboren op -07-10-1887 te Wateringen, overleden op -26-03-1888 te Wateringen, 171 dagen oud.
   4.  Theodorus van ZIJL [33613], geboren op -09-12-1888 te Wateringen.
   5.  Arie van ZIJL [33612], geboren op -02-03-1890 te Wateringen.
   6.  Adrianus Petrus van ZIJL [33615], geboren op -13-02-1892 te Loosduinen.
   7.  Petrus Johannes van ZIJL [33609], geboren op -18-08-1894 te Poeldijk`.
   8.  Anna van ZIJL [33614], geboren op -15-02-1896 te Loosduinen, overleden op -15-02-1896 te Loosduinen, 0 dagen oud.
   9.  Anna Maria van ZIJL [33616], geboren op -18-02-1899 te Loosduinen.

VII.89    Marcelis (Marcel) van ZEIJL [17700], geboren op -26-03-1889 te Haarlemmermeer, overleden op -22-03-1938 te Sassenheim op 48-jarige leeftijd.
Gehuwd ± 1924 te Sassenheim? Echtgenote is Adriana (Jaan) van der VOORT [17783], geboren op -28-09-1897 te Sassenheim, overleden op -03-11-1966 te Leiden op 69-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Franciscus (Frans) van ZEIJL [17785], geboren op -11-04-1925 te Sassenheim, overleden op -17-08-1947 te Sassenheim op 22-jarige leeftijd.
   2.  Catharina Johanna Cornelia (To) van ZEIJL [17858], geboren op -01-07-1926 te Sassenheim.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op -17-09-1953 te Lisse met Petrus (Piet) van DIEST, 27 jaar oud, geboren op -11-08-1926 te Lisse, overleden op -29-09-2003 te Leiden op 77-jarige leeftijd, begraven op -02-10-2003 te Lisse.
   3.  Johanna (Jo) van ZEIJL [17859], geboren op -31-07-1927 te Sassenheim.
Gehuwd ± 1950 te Sasenheim? Echtgenoot is Johannes (Jan) van VELZEN, geboren op -17-02-1927 te Sassenheim?
   4.  Cornelia (Corrie) van ZEIJL [17860], geboren op -19-09-1929 te Sassenheim.
Gehuwd ± 1954 te Sassenheim? Echtgenoot is Adrianus (Aad) BROUWER, geboren op -10-07-1929 te Vogelenzang.
   5.  Adrianus (Arie) van ZEIJL [17861] (zie VIII.60).
   6.  Petrus (Piet) van ZEIJL [17862], geboren op -20-01-1934 te Sassenheim.

VII.94    Leonardus Jacobus van ZEIJL [1588], geboren op -10-11-1886 te Wateringen, overleden op -10-07-1954 te Loosduinen, Gem. 's-Gravenhage op 67-jarige leeftijd.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op -25-11-1914 te Hof van Delft, gehuwd voor de kerk op -25-11-1914 te Schipluiden (RK) met Lamberdina GUTTE [1589], 25 jaar oud, geboren op -25-07-1889 te Bergen (bij Oss), dochter van Johannes GUTTE [5794] en Christina BROEKSTEEG [5795].
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria Clasina van ZEIJL [4245], geboren op -02-05-1915 te 's-Gravenhage.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op -01-06-1938 te Loosduinen (gem. 's-Gravenhage) met Adrianus Albertus van der KLUGT, 24 jaar oud, geboren op -27-11-1913 te 's-Gravenhage, zoon van Peter van der KLUGT en Helena VERBURG.
   2.  Christina Gerarda van ZEIJL [4246], geboren op -25-10-1916 te Egmond-Binnen.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op -31-10-1940 te Loosduinen (gem.'s-Gravenhage) met Cornelis Johannes Fredericus van VELDHOVEN, 27 jaar oud, geboren op -13-09-1913 te Poeldijk (ge. Monster), zoon van Cornelis Johannes van VELDHOVEN en Adriana Jacoba van VEEN.
   3.  Petronella Catharina van ZEIJL [4247], geboren op -06-01-1918 te Egmond-Binnen.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op -21-05-1943 te 's-Gravenhage met Paulus van GERWEN, 24 jaar oud, geboren op -17-05-1919 te Son, zoon van Wilhelmus van GERWEN en Catharina van ROOY.
   4.  Johannes Petrus van ZEIJL [1592] (zie VIII.69).
   5.  Petrus van ZEIJL [1595], geboren op -26-11-1922 te Dinxperlo.
Gehuwd op 34-jarige leeftijd op -27-02-1957 te Hillegom met Geertruida Sophia ZANDBERGEN, 26 jaar oud, geboren op -16-05-1930 te Hillegom, dochter van Mattheus Johannes ZANDBERGEN en Johanna Clazina Maria OUDEJANS.
   6.  Gerarda Adriana (Grada) van ZEIJL [4248], geboren op -31-01-1931 te Loosduinen (gem. 's-Gravenhage).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op -24-02-1954 te 's-Gravenhage met Theodorus Wilhelmus KOKSHOORN, 24 jaar oud, geboren op -01-09-1929 te 's-Gravenhage, zoon van Theodorus Wilhelmus KOKSHOORN en Maria Helena HANELHORST.

VII.115    Cornelis Jacobus van ZEIJL [1612], geboren op -18-07-1872 te Wateringen, overleden op -08-01-1937 te 's-Gravenhage op 64-jarige leeftijd.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op -14-04-1899 te Wateringen met Cornelia BLOMMENSTEIJN [1613], 22 jaar oud, geboren op -09-06-1876 te Schipluiden, overleden op -10-06-1958 te 's-Gravenhage op 82-jarige leeftijd, dochter van Willem BLOMMENSTEIJN [5666] en Helena BOKS [5667].
Uit dit huwelijk:
   1.  Magchiel van ZEIJL [1838] (zie VIII.75).
   2.  Helena Wilhelmina Catharina van ZEIJL [2307], geboren op -17-06-1900 te 's-Gravenhage.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op -31-05-1922 te 's-Gravenhage met Hendrikus Adrianus HULSPAS, 30 jaar oud, geboren op -17-05-1892 te Honselersdijk, gem. Naaldwijk, overleden op -25-08-1968 te Kellen Frohnhausen (Dld) op 76-jarige leeftijd, zoon van Pieter HULSPAS en Johanna TETTEROO.
   3.  Wilhelmus Johannes van ZEIJL [1848], geboren op -27-05-1902 te 's-Gravenhage, overleden op -16-04-1903 te 's-Gravenhage, 324 dagen oud.
   4.  Wilhelmus Christianus van ZEIJL [1849], geboren op -30-12-1903 te 's-Gravenhage, overleden op -28-08-1968 te Maastricht op 64-jarige leeftijd, overleed kinderloos.
Gehuwd (1) op 26-jarige leeftijd op -08-01-1930 te 's-Gravenhage met Margje SERIER, 21 jaar oud, geboren op -10-02-1908 te Amsterdam, overleden op -24-12-1961 te 's-Gravenhage op 53-jarige leeftijd, dochter van Pieter SERRIER en Frederika van der HEIJDE.
Gehuwd (2) op 64-jarige leeftijd op -06-05-1968 te 's-Gravenhage met Jacoba van KESTEREN, 54 jaar oud, geboren op -01-06-1913 te Hillegom, dochter van Antoon van KESTEREN en Anna Pieternella DANSEN, huwelijk bleef kinderloos.
   5.  Johannes Adrianus van ZEIJL [2301] (zie VIII.83).
   6.  Wilhelmina Maria van ZEIJL [2303], geboren op -02-05-1907 te 's-Gravenhage.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op -01-08-1934 te 's-Gravenhage met Hendrikus Arnoldus VERMEULEN, 28 jaar oud, geboren op -06-06-1906 te Utrecht, zoon van Pieter VERMEULEN en Cornelia Maria GROENEVELD.
   7.  Catharina Wilhelmina van ZEIJL [2305], geboren op -28-02-1909 te 's-Gravenhage.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op -23-02-1938 te 's-Gravenhage met Willem Frederik BLIJIE, 27 jaar oud, geboren op -24-02-1910 te 's-Gravenhage, zoon van Hubertus Philippus BLIJIE en Maria Cornelia Johanna CHAPEL.
   8.  Petrus Engelbertus van ZEIJL [2314] (zie VIII.89).
   9.  Cornelis Jacobus van ZEIJL [2318] (zie VIII.91).

VII.118    Petrus Engelbertus van ZEIJL [1614], geboren op -15-04-1876 te Wateringen, overleden op -24-01-1952 te Wateringen op 75-jarige leeftijd.
Gehuwd op 42-jarige leeftijd op -24-04-1918 te Stompwijk met Hendrika Jacoba Johanna van RIJN [1615], 26 jaar oud, geboren op -22-01-1892 te Stompwijk, overleden op -11-04-1971 te Wateringen op 79-jarige leeftijd, dochter van Jacobus van RIJN [5676] en Wilhelmina den HOLLANDER [5677].
Uit dit huwelijk:
   1.  Michael Jacobus van ZEIJL [2309], geboren op -17-01-1919 te Wateringen, overleden op -27-01-1919 te Wateringen, 10 dagen oud.
   2.  Wilhelmina Jacoba Petronella van ZEIJL [2310], geboren op -20-01-1921 te Wateringen.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op -03-09-1948 te Wateringen met Bernardus Johannes SMITS, 29 jaar oud, geboren op -06-04-1919 te Mensingerweer, gem. Leens, zoon van Regnerus Johannes SMITS en Thecla Regnera Gezina Margaretha SWART.
   3.  Michael Jacobus Cornelis van ZEIJL [2312] (zie VIII.96).
   4.  Jacobus Laurentius van ZEIJL [2320] (zie VIII.98).
   5.  Willemien Adriana Johanna van ZEIJL [2322], geboren op -28-10-1927 te Wateringen.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op -17-02-1956 te Wateringen, gehuwd voor de kerk op -20-09-1956 te Wateringen (RK) met Hendrikus Albertus SCHWERING, 28 jaar oud, geboren op -10-04-1927 te Steggerda, gem. Weststellingwe, zoon van Nicolaas Bernardus SCHWERING en Geziena Lucia SCHAAP.
   6.  Johanna Jacoba Wilhelmina van ZEIJL [2324], geboren op -25-06-1929 te Wateringen.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op -31-12-1948 te Wateringen, gehuwd voor de kerk op -24-05-1949 te Wateringen (RK) met Cornelis Johannes van der ZANDE, 29 jaar oud, geboren op -17-09-1919 te Kwintsheul, gem. Wateringen, zoon van Hendricus Gabriel van der ZANDE en Maria van der ENDEN.
   7.  Maria Cornelia Antonia van ZEIJL [2326], geboren op -02-01-1932 te Wateringen.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op -26-11-1959 te Wateringen met Laurentius Bernardus SMITS, 32 jaar oud, geboren op -24-10-1927 te Mensingerweer, gem. Leens, zoon van Regnerus Johannes SMITS en Thecla Regnera Gezina Margaretha SWART.
   8.  Huberta Petronella Hendrika van ZEIJL [2328], geboren op -06-06-1934 te Wateringen.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op -01-10-1958 te Wateringen met Leonardus Gerardinus AMMERLAAN, 25 jaar oud, geboren op -05-12-1932 te Wilsveen, gem. Stompwijk, zoon van Theodorus Cornelis AMMERLAAN en Petronella Josina ONDERWATER.
   9.  Petrus Hendrikus Johannes van ZEIJL [2330], geboren op -18-08-1936 te Wateringen, overleden op -07-04-1939 te Wateringen op 2-jarige leeftijd.

VII.135    Adrianus Wilhelmus van ZEIJL [1616], geboren op -26-02-1874 te Wateringen, overleden op -19-07-1946 te Wateringen op 72-jarige leeftijd.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op -22-02-1905 te Loosduinen met Geertruida Maria HEGGE [1617], 27 jaar oud, geboren op -02-06-1877 te Loosduinen, overleden op -28-08-1955 te Wateringen op 78-jarige leeftijd, dochter van Johannes Engelbertus HEGGE [2039] en Adriana van ZIJL [110].
Uit dit huwelijk:
   1.  Jacobus Johannes van ZEIJL [2331], geboren op -07-01-1906 te Loosduinen, ongehuwd in 1969.
   2.  Adriana Alida Clasina van ZEIJL [2332], geboren op -29-12-1906 te Loosduinen.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op -20-05-1932 te Wateringen met Martinus Cornelis Leonardus DINGEMANS, 23 jaar oud, geboren op -12-11-1908 te Oostvoorne, zoon van Leonardus Theodorus DINGEMANS en Adriana Cornelia van der VOORT.
   3.  Adrianus Gerardus Marie van ZEIJL [2334] (zie VIII.112).
   4.  Johanna Maria Theodora van ZEIJL [2336], geboren op -12-06-1909 te Loosduinen.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op -31-05-1940 te Wateringen met Leonardus Hubertus van den BOS, 24 jaar oud, geboren op -17-06-1915 te Naaldwijk, zoon van Adrianus Jacobus van den BOS en Cornelia Maria WENNEKERS.
   5.  Alida Wilhelmina van ZEIJL [2338], geboren op -07-05-1910 te Loosduinen.
   6.  Maria Anthonia Johanna van ZEIJL [2339], geboren op -11-12-1911 te Loosduinen.
   7.  Johannes Wilhelmus van ZEIJL [2340], geboren op -26-05-1913 te Loosduinen.
Gehuwd op 35-jarige leeftijd op -26-01-1949 te Rijswijk met Adriana Arnolda GOEIJENBIER, 33 jaar oud, geboren op -12-07-1915 te Sion, gem. Rijswijk, dochter van Petrus Adrianus GOEIJENBIER en Jacoba Euphemia van RIJN.
   8.  Adrianus Josephus van ZEIJL [2342] (zie VIII.120).
   9.  Catharina Jacoba van ZEIJL [2344], geboren op -23-09-1916 te Wateringen.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op -03-11-1939 te Wateringen met Cornelis Josephus Maria van MIERLO, 24 jaar oud, geboren op -08-04-1915 te Schipluiden, zoon van Andries Mathijs van MIERLO en Cornelia Johanna Maria HULSKER.
   10.  Gerardus Engelbertus van ZEIJL [2346], geboren op -16-09-1919 te Wateringen.

VII.140    Wilhelmus van ZEIJL [1618], geboren op -27-01-1878 te Wateringen, overleden op -25-03-1936 te Kwintsheul, Gem. Naaldwijk op 58-jarige leeftijd.
Gehuwd op 37-jarige leeftijd op -23-04-1915 te De Lier met Johanna Maria OLSTHOORN [1619], 45 jaar oud, geboren op -11-10-1869 te Delft, overleden op -29-06-1946 te Delft op 76-jarige leeftijd, dochter van Adrianus OLSTHOORN [5694] en Adriana TANGEL [5695].
Uit dit huwelijk:
   1.  Alida Catharina van ZEIJL [2347], geboren op -17-03-1916 te Wateringen, overleden op -03-12-1957 te Vlaardingen op 41-jarige leeftijd.
Gehuwd op 35-jarige leeftijd op -20-04-1951 te Delft met Johannes Martinus VOLLERING, 31 jaar oud, geboren op -30-05-1919 te Vlaardingen, zoon van Gijsbertus Josephus VOLLERING en Cornelia Aplonia van MIL.
   2.  Adrianus Maria van ZEIJL [2349] (zie VIII.127).

VII.159    Anthonij Johannes van ZEIJL [1620], geboren op -21-03-1897 te Wateringen, overleden op -06-02-1967 te Wateringen op 69-jarige leeftijd.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op -05-06-1925 te Berkel met Petronella Helena van der BURG [1621], 27 jaar oud, geboren op -22-06-1897 te Berkel, overleden op -05-03-1966 te Wateringen op 68-jarige leeftijd, dochter van Arnoldus Johannes van der BURG [5698] en Clasina van WINDEN [5699].
Uit dit huwelijk:
   1.  Wilhelmina Margaretha van ZEIJL [2351], geboren op -04-08-1926 te Wateringen.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op -10-10-1952 te Wateringen met Hendricus Josephus COEVERING, 25 jaar oud, geboren op -15-03-1927 te Loosduinen, gem. 's-Gravenhage, zoon van Franciscus Jacobus van de COEVERING en Cecilia Maria Wilhelmina NEDERPEL.
   2.  Clazina Johanna van ZEIJL [2353], geboren op -12-09-1927 te Wateringen, overleden op -11-12-1993 te ? op 66-jarige leeftijd.
Gehuwd op 36-jarige leeftijd op -12-09-1963 te Akersloot met Theodorus Cornelis KAANDORP, 42 jaar oud, geboren op -03-05-1921 te Bergen, overleden op -01-01-1999 te Akersloot op 77-jarige leeftijd, zoon van Theodorus KAANDORP en Maria Antonia TELLEMAN.
   3.  Hendricus Wilhelmus van ZEIJL [2355], geboren op -15-11-1928 te Wateringen.
Gehuwd op 38-jarige leeftijd op -31-08-1967 te Berkel-Roodenrijs met Cornelia Anna KOOT, 34 jaar oud, geboren op -01-10-1932 te Berkel, dochter van Arnoldus Petrus KOOT en Maria Luduina van der MAAREL.
   4.  Arnoldus Laurentius (Arnold) van ZEIJL [2357] (zie VIII.135).
   5.  Franciscus Cornelis van ZEIJL [2359], geboren op -22-03-1931 te Wateringen.
   6.  Antonius Andreas van ZEIJL [2360] (zie VIII.138).
   7.  Johannes Josephus van ZEIJL [2362], geboren op -09-12-1933 te Wateringen, overleden op -10-04-1966 te Rijswijk op 32-jarige leeftijd, begraven op -15-04-1966 te Wateringen.
   8.  Johanna Maria van ZEIJL [2363], geboren op -01-07-1935 te Wateringen.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op -28-10-1959 te Wateringen met Nicolaas Petrus VLAAR, 28 jaar oud, geboren op -30-07-1931 te Wognum, zoon van Pieter VLAAR en Cornelia Maria LAKEMAN.
   9.  Cornelis Anthonius (Cor) van ZEIJL [2365] (zie VIII.143).

VII.161    Wilhelmus Johannes van ZEIJL [1622], geboren op -31-08-1898 te Wateringen, overleden op -11-09-1966 te Delft op 68-jarige leeftijd.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op -08-05-1925 te Wateringen met Maria Johanna Huberta VIS [1623], 22 jaar oud, geboren op -05-01-1903 te Wateringen.
Uit dit huwelijk:
   1.  Antonius Adrianus van ZEIJL [2367], geboren op -05-12-1919 te 's-Gravenhage, erkend op 08-05-1925.
   2.  Hendrikus Leonardus van ZEIJL [2368] (zie VIII.146).
   3.  Adrianus Leonardus van ZEIJL [2370] (zie VIII.148).
   4.  Petrus Antonius van ZEIJL [2372] (zie VIII.150).
   5.  Michael Gerardus van ZEIJL [2374] (zie VIII.152).
   6.  Willemina Maria van ZEIJL [2376], geboren op -24-12-1931 te Wateringen.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op -25-05-1956 te Wateringen met Petrus Antonius WAAIJER, 28 jaar oud, geboren op -08-09-1927 te Stompwijk, zoon van Martinus Johannes WAAIJER en Johanna Margaretha de JONG.
   7.  Jacobus Cornelis van ZEIJL [2378] (zie VIII.156).
   8.  Johannes Josephus van ZEIJL [2380] (zie VIII.158).
   9.  Maria Gerdina van ZEIJL [2382], geboren op -05-07-1936 te Wateringen.
   10.  Engelina Maria van ZEIJL [2383], geboren op -17-11-1937 te Wateringen.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op -18-10-1961 te Wateringen met Petrus Cornelis ROELING, 25 jaar oud, geboren op -01-10-1936 te Schipluiden, zoon van Thomas Antonius ROELING en Catharina Gertruda AMMERLAAN.
   11.  Wilhelmus Florentinus van ZEIJL [2385], geboren op -09-04-1939 te 's-Gravenhage, overleden op -20-08-1939 te Wateringen, 133 dagen oud.
   12.  Wilhelmus Florentinus Maria van ZEIJL [2386], geboren op -11-12-1940 te 's-Gravenhage.
   13.  Franciscus Jacobus van ZEIJL [2387], geboren op -10-05-1944 te 's-Gravenhage.

VII.169    Jacobus Marinus van ZEIJL [1813], geboren op -12-02-1886 te Wateringen.
Gehuwd op 39-jarige leeftijd op -13-02-1925 te Wateringen met Johanna Cornelia HOLIERHOEK [1814], 24 jaar oud, geboren op -11-07-1900 te Overschie, dochter van Cornelius HOLIERHOEK [5712] en Christina van LEEUWEN [5713].
Uit dit huwelijk:
   1.  Wilhelmus Johannes Gerardus van ZEIJL [2388] (zie VIII.166).
   2.  Cornelis Christianus Petrus van ZEIJL [2390] (zie VIII.168).
   3.  Johanna Helena Wilhelmina van ZEIJL [2392], geboren op -02-09-1929 te Honselersdijk, gem. Naaldwijk.
Gehuwd op 34-jarige leeftijd op -20-08-1964 te Naaldwijk, gehuwd voor de kerk op -22-08-1964 te Honselersdijk met Leonardus Johannes van UFFELEN, 33 jaar oud, geboren op -06-10-1930 te Delft, zoon van Cornelis Johannes van UFFELEN en Helena Maria KUSTER.
   4.  Johannes Christianus Cornelis van ZEIJL [2394] (zie VIII.172).
   5.  Catharina Adriana Josephina van ZEIJL [2396], geboren op -28-03-1933 te Jonselersdijk, gem. Naaldwijk.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op -18-10-1955 te Naaldwijk, gehuwd voor de kerk op -20-10-1955 te Honselersdijk met Adrianus Hendrikus VOSKUIL, 33 jaar oud, geboren op -20-03-1922 te Honselersdijk, gem. Naaldwijk, zoon van Cornelis Adrianus VOSKUIL en Agnes van der SMAN.
   6.  Leonardus Hendricus van ZEIJL [2398] (zie VIII.176).
   7.  Wilhelmina Johanna Hendrica van ZEIJL [2400], geboren op -15-02-1937 te 's-Gravenhage.
   8.  Christina Maraia Josephina van ZEIJL [3027], geboren op -28-03-1939 te 's-Gravenhage.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op -19-04-1964 te Naaldwijk, gehuwd voor de kerk op -22-05-1964 te Honselersdijk met Nicolaas Hendricus Johannes SPAANS, 25 jaar oud, geboren op -08-03-1939 te Naaldwijk, zoon van Arie SPAANS en Maria Leonarda Gerarda van der ENDE.

VII.171    Wilhelmus Michael van ZEIJL [1815], geboren op -06-05-1887 te Wateringen, overleden op -20-08-1964 te Noordwijkerhout op 77-jarige leeftijd, begraven op -24-08-1964 te Kwintsheul.
Gehuwd 29-02-1915 te Stompwijk met Helena ENZE [1816], geboren op -31-03-1886 te Wilsveen, Gem. Stompwijk, overleden op -09-02-1968 te Kwintsheul, Gem. Wateringen op 81-jarige leeftijd, dochter van Theodorus ENZE [5718] en Helena de WINTER [5719].
Uit dit huwelijk:
   1.  Wilhelmus Theodorus Joachim van ZEIJL [3031] (zie VIII.181).
   2.  Helena Johanna van ZEIJL [3035], geboren op -11-09-1918 te Wateringen.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op -18-04-1946 te Wateringen met Nicolaas Petrus VIS, 29 jaar oud, geboren op -02-12-1916 te Wateringen, zoon van Laurens VIS en Clasina Maria van der ZANDE.
   3.  Jacobus Cornelis van ZEIJL [3039] (zie VIII.185).
   4.  Theodora Elisabeth van ZEIJL [3040], geboren op -06-05-1922 te Wateringen.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op -24-12-1948 te Wateringen met Johan Gerardus JANSEN, 24 jaar oud, geboren op -03-09-1924 te Wijk bij Duurstede, zoon van Johannes JANSEN en Elisabeth Johanna HERMSEN.
   5.  Adrianus Cornelis van ZEIJL [3041], geboren op -11-12-1923 te Wateringen.
Gehuwd op 34-jarige leeftijd op -09-04-1958 te Naaldwijk, gehuwd voor de kerk op -10-04-1958 te Honselersdijk (RK) met Hubertha Theresia HULSPAS, 29 jaar oud, geboren op -14-10-1928 te Honselersdijk, gem. Naaldwijk, dochter van Hendrikus Johannes HULSPAS en Elizabeth Gerarda HOGERVORST.

VII.173    Adrianus Cornelis van ZEIJL [1817], geboren op -05-04-1889 te Wateringen, overleden op -07-05-1945 te Delft op 56-jarige leeftijd.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op -28-09-1920 te Maasland met Catharina Magdalena van ADRICHEM [1818], 32 jaar oud, geboren op -24-07-1888 te Maasland, overleden op -27-07-1953 te Kwintsheul, Gem. Wateringen op 65-jarige leeftijd, dochter van Antonius van ADRICHEM [3058] en Martina ROMEIJN [3059].
Uit dit huwelijk:
   1.  Anna Martina Maria van ZEIJL [3060], geboren op -23-07-1922 te Wateringen.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op -01-05-1948 te Wateringen met Cornelis Leonardus Franciscus TETTEROO, 25 jaar oud, geboren op -26-09-1922 te Delft, zoon van Hendricus Petrus TETTEROO en Helena Maria FRANSEN.
   2.  Martina Johanna Maria van ZEIJL [3061], geboren op -15-07-1924 te Wateringen.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op -11-07-1952 te Wateringen met Cornelius Petronella THOEN, 28 jaar oud, geboren op -17-09-1923 te Wateringen. Tweede naam: zie 'Van Zeijl' pag. 30!! Zoon van Wilhelmus Adrianus THOEN en Johanna B TOL.
   3.  Wilhelmus Gerardus Jozef van ZEIJL [3062], geboren op -01-06-1927 te Wateringen.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op -01-07-1952 te Hoofddorp met Johanna Wilhelmina SUIDGEEST, 27 jaar oud, geboren op -14-10-1924 te Nieuw-Vennep, gem. Hoofddorp, dochter van Johannes SUIDGEEST en Theodora KRACHTWIJK.

VII.176    Hendrikus Wilhelmus van ZEIJL [1819], geboren op -14-03-1894 te Wateringen, overleden op -23-08-1943 te Wateringen op 49-jarige leeftijd.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op -30-04-1919 te Wateringen met Johanna Clasina VIS [1820], 24 jaar oud, geboren op -02-05-1894 te Wateringen, dochter van Arnoldus VIS [4965] en Alida Johanna van LEEUWEN [4966].
Uit dit huwelijk:
   1.  Alida Johanna Clasina van ZEIJL [822], geboren op -21-01-1921 te Wateringen.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op -22-07-1948 te Wateringen met Antonius Hendrikus ANGENENT, 25 jaar oud, geboren op -30-09-1922 te Leidschendam, zoon van Antonius Johannes Wilhelmus ANGENENT en Hendrika Cornelia Maria HOLTKAMP.
   2.  Wilhelmus Arnoldus Joannes van ZEIJL [3163] (zie VIII.199).
   3.  Arnoldus Jacobus Maria van ZEIJL [3164] (zie VIII.201).
   4.  Gerardus Quirinus Johannes van ZEIJL [3165] (zie VIII.203).
   5.  Nicolaas Wilhelmus Maria van ZEIJL [3166] (zie VIII.205).
   6.  Johanna Jacoba Maria van ZEIJL [3167], geboren op -03-08-1929 te Delft.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op -04-06-1958 te Wateringen met Jacobus Petrus Antonius de BOOIJ, 32 jaar oud, geboren op -01-04-1926 te Amersfoort, zoon van Jacobus de BOOIJ en Cornelia Martina BLOM.
   7.  Cornelis Johannes van ZEIJL [3169] (zie VIII.209).
   8.  Helena Wilhelmina Theresia van ZEIJL [3170], geboren op -17-11-1936 te Delft.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op -16-12-1964 te Wateringen met Johannes Cornelis Maria STEIJN, 26 jaar oud, geboren op -13-05-1938 te Monster, zoon van Bernardus Leonardus Anthonius STEIJN en Cornelia KRUIK.
   9.  Theodora Johanna Arnolda van ZEIJL [3171], geboren op -28-04-1940 te Delft.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op -24-03-1965 te Wateringen met Frederik Hendrik STOKKERS, 24 jaar oud, geboren op -13-04-1940 te 's-Gravenhage.

VII.184    Wilhelmus Michael van ZEIJL [1823], geboren op -07-03-1887 te Wateringen, overleden op -30-03-1957 te Rijswijk op 70-jarige leeftijd.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op -09-11-1918 te Monster, gehuwd voor de kerk op -19-11-1918 te Poeldijk met Maria Geertuda SCHOUW [1824], 31 jaar oud, geboren op -09-03-1887 te Poeldijk, Gem. Monster, overleden op -23-12-1965 te Voorburg op 78-jarige leeftijd, begraven op -28-12-1965 te Rijswijk, dochter van Jacobus SCHOUW [5731] en Catharina Maria OLSTHOORN [5732].
Uit dit huwelijk:
   1.  Leonardus Jacobus van ZEIJL [3174] (zie VIII.215).
   2.  Catharina Anna van ZEIJL [3176], geboren op -25-02-1921 te Wateringen.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op -04-07-1944 te 's-Gravenhage, gehuwd voor de kerk op -04-07-1944 te Wassenaar met Adrianus Wilhelmus OLSTHOORN, 45 jaar oud, geboren op -04-09-1898 te Stompwijk, zoon van Arie OLSTHOORN en Johanna Theodora van NOORT.
   3.  Jacobus Hubertus van ZEIJL [3177], geboren op -26-03-1922 te Wateringen, overleden op -31-03-1923 te Wateringen op 1-jarige leeftijd.
   4.  Jacobus Leonardus van ZEIJL [3178] (zie VIII.220).
   5.  Wilhelmus Hubertus van ZEIJL [3179] (zie VIII.222).
   6.  Johannes Adrianus van ZEIJL [3180] (zie VIII.224).
   7.  Johanna Petronella Dorothea van ZEIJL [3181], geboren op -23-01-1928 te Wateringen.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op -02-10-1957 te Rijswijk, gehuwd voor de kerk op -28-11-1957 te Rijswijk (RK) met Johannes Cornelis van DORP, 28 jaar oud, geboren op -03-10-1928 te Nootdorp, zoon van Cornelis Franciscus van DORP en Adriana Cornelia van EIJK.
   8.  Marinus Cornelis (Rinus) van ZEIJL [3183] (zie VIII.228).

VII.186    Hubertus Theodorus van ZEIJL [1825], geboren op -11-07-1888 te Wateringen. Emigreerde naar Zuid-Afrika, waar hij op 04-01-1928 te Kaapstad aankwam. Zijn gezin volgde in juni 1928.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op -11-01-1918 te Delft met Geertruida Sophia KAPPSTEIN [1826], 23 jaar oud, geboren op -01-04-1894 te Vrijenban, overleden op -09-02-1967 te Winkelhaak, distr. Ceres, Z-Af op 72-jarige leeftijd, dochter van Friedrich Anton KNAPPSTEIN [5743] en Sophia AHRENS [5744].
Uit dit huwelijk:
   1.  Leonardus van ZEIJL [3184] (zie VIII.230).
   2.  Fredericus Everardus (Frits) van ZEIJL [3185] (zie VIII.232).
   3.  Michael Hubertus van ZEIJL [3186], geboren op -23-04-1923 te Wateringen, overleden op -08-04-1944 te Kooiie (Thailand) op 20-jarige leeftijd, begraven te Ereveld Kanchanaburi, Thailand. Na het uitbreken van de oorlog met Japan (dec./ 1941' gingen 63 Zuid/Afrikaanse vrijwilligers naar Indië om zich aan te melden bij het KNIL. Zij traden op 1 jan. 1942 in dienst. Onder hen Michael, die eerst werd ingedeeld bij de Genie en daarna overgeplaatst naar het depot van de Luchtvaartafdeling, met vliegbasis 'Andir' bij Bandoeng als standplaats. Volgde vliegopleiding. Na capitulatie van het KNIL 17 mrt '42) gevenagen genomen en geinterneerd. Op transport gesteld naar Japan. Moest meewerken aan aanleg Birma/spoorlijn. Overleed op 8 april '44. Begraven op Ereveld Kanchanaburi in Thailand )vak 3 B 66).
   4.  Cornelis Everardus van ZEIJL [3187] (zie VIII.235).
   5.  Johanna Maria van ZEIJL [3188], geboren op -14-10-1925 te 's-Gravenhage.
   6.  Henrietta Anna Wilhelmina van ZEIJL [3189], geboren op -03-04-1928 te Dordrecht.

VII.190    Michael Wihelmus (Giel) van ZEIJL [15899] (code: J-IX13.bl 32), beroepsmilitair; tuinder, geboren op -18-01-1893 te Wateringen, overleden op -13-06-1977 om 18.30 uur te Delft op 84-jarige leeftijd, begraven op -18-06-1977 te Wateringen. In militaire dienst was hij ingedeeld bij het 3e Regiment Huzaren Tijdens de Eerste Wereldoorlog gelegerd in Well, Zuid-Limburg en Dongen,Noord-Braband in 1918 afgezwaaid als wachtmeester Geboren Zwetkadenoord 5 Wateringen .in 1929 verhuisde hij naar Zwetkadezuid 46A Schipluiden en 13-04-1953 naar de Marijkestraat 1 Wateringen.
Gehuwd op 36-jarige leeftijd op -12-07-1929 te Wateringen, gehuwd voor de kerk op -17-07-1929 te Wateringen met Gerardina Johanna Maria (Dina) VIS [15900], 24 jaar oud, Huisvrouw, geboren op -21-05-1905 te Wateringen, overleden op -19-12-1977 te Delft op 72-jarige leeftijd, begraven op -23-12-1977 te Wateringen, dochter van Anthonius Adrianus VIS [1829] en Maria Helena BELLEKOM [1830].
Uit dit huwelijk:
   1.  Leonardus Adrianus (Leo) van ZEIJL [15901] (zie VIII.239).
   2.  Adrianus Wilhelmus (Adriaan) van ZEIJL [15903] (zie VIII.241).
   3.  Johanna Maria (Jopie) van ZEIJL [15905], geboren op -14-09-1932 te Schipluiden, overleden op -10-08-1938 te Leiden op 5-jarige leeftijd, begraven op -13-08-1938 te Wateringen.
   4.  Maria Geertruda (Riet) van ZEIJL [15907] (zie VIII.245).
   5.  Dorothea Maria (Door) van ZEIJL [15908], adm. medewerkster Min. van Defensie, geboren op -11-01-1935 te Schipluiden.
   6.  Wilhelmus Michael (Wim) van ZEIJL [15909] (zie VIII.247).
   7.  Johanna Maria (Joke) van ZEIJL [15912] (zie VIII.250).
   8.  Jacobus Cornelis (Koos) van ZEIJL [15913] (zie VIII.251).
   9.  Antonia Cornelia (Toos) van ZEIJL [15916], huisvrouw, geboren op -03-03-1942 te Schipluiden.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op -23-10-1967 te Wateringen, gehuwd voor de kerk op -09-11-1967 te Wateringen (Wateringen) met Joannes Martinus (Jan) LEMMERS, 26 jaar oud, modelmaker-gereedschapcontroleur, geboren op -01-08-1941 om 20.10 uur te Noordwijkerhout, gedoopt (rk) op -01-08-1941 te De Zilk, zoon van Antonius Wilhelmus LEMMERS en Petronella ROMEIJN.
   10.  Gerardina Alida (Lida) van ZEIJL [15918], winkelierster; herbergierster, geboren op -24-08-1944 te Schipluiden.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op -10-10-1966 te Wateringen, gehuwd voor de kerk op -18-10-1966 te Wateringen (Wateringen) met Jules Wolfram Antonius Karel (Jules) STRUIJK, 23 jaar oud, banketbakkerk; kok; hoteleigenaar, geboren op -13-05-1943 te Delft, zoon van Wolfram Theo Gustav STRUIJK en Elisabeth Antoinette GROSSET.
   11.  Nicolaas Martinus (Niek) van ZEIJL [15919] (zie VIII.257).
   12.  Hubertus Gertrudus (Bert) van ZEIJL [15921] (zie VIII.259).

VIII.3    Daniel (Daan) van ZIJL [5416], geboren op -07-06-1936 te Rotterdam.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op -30-01-1960 te Rotterdam met Jannetje Pieternella (Jenny) PIJL [5417], 19 jaar oud, huisvrouw, geboren op -03-09-1940 te Rotterdam, dochter van Aart PIJL [5421] en Hilletje FAASSE [5422].
Uit dit huwelijk:
   1.  Anja van ZIJL [5423], geboren op -05-01-1962 te Rotterdam.
Gehuwd ± 1988 met Frans KUYPERS, geboren op -22-05-1958 te Rotterdam.
   2.  René Marcel van ZIJL [5424], geboren op -26-01-1966 te Rotterdam.
Gehuwd ± 1991 met Christine ROOS, geboren op -24-01-1963 te Bergschenhoek.

VIII.5    Sier Adriaan (Aad) van ZIJL [3293], metselaar, geboren op -14-11-1935 te Rotterdam (gezindte: NH).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op -01-07-1959 te Rotterdam met Pieternella Johanna (Nel) KLEYN [9717], 19 jaar oud, geboren op -12-03-1940 te Rotterdam, dochter van Hubertus Jacobus (Bertus) KLEYN [20150] en Johanna (Jo) NEUTIGEM [20149].
Uit dit huwelijk:
   1.  John van ZIJL [3296], geboren op -16-11-1959 te Rotterdam.
   2.  Jolanda van ZIJL [3297], geboren op -16-10-1966 te Rotterdam.
   3.  Sier Adriaan van ZIJL [3298], geboren op -27-08-1971 te Rotterdam.

VIII.15    Willem Cornelis (Wim) van ZIJL [3251], division manager; account manager, geboren op -11-04-1954 om 20.55 uur te Rotterdam, gedoopt (Ger) ± 05-1954 te Rotterdam.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op -05-09-1979 te Rotterdam, gehuwd voor de kerk op -05-09-1979 te Rotterdam met Geertruida (Gerda) VERLOOP [3252], 21 jaar oud, verpleegkundige, geboren op -15-06-1958 om 00.05 uur te Rotterdam, gedoopt (NH) ± 08-1958 te Rotterdam, dochter van Jan VERLOOP [3253] en Dirkje Adriana van WIJGERDEN [3254].
Uit dit huwelijk:
   1.  Iris Ilse van ZIJL [3255], geboren op -27-06-1982 te Rotterdam, gedoopt (Ger.) op -25-07-1984 te Rotterdam.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op -26-05-2006 te Rotterdam met Sjoerd HOUBEN, 27 jaar oud, geboren op -21-05-1979 te Oud-Beijerland, zoon van Hubertus Martinus Maria HOUBEN en Margaretha Maria PONTEN. Uit dit huwelijk 3 kinderen: Joas (*10-03-2011) - Zeger (*09-01-2013) - Romijn Rafaël (*01-09-2017).
   2.  Judy Marith (Judith) van ZIJL [3256], geboren op -29-11-1984 te Rotterdam, gedoopt (Ger) op -10-02-1985 te Capelle a/d IJssel. Tweelingzus van Roland [3257].
Gehuwd (1) op 22-jarige leeftijd op -12-09-2007 te Gouda, gescheiden 2012 te ?? Echtgenoot is Jorrit VERMEULEN, geboren op -09-01-1985 te Gouda.
Gehuwd (2) 2016 te ?? Echtgenoot is Erik Jan SPOORMAKER, geboren op -14-09-1988 te ?? uit dit huwelijk 1 kind: Siem Samuel * 17-07-2017 (Gouda?).
   3.  Roland Guido van ZIJL [3257] (zie IX.13).
   4.  Marnix Sylvester van ZIJL [3258], geboren op -12-03-1991 te Rotterdam, gedoopt (NH) op -26-05-1991 te Nieuwerkerk a/d IJssel.

VIII.33    Adrianus (Arie) van ZEIJL [547], geboren op -02-03-1890 te Loosduinen, overleden ??
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op -05-08-1914 te Loosduinen met Maria Johanna van der VALK [548], 25 jaar oud, geboren op -01-04-1889 te Loosduinen, overleden op -28-03-1964 te Loosduinen op 74-jarige leeftijd, dochter van Athanasius van der VALK [5198] en Christina LANDSWEERS [5199].
Uit dit huwelijk:
   1.  Jacobus van ZEIJL [549], geboren op -23-11-1915 te Loosduinen.
Gehuwd op 42-jarige leeftijd op -05-02-1958 te Loosduinen met Johanna Petronella van der MAREL, 39 jaar oud, geboren op -29-04-1918 te 's-Gravenhage, dochter van Wilhelmus Gerardus van der MAAREL en Emerentia van der KLEIJ. In 1968 geen kinderen.
   2.  Christina Petronella van ZEIJL [551], geboren op -16-06-1918 te Loosduinen.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op -22-01-1941 te Loosduinen met Cornelis van OS, 25 jaar oud, geboren op -16-11-1915 te Poeldijk (gem. Monster), zoon van Hendrikus Antonius van OS en Maria Adriana BARENDSE.
   3.  Arnoldus Hendricus van ZEIJL [553] (zie IX.20).
   4.  Nicolaas Petrus van ZEIJL [555] (zie IX.22).
   5.  Petrus Hendrikus van ZEIJL [557], geboren op -08-03-1923 te Loosduinen, overleden op -15-05-1923 te Loosduinen, 68 dagen oud.
   6.  Petrus Adrianus van ZEIJL [558], geboren op -21-02-1925 te Loosduinen (gem.'s-Gravenhage). In 1968 ongehuwd.
   7.  Johannes Joseph van ZEIJL [559] (zie IX.26).

VIII.37    Adrianus Petrus (Janus) van ZEIJL [561], geboren op -13-09-1892 te Loosduinen.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op -09-05-1919 te Monster met Maria Adriana REIJGERSBERG [562], 24 jaar oud, geboren op -01-12-1894 te Monster, dochter van Martinus REIJGERSBERG [5204] en Cornelia Adriana SMITS [5205].
Uit dit huwelijk:
   1.  Jacobus Martinus van ZEIJL [756] (zie IX.28).
   2.  Cornelia Petronella van ZEIJL [758], geboren op -16-03-1921 te Monster.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op -25-07-1946 te Monster met Joannes Lambertus Gerardus VEERKAMP, 24 jaar oud, geboren op -12-11-1921 te Monster, zoon van Antonius Hendricus VEERKAMP en Ida Gerarda JANSEN.
   3.  Petronella Maria van ZEIJL [760], geboren op -19-03-1922 te Monster.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op -14-12-1945 te Monster met Adrianus Henricus BERKHOUT, 30 jaar oud, geboren op -02-01-1915 te Schipluiden, zoon van Simon Petrus BERKHOUT en Geertruida HOLIERHOEK.
   4.  Martinus Gerardus van ZEIJL [762] (zie IX.34).
   5.  Nicolaas Petrus van ZEIJL [764], geboren op -18-05-1924 te Monster (gezindte: RK), overleden op -30-03-1945 te Fritzlar (Dld) op 20-jarige leeftijd.
   6.  Johanna Cornelia van ZEIJL [765], geboren op -30-09-1925 te Monster.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op -20-10-1951 te Monster met Gerardus Antonius HULSPAS, 29 jaar oud, geboren op -07-08-1922 te Honselersdijk, zoon van Adolfus HULSPAS en Gerarda LAARMAN.
   7.  Petrus Joseph van ZEIJL [767], geboren op -04-05-1927 te Monster.
   8.  Petrus Josephus van ZEIJL [868] (zie IX.40).
   9.  Adriana Hillegonda Maria van ZEIJL [768], geboren op -21-12-1928 te Monster.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op -02-05-1952 te Monster met Nicolaas Adrianus KESTER, 26 jaar oud, geboren op -30-04-1926 te Naaldwijk, zoon van Gregorius Petrus KESTER en Maria Geertruida VIJVERBERG.
   10.  Adriana Maria van ZEIJL [1942], geboren op -06-04-1930 te Monster.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op -21-08-1954 te Monster met Petrus Maria MEIJER, 29 jaar oud, geboren op -02-02-1925 te 's-Gravenhage, zoon van Hendrikus Johannes Jacobus MEIJER en Johanna Maria van der BEEK.
   11.  Gerardus Cornelis van ZEIJL [1574] (zie IX.46).
   12.  Maria Theresia van ZEIJL [1944], geboren op -28-06-1934 te Monster. Zij emigreerde met haar man in 1961 naar Canada per SS Rijndam, waar zij op 01-06-1961 aankwamen.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op -06-05-1961 te Monster met Adrianus Johannes van der MEER, 28 jaar oud, geboren op -18-12-1932 te Monster, zoon van Petrus Wilhelmus van der MEER en Maria Alida van der VALK.
   13.  Johanna Cornelia van ZEIJL [1946], geboren op -19-01-1936 te Monster.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op -24-01-1959 te Monster met Petrus Antonius KOENE, 26 jaar oud, geboren op -05-05-1932 te Naaldwijk, zoon van Adrianus Hubertus Maria KOENE en Petronella HARING.
   14.  Jacoba Petronella van ZEIJL [1948], geboren op -21-10-1938 te 's-Gravenhage.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op -26-01-1962 te Monster met Marius Maria KOENE, 22 jaar oud, geboren op -27-07-1939 te Naaldwijk, zoon van Adrianus Hubertus Maria KOENE en Petronella HARING.

VIII.39    Petrus Johannes van ZEIJL [565], geboren op -18-08-1894 te Loosduinen.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op -28-01-1921 te De Lier, gehuwd voor de kerk op -01-02-1921 te Naaldwijk met Cornelia Johanna van der STAP [566], 24 jaar oud, geboren op -06-04-1896 te De Lier, dochter van Leonardus van der STAP [5221] en Petronella Maria NOUWENS [5222].
Uit dit huwelijk:
   1.  Jacobus Leonardus Adrianus van ZEIJL [1950], geboren op -18-11-1921 te Monster, ongehuwd in 1968.
   2.  Petronella Maria Wilhelmina van ZEIJL [1951], geboren op -15-04-1925 te Monster.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op -29-07-1950 te Naaldwijk met Cornelis Theodorus Maria ALSEMGEEST, 25 jaar oud, geboren op -15-04-1925 te Monster, zoon van Nicolaas Josephus ALSEMGEEST en Adriana NEERSCHOLTEN.
   3.  Leonardus Petrus van ZEIJL [1576] (zie IX.57).
   4.  Petronella Maria Clazina van ZEIJL [1953], geboren op -04-08-1927 te Monster.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op -18-08-1956 te Naaldwijk met Adrianus Leonardus Maria VIJVERBERG, 29 jaar oud, geboren op -10-02-1927 te Naaldwijk, zoon van Petrus Cornelis VIJVERBERG en Clazina Maria van der VOORT.
   5.  Adrianus Petrus Maria van ZEIJL [1955] (zie IX.61).
   6.  Wilhelmus Maria van ZEIJL [1957] (zie IX.63).
   7.  Adriana Maria Petronella van ZEIJL [1959], geboren op -09-10-1931 te Naaldwijk, overleden op -13-05-1941 te Delft op 9-jarige leeftijd.
   8.  Hendrika Adriana Maria van ZEIJL [1960], geboren op -16-09-1933 te Naaldwijk, ongehuwd in 1968.

VIII.60    Adrianus (Arie) van ZEIJL [17861], geboren op -30-10-1930 te Sassenheim.
Gehuwd ± 1962 te Sassenheim met Miep van VEEN [17877], geboren op -03-01-1930 te Sassenheim?
Uit dit huwelijk:
   1.  Adriana (Adrianneke) van ZEIJL [17878], geboren ± 1965 te Sassenheim?
   2.  Marcelis (Marcel) van ZEIJL [17879], geboren op -12-03-1967 te Sassenheim.

VIII.69    Johannes Petrus van ZEIJL [1592], geboren op -16-07-1919 te Egmond aan Zee.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op -27-07-1948 te 's-Gravenhage met Edith Margot HORSCHT [1593], 18 jaar oud, geboren op -14-12-1929 te 's-Gravenhage, dochter van Robert Emihl Wilhelm HORSCHT [2272] en Hedwig Klara Anna NEUMANN [2273].
Uit dit huwelijk:
   1.  Kitty Ingrid van ZEIJL [2274], geboren op -25-09-1949 te 's-Gravenhage.
   2.  Hans Robert van ZEIJL [1594], geboren op -27-03-1952 te 's-Gravenhage.
   3.  Anita Elfrida van ZEIJL [2275], geboren op -03-11-1956 te 's-Gravenhage.

VIII.75    Magchiel van ZEIJL [1838], geboren op -02-05-1899 te 's-Gravenhage. Van 04-05-1911 tot 09-08-1917 woonde Magchiel bij zijn grootouders aan de Zweth onder Wateringen.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op -03-08-1923 te Naaldwijk, gehuwd voor de kerk op -09-08-1923 te Honselersdijk met Cornelia Johanna HULSPAS [1839], 26 jaar oud, geboren op -28-06-1897 te Honselersdijk, Gem. Naaldwijk, dochter van Pieter HULSPAS [1844] en Johanna TETTEROO [1845].
Uit dit huwelijk:
   1.  Cornelis Jacobus Maria van ZEIJL [4273], geboren op -28-06-1928 te Loosduinen (gem. 's-Gravenhage), overleden op -23-08-1945 te 's-Gravenhage op 17-jarige leeftijd.
   2.  Petrus Wilhelmus van ZEIJL [4274] (zie IX.73).

VIII.83    Johannes Adrianus van ZEIJL [2301], geboren op -13-07-1905 te 's-Gravenhage.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op -05-06-1929 te 's-Gravenhage met Johanna Catharina MOLENWIJK [2302], 24 jaar oud, geboren op -05-05-1905 te 's-Gravenhage, dochter van Hendrikus MOLENWIJK [5759] en Johanna FASE [5760].
Uit dit huwelijk:
   1.  Cornelis Jacobus van ZEIJL [4276] (zie IX.75).
   2.  Hendrikus Johannes van ZEIJL [4278] (zie IX.77).
   3.  Johannes Adrianus van ZEIJL [4280] (zie IX.79).
   4.  Johanna Maria van ZEIJL [4282], geboren op -26-08-1937 te 's-Gravenhage.

VIII.89    Petrus Engelbertus van ZEIJL [2314], geboren op -14-12-1911 te 's-Gravenhage.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op -28-07-1937 te 's-Gravenhage met Helena Theodora van den BERG [2315], 21 jaar oud, geboren op -02-12-1915 te 's-Gravenhage, dochter van Adrianus Jacobus van den BERG [5761] en Cornelia Hendrika HEEMSKERK [5762].
Uit dit huwelijk:
   1.  Petronella Cornelia van ZEIJL [2316], geboren op -08-08-1938 te 's-Gravenhage.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op -03-09-1959 te 's-Gravenhage met Cornelis Johannes HELDERMAN, 26 jaar oud, geboren op -02-11-1932 te 's-Gravenhage, zoon van Leonardus Johannes HELDERMAN en Cornelia Theodora PETERS.

VIII.91    Cornelis Jacobus van ZEIJL [2318], geboren op -09-03-1916 te 's-Gravenhage.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op -06-11-1946 te 's-Gravenhage met Attilia Catharina HUYBENS [2319], 26 jaar oud, geboren op -10-11-1919 te 's-Gravenhage, dochter van Franciscus HUYBENS [4511] en Anna KNIPS [4512].
Uit dit huwelijk:
   1.  Cornelis Hendricus Maria van ZEIJL [4513], geboren op -15-08-1948 te 's-Gravenhage.
   2.  Franciscus van ZEIJL [4514], geboren op -06-11-1949 te 's-Gravenhage, overleden op -22-09-1957 te Venlo op 7-jarige leeftijd.
   3.  Maria Anna van ZEIJL [4515], geboren op -22-06-1951 te 's-Gravenhage.

VIII.96    Michael Jacobus Cornelis van ZEIJL [2312], geboren op -17-12-1921 te Wateringen.
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op -14-10-1955 te Wateringen, gehuwd voor de kerk op -24-10-1955 te Kwintsheul met Johanna Maria Beatrix ZWINKELS [2313], 31 jaar oud, geboren op -12-02-1924 te Kwintsheul, gem. Wateringen, dochter van Franciscus Everhardus Josephus ZWINKELS [5765] en Beatrix Maria Adriana van der KNAAP [5766].
Uit dit huwelijk:
   1.  Petrus Jacobus Cornelis van ZEIJL [4516], geboren op -16-08-1956 te Poeldijk (gem. Monster).
   2.  Beatrix Alida Maria van ZEIJL [4517], geboren op -15-05-1958 te Poeldijk (gem. Monster).
   3.  Hendrika Laurentia Maria van ZEIJL [4518], geboren op -05-08-1960 te Poeldijk (gem. Monster).

VIII.98    Jacobus Laurentius van ZEIJL [2320], geboren op -04-01-1924 te Wateringen, vgl dochter: 1923!
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op -06-02-1952 te Delft, gehuwd voor de kerk op -30-04-1952 te Delft (RK) met Cornelia Wilhelmina Theresia van KOPPEN [2321], 24 jaar oud, geboren op -06-09-1927 te Delft, overleden op -21-10-1986 te Wateringen op 59-jarige leeftijd, dochter van Johannes Cornelis Maria van KOPPEN [5767] en Catharina Petronella Maria van WINDEN [5768].
Uit dit huwelijk:
   1.  Catharina Johanna Jozepha van ZEIJL [4519], geboren op -07-07-1953 te Wateringen.
   2.  Petrus Hendrik Michael van ZEIJL [4520], geboren op -29-09-1954 te Wateringen.
   3.  Joannes Wilhelmus Teresia van ZEIJL [4521], geboren op -03-01-1956 te Wateringen.
   4.  Hendrika Wilhelmina Bernarda (Riny) van ZEIJL [4522], boekverkoper, geboren op -19-04-1957 om 00:30 uur te Delft.
   5.  Josephus Christianus Petrus van ZEIJL [4523], geboren op -08-07-1958 te Wateringen.

VIII.112    Adrianus Gerardus Marie van ZEIJL [2334], geboren op -02-01-1908 te Loosduinen.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op -27-04-1934 te Wateringen met Anna Maria van LUIJK [2335], 29 jaar oud, geboren op -31-10-1904 te Wateringen, dochter van Cornelis van LUIJK [5769] en Petronella Maria van SCHIE [5770].
Uit dit huwelijk:
   1.  Adrianus Cornelis Gerardus van ZEIJL [4524] (zie IX.95).
   2.  Cornelis Adrianus Maria van ZEIJL [4525] (zie IX.97).
   3.  Geertruida Adriana Petronella van ZEIJL [4526], geboren op -18-01-1938 te Wateringen.
   4.  Petronella Johanna Geertruida van ZEIJL [4527], geboren op -10-02-1939 te Wateringen.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op -10-11-1962 te Naaldwijk met Arnoldus Lucas Johannes BUT, 25 jaar oud, geboren op -15-01-1937 te Naaldwijk, zoon van Gerrit BUT en Lucia Johanna FOKS.
   5.  Johanna Maria Gerarda van ZEIJL [4528], geboren op -25-04-1940 te Wateringen.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op -01-12-1967 te Hoogkarspel met Petrus Jozef SINNIGE, 25 jaar oud, geboren op -28-03-1942 te Hoogkarspel, zoon van Frederica Maria SINNIGE en Catharina Maria KAMPER.
   6.  Martinus Cornelis Maria van ZEIJL [4529], geboren op -27-11-1941 te Wateringen.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op -19-06-1967 te Naaldwijk, gehuwd voor de kerk op -01-07-1967 te Kwintsheul met Cornelia Francina Maria VIJVERBERG, 22 jaar oud, geboren op -15-09-1944 te Kwintsheul (gem. Naaldwijk), dochter van Jacobus Johannes Petrus VIJVERBERG en Cornelia Francina Maria van RUIJVEN.
   7.  Catharina Cornelia Maria van ZEIJL [4530], geboren op -20-04-1943 te Wateringen.
   8.  Gerardus Petrus Maria van ZEIJL [4531], geboren op -17-12-1944 te Wateringen, overleden op -20-01-1945 te Delft, 34 dagen oud.
   9.  Adriana Johanna Gerarda van ZEIJL [4532], geboren op -11-08-1947 te Wateringen.

VIII.120    Adrianus Josephus van ZEIJL [2342], geboren op -21-12-1914 te Wateringen.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op -17-07-1946 te Rijswijk met Alida Gerarda Maria van STEEKELENBURG [2343], 26 jaar oud, geboren op -28-08-1919 te Wateringen, dochter van Cornelis Georgius van STEEKELENBURG [4944] en Gerarda Cornelia ZWINKELS [4945].
Uit dit huwelijk:
   1.  Geertruida Gerarda Adriana Maria van ZEIJL [4946], geboren op -18-05-1947 te Wateringen.
   2.  Gerarda Cornelia Martina van ZEIJL [4947], geboren op -15-06-1949 te Wateringen.
   3.  Maria Carolina van ZEIJL [4948], geboren op -18-08-1950 te Wateringen.
   4.  Christina Petronella Maria van ZEIJL [4949], geboren op -26-10-1952 te Wateringen.
   5.  Catharina Cornelia Maria van ZEIJL [4950], geboren op -01-01-1954 te Wateringen.
   6.  Wilhelmina Maria Hendrica van ZEIJL [4951], geboren op -21-06-1955 te Wateringen.
   7.  Adriana Alida Margaretha van ZEIJL [4952], geboren op -10-06-1957 te Wateringen.
   8.  Jozef Cornelis Adrianus Theodorus van ZEIJL [4953], geboren op -17-03-1959 te Wateringen.

VIII.127    Adrianus Maria van ZEIJL [2349], geboren op -05-01-1918 te Wateringen.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op -31-12-1946 te Wervershoof met Catharina RUITER [2350], 30 jaar oud, geboren op -02-10-1916 te Wervershoof, dochter van Cornelis RUITER [4954] en Martha KOMEN [4955].
Uit dit huwelijk:
   1.  Wilhelmus Cornelis Adrianus Maria van ZEIJL [4956], geboren op -17-11-1947 te Delft.
   2.  Cornelis Johannes Adrianus Maria van ZEIJL [4957], geboren op -26-05-1950 te Delft.

VIII.135    Arnoldus Laurentius (Arnold) van ZEIJL [2357], tuinder, geboren op -27-01-1930 te Wateringen, gedoopt (RK) te Wateringen, overleden op -15-02-1989 te Wateringen op 59-jarige leeftijd, begraven op -18-02-1989 te Wateringen.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op -11-12-1960 te Monster, gehuwd voor de kerk op -07-01-1961 te Poeldijk (RK) met Johanna Maria Magdalena (Jos) van LUIJK [2358], 27 jaar oud, huisvrouw, geboren op -09-09-1933 te Poeldijk, gem. Monster, gedoopt (RK) op -10-09-1933 te Poeldijk, dochter van Adrianus Cornelis Maria van LUIJK [4960] en Adriana Johanna Maria VIJVERBERG [4961].
Uit dit huwelijk:
   1.  Robertus Antonius Maria van ZEIJL [4962], geboren op -15-06-1964 te Wateringen, gedoopt (RK) op -16-06-1964 te Wateringen.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op -11-09-1992 te Wateringen, leven duurzaam gescheiden sinds 14-08-1993 met Jacoba Hendrika Maria van der KNAAP, 26 jaar oud, geboren op -29-06-1966 te Maasdijk.
   2.  Renatus Cornelis Maria van ZEIJL [4963], geboren op -08-06-1966 te Wateringen, gedoopt op -11-06-1966 te Wateringen.
   3.  Astrid Adriana Maria van ZEIJL [4964], geboren op -29-07-1968 te Wateringen, gedoopt (RK) op -30-08-1968 te Wateringen.
Gehuwd met N.N. Geboren ± 1968, samenwonend.

VIII.138    Antonius Andreas van ZEIJL [2360], geboren op -28-05-1932 te Wateringen.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op -11-12-1960 te Monster, gehuwd voor de kerk op -26-01-1961 te Monster met Francina Maria Luduina van den ENDEN [2361], 27 jaar oud, geboren op -22-05-1933 te Monster, dochter van Johannes Henricus Joseph van den ENDEN [4967] en Theodora Henrica van der MEER [4968].
Uit dit huwelijk:
   1.  Petronella Johanna Maria van ZEIJL [4969], geboren op -14-07-1962 te Wateringen.
   2.  Theodora Margaretha Maria van ZEIJL [4970], geboren op -27-06-1964 te Wateringen.
   3.  Edwin Antonius Johannes van ZEIJL [4971], geboren op -30-11-1967 te Wateringen.

VIII.143    Cornelis Anthonius (Cor) van ZEIJL [2365], tuinder, geboren op -23-07-1937 te Wateringen, gedoopt (RK) op -24-07-1937 te Wateringen.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op -07-01-1964 te Monster, gehuwd voor de kerk op -07-01-1964 te Poeldijk met Adriana Gerarda Maria (Jeanne) LELIEVELD [2366], 23 jaar oud, huisvrouw, geboren op -07-01-1941 te Poeldijk, gem. Monster, gedoopt op -08-01-1941 te Poeldijk, dochter van Petrus Nicolaas LELIEVELD [4972] en Anna Maria Jacoba MEIJER [4973].
Uit dit huwelijk:
   1.  Michael Antonius Arnoldus van ZEIJL [4974], geboren op -01-03-1965 te Wateringen, gedoopt (RK) op -02-03-1965 te Wateringen.
   2.  Ingrid Anna Cornelia van ZEIJL [4975], geboren op -31-05-1965 te Wateringen, gedoopt (RK) op -18-06-1967 te Wateringen, overleden op -16-02-1968 te Delft op 2-jarige leeftijd.
   3.  Ingrid Anna Cornelia van ZEIJL [5740], geboren op -13-11-1968 te Wateringen, gedoopt (RK) op -01-12-1968 te Wateringen.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op -26-03-1993 te Wateringen met Johannes Cornelis van LEEUWEN, geboren op -25-10-1993 te Naaldwijk.
   4.  Patrick Petrus Hendrikus van ZEIJL [5742], geboren op -29-06-1971 te Wateringen, gedoopt (RK) op -01-08-1971 te Wateringen.

VIII.146    Hendrikus Leonardus van ZEIJL [2368], geboren op -05-05-1926 te Wateringen.
Gehuwd op 34-jarige leeftijd op -28-06-1960 te Pijnacker met Wilhelmina Theodora Maria TAS [2369], 28 jaar oud, geboren op -07-09-1931 te Pijnacker, dochter van Wilhelmus Gerardus TAS [4976] en Ludewina Anna RUIJGT [4977].
Uit dit huwelijk:
   1.  Wilhelmus Gerardus Hendrikus Maria van ZEIJL [4978], geboren op -30-03-1961 te Lopik.
   2.  Wilhelmus Antonius Clemens Maria van ZEIJL [4979], geboren op -11-03-1962 te Lopik.
   3.  Maria Johanna Apolonia Adriana van ZEIJL [4980], geboren op -24-02-1963 te Lopik.
   4.  Ludwina Anna Geertruida Maria van ZEIJL [4981], geboren op -18-03-1964 te Lopik.
   5.  Silvia Wilhelmina Petronella Maria van ZEIJL [4982], geboren op -23-05-1967 te Lopik.

VIII.148    Adrianus Leonardus van ZEIJL [2370], geboren op -28-01-1928 te Wateringen.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op -17-12-1953 te Pijnacker, gehuwd voor de kerk op -29-04-1954 te Pijnacker (RK) met Apolonia Maria Theresia van WINDEN [2371], 24 jaar oud, geboren op -05-10-1929 te Pijnacker, dochter van Gerardus Jacobus van WINDEN [4983] en Anna Maria HEINSBROEK [4984].
Uit dit huwelijk:
   1.  Wilhelmus Petrus Jozef van ZEIJL [4985], geboren op -27-02-1955 te Wateringen.

VIII.150    Petrus Antonius van ZEIJL [2372], geboren op -24-05-1929 te Wateringen.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op -20-12-1957 te Wateringen, gehuwd voor de kerk op -08-05-1958 te Kwintsheul (RK) met Petronella Johanna Gerardina van der KNAAP [2373], 24 jaar oud, geboren op -15-06-1933 te Wateringen, dochter van Johannes Petrus van der KNAAP [4986] en Maria Clasina VIS [4987].
Uit dit huwelijk:
   1.  Wilhelmus Johannes Maria (Hans) van ZEIJL [4988] (zie IX.138).
   2.  Maria Johanna Gemma van ZEIJL [4989], geboren op -06-10-1961 te Zoeterwoude.
   3.  Richard Michael Petrus van ZEIJL [4990], geboren op -28-08-1965 te Zoeterwoude.

VIII.152    Michael Gerardus van ZEIJL [2374], geboren op -05-10-1930 te Wateringen.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op -22-11-1957 te Naaldwijk, gehuwd voor de kerk op -28-12-1957 te Kwintsheul (RK) met Catharina Petronella Alida SCHULTE [2375], 24 jaar oud, geboren op -01-08-1933 te 's-Gravenzande, dochter van Petrus Jacobus SCHULTE [4991] en Anna Maria VIS [4992].
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria Anna Catharina van ZEIJL [4993], geboren op -07-12-1958 te De Lier.
   2.  Anna Petronella Agnes van ZEIJL [4994], geboren op -13-02-1960 te De Lier.
   3.  Yvonne Apolonia Bernadette van ZEIJL [4995], geboren op -02-04-1962 te De Lier.

VIII.156    Jacobus Cornelis van ZEIJL [2378], geboren op -24-05-1933 te Wateringen.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op -21-12-1957 te Schipluiden, gehuwd voor de kerk op -20-05-1958 te Schipluiden (RK) met Gijsbertha Cornelia Theodora ROELING [2379], 24 jaar oud, geboren op -04-12-1933 te Schipluiden, dochter van Thomas Antonius ROELING [5019] en Catharina Gertruda AMMERLAAN [5020].
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria Theresia Cornelia van ZEIJL [5021], geboren op -21-01-1959 te Schipluiden.
   2.  Catharina Theodora Maria van ZEIJL [5022], geboren op -19-02-1961 te Schipluiden.
   3.  Johannes Hendrikus Maria van ZEIJL [5023], geboren op -20-07-1962 te Schipluiden.
   4.  Robertus Cornelis Maria van ZEIJL [5024], geboren op -18-11-1964 te Schipluiden.
   5.  Astrid Catharina Gerarda Maria van ZEIJL [5025], geboren op -10-06-1967 te Schipluiden.

VIII.158    Johannes Josephus van ZEIJL [2380], geboren op -15-12-1934 te Wateringen.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op -31-08-1966 te Noordwijk met Petronella Alida Maria KOEMAN [2381], 22 jaar oud, geboren op -17-02-1944 te Noordwijk, dochter van Cornelis Franciscus KOEMAN [5026] en Jacoba Agatha van de SLOT [5027].
Uit dit huwelijk:
   1.  Petronella Jacoba Maria van ZEIJL [5028], geboren op -24-08-1967 te Wateringen.

VIII.166    Wilhelmus Johannes Gerardus van ZEIJL [2388], geboren op -21-11-1926 te Wateringen.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op -22-09-1952 te Rotterdam, gehuwd voor de kerk op -18-02-1954 te Berkel (RK) met Nelly Theresia SCHOLTE [2389], 23 jaar oud, geboren op -23-04-1929 te Berkel-Rodenrijs, dochter van Bernardus Petrus SCHOLTE [5029] en Maria de WIT [5030].
Uit dit huwelijk:
   1.  Antonius Jacobus Cornelis van ZEIJL [5031], geboren op -25-12-1954 te Naaldwijk.
   2.  Jacobus Franciscus Bernardus van ZEIJL [5032], geboren op -01-04-1957 te Naaldwijk.
   3.  Bernardus Petrus Cornelis van ZEIJL [5033], geboren op -29-06-1961 te Kwintsheul.
   4.  Johanna Catharina Adriana van ZEIJL [5034], geboren op -09-06-1964 te Kwintsheul.

VIII.168    Cornelis Christianus Petrus van ZEIJL [2390], geboren op -14-01-1927 te Honselersdijk, gem. Naaldwijk.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op -18-06-1954 te Wateringen, gehuwd voor de kerk op -04-04-1956 te Wateringen (RK) met Antonia Theodora van der HOEVEN [2391], 24 jaar oud, geboren op -01-12-1929 te Wateringen, dochter van Cornelis Johannes van der HOEVEN [5035] en Aplonia Catharina BAKKER [5036].
Uit dit huwelijk:
   1.  Jacobus Johannes van ZEIJL [5037], geboren op -09-02-1957 te Honselersdijk.
   2.  Cornelis Johannes van ZEIJL [5038], geboren op -30-05-1958 te Honselersdijk.
   3.  Wilhelmus Petrus van ZEIJL [5039], geboren op -26-10-1964 te Honselersdijk.

VIII.172    Johannes Christianus Cornelis van ZEIJL [2394], geboren op -07-02-1931 te Honselersdijk, gem. Naaldwijk.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op -20-05-1963 te Monster met Clasina Alida BOL [2395], 27 jaar oud, geboren op -13-04-1936 te Monster, dochter van Hendricus Johannes BOL [5040] en Maria Cornelia van VLIET [5041].
Uit dit huwelijk:
   1.  Johanna Maria van ZEIJL [5042], geboren op -08-03-1962 te Honselersdijk.
   2.  Cornelia Maria Johanna van ZEIJL [5043], geboren op -19-07-1963 te Honselersdijk.
   3.  Maria Cornelia van ZEIJL [5044], geboren op -13-01-1965 te Honselersdijk.
   4.  Petra Hendrica Jacoba van ZEIJL [5045], geboren op -30-08-1968 te Honselersdijk.

VIII.176    Leonardus Hendricus van ZEIJL [2398], geboren op -26-11-1934 te Honselersdijk, gem. Naaldwijk.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op -26-11-1958 te De Lier met Cornelia Jacoba OVERGAAG [2399], 24 jaar oud, geboren op -23-05-1934 te Delft, dochter van Johannes Adrianus OVERGAAG [5046] en Maria Jacoba de VETTEN [5047].
Uit dit huwelijk:
   1.  Rudolf Arnoldus Maria van ZEIJL [5048], geboren op -07-10-1963 te 's-Gravenhage.

VIII.181    Wilhelmus Theodorus Joachim van ZEIJL [3031], geboren op -26-08-1917 te Wateringen.
Gehuwd op 37-jarige leeftijd op -28-12-1954 te Naaldwijk met Jacoba Frederika Johanna KRIJGER [3032], 33 jaar oud, geboren op -01-02-1921 te 's-Gravenzande, dochter van Leonardus KRIJGER [3033] en Cornelia Jacoba Maria van VELDHOVEN [3034].
Uit dit huwelijk:
   1.  Helena Maria van ZEIJL [5049], geboren op -24-12-1955 te Kwintsheul.
   2.  Cornelia Martina Maria van ZEIJL [5050], geboren op -12-07-1958 te Kwintsheul.

VIII.185    Jacobus Cornelis van ZEIJL [3039], geboren op -09-12-1920 te Wateringen.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op -19-09-1951 te Rijswijk, gehuwd voor de kerk op -11-10-1951 te 's-Gravenhage met Elisabeth Pieternella JANSEN [5051], 24 jaar oud, geboren op -02-04-1927 te Rijswijk, dochter van Johannes Quirinus JANSEN [5052] en Engelina Johanna van der VOORT [5053].
Uit dit huwelijk:
   1.  Wilhelmus Michael Maria van ZEIJL [5054], geboren op -27-06-1952 te Delft.
   2.  Engelina Petronella Maria van ZEIJL [5055], geboren op -09-04-1954 te Kwintsheul.
   3.  Helena Theodora Maria van ZEIJL [5056], geboren op -27-07-1957 te Kwintsheul.
   4.  Joannes Adrianus Maria van ZEIJL [5057], geboren op -12-10-1958 te Kwintsheul.

VIII.199    Wilhelmus Arnoldus Joannes van ZEIJL [3163], geboren op -18-07-1923 te Delft.
Gehuwd op 34-jarige leeftijd op -09-10-1957 te Wateringen met Antonia Henriette Maria STRIK [5058], 28 jaar oud, geboren op -17-11-1928 te 's-Gravenhage, dochter van Hugo Philippus STRIK [5059] en Maria Francina van ROOIJEN [5060].
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrikus Wilhelmus van ZEIJL [5061], geboren op -26-09-1958 te Wateringen.
   2.  Hugo Philippus van ZEIJL [5062], geboren op -03-08-1962 te Wateringen.
   3.  Franciscus Fredreik van ZEIJL [5063], geboren op -10-08-1965 te Wateringen.

VIII.201    Arnoldus Jacobus Maria van ZEIJL [3164], geboren op -10-09-1924 te Delft.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op -03-08-1955 te 's-Gravenhage met Petronella Maria SCHOUTEN [5064], 23 jaar oud, geboren op -20-11-1931 te Scheveningen, gem. 's-Gravenhage, dochter van Gomarus Johannes Hendricus SCHOUTEN [5065] en Maria Anthonia BREHM [5066].
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrikus Wilhelmus Arnoldus Maria van ZEIJL [5067], geboren op -07-10-1956 te 's-Gravenhage.
   2.  Arnold Gomair Maria van ZEIJL [5068], geboren op -24-05-1962 te Burnaby, British Columbia (Canada).

VIII.203    Gerardus Quirinus Johannes van ZEIJL [3165], geboren op -18-02-1926 te Delft.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op -28-11-1953 te Lindsay, Ontario (Canada) met Wilhelmina Catharina Johanna van der HORST [5069], 21 jaar oud, geboren op -17-12-1931 te Wateringen, dochter van Johannes Anthonius Casper van der HORST [5070] en Maria Elisabeth Aloysia van VEEN [5071].
Uit dit huwelijk:
   1.  Johanna Maria Wilhelmina van ZEIJL [5072], geboren op -08-01-1955 te Lindsay (Canada).
   2.  Yvonne Maria Ludwina van ZEIJL [5073], geboren op -18-11-1956 te Lindsay (Canada).
   3.  Clemens Johannes Gerardus van ZEIJL [5074], geboren op -24-07-1958 te Lindsay (Canada).
   4.  Gerardus Maria Jacobus van ZEIJL [5075], geboren op -09-02-1960 te Lindsay (Canada).
   5.  Rose Marie Teresia van ZEIJL [5076], geboren op -29-01-1961 te Lindsay (Canada).

VIII.205    Nicolaas Wilhelmus Maria van ZEIJL [3166], geboren op -10-09-1927 te Delft.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op -14-12-1951 te Wateringen met Sophia Eva THOEN [5077], 25 jaar oud, geboren op -18-11-1926 te Wateringen, dochter van Wilhelmus Adrianus THOEN [5078] en Johanna Barbara TOL [5079].
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrikus Wilhelmus Maria van ZEIJL [5080], geboren op -14-11-1955 te Wateringen.
   2.  Nicolaas Cornelius Wilhelmus Maria van ZEIJL [5081], geboren op -24-10-1957 te Wateringen.

VIII.209    Cornelis Johannes van ZEIJL [3169], geboren op -15-07-1932 te Delft.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op -10-06-1964 te Gorinchem met Geertruida Hendrica van der BURG [5082], 28 jaar oud, geboren op -24-04-1936 te Gorinchem, dochter van Quirinus Johannes van der BURG [5083] en Cornelia LUITEN [5084].
Uit dit huwelijk:
   1.  Cornelis Hendrikus Quirinus van ZEIJL [5085], geboren op -08-04-1965 te Wateringen.
   2.  Anna Cornelia Maria van ZEIJL [5086], geboren op -08-08-1967 te Delft.

VIII.215    Leonardus Jacobus van ZEIJL [3174], geboren op -04-02-1920 te Wateringen.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op -01-06-1944 te Hannover (Dld), gehuwd voor de kerk op -08-05-1947 te Hannover (RK) met Zwaantje BEKKEMA [3175], 21 jaar oud, geboren op -01-08-1922 te Opende, gem. Grootegast, overleden op -03-06-1995 te Rijswijk op 72-jarige leeftijd, begraven op -07-06-1995 te Rijswijk, dochter van Pieter BEKKEMA [5087] en Rienje WOUDA [5088].
Uit dit huwelijk:
   1.  Wilhelmus Pieter (Wim) van ZEIJL [5089] (zie IX.183).
   2.  Pieter Wilhelmus (Piet) van ZEIJL [5090] (zie IX.185).
   3.  Fokke Johannes van ZEIJL [5091], geboren op -22-01-1958 te Rijswijk, overleden op -02-04-1958 te 's-Gravenhage, 70 dagen oud.
   4.  Fokke Johannes (Fokke) van ZEIJL [5092] (zie IX.188).
   5.  Rienje Hildegard (Rienje) van ZEIJL [5093], geboren op -03-02-1964 te 's-Gravenhage.

VIII.220    Jacobus Leonardus van ZEIJL [3178], geboren op -26-06-1923 te Wateringen.
Gehuwd op 35-jarige leeftijd op -12-09-1958 te Rijswijk met Maria Johanna van der SLUIJS [5094], 24 jaar oud, geboren op -05-05-1934 te Rotterdam, dochter van Cornelis Johannes van der SLUIJS [5095] en Elisabeth Maria JANSEN [5096].
Uit dit huwelijk:
   1.  Michael Johannes Wilhelmus van ZEIJL [5097], geboren op -24-06-1960 te Rijswijk.
   2.  Jacinta Maria Wilhelmina van ZEIJL [5098], geboren op -25-08-1963 te Rijswijk.
   3.  Angela Maria Johanna van ZEIJL [5099], geboren op -04-05-1966 te Rijswijk.

VIII.222    Wilhelmus Hubertus van ZEIJL [3179], geboren op -04-07-1924 te Wateringen.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op -01-09-1954 te Rijswijk met Agnes Margaretha TAP [5100], 31 jaar oud, geboren op -21-01-1923 te 's-Gravenhage, dochter van Wilhelmus Johannes Joseph TAP [5101] en Margaretha Elisabeth Maria HULSKER [5102].
Uit dit huwelijk:
   1.  Wilhelmina Margaretha Maria van ZEIJL [5103], geboren op -06-03-1955 te Jutphaas.
   2.  Agnes Maria van ZEIJL [5104], geboren op -25-04-1956 te Jutphaas.
   3.  Wilhelmus Michael Cornelis van ZEIJL [5105], geboren op -12-09-1957 te Jutphaas.
   4.  Pauline Wilhelmina van ZEIJL [5106], geboren op -26-04-1959 te Rotterdam.
   5.  Maria Johanna van ZEIJL [5107], geboren op -06-07-1960 te Rotterdam.
   6.  Roland Hendrikus van ZEIJL [5108], geboren op -16-11-1963 te Rotterdam.

VIII.224    Johannes Adrianus van ZEIJL [3180], geboren op -28-08-1926 te Wateringen.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op -29-10-1952 te Schipluiden met Wilhelmina Maria ALSEMGEEST [5109], 22 jaar oud, geboren op -05-10-1930 te Schipluiden, dochter van Jacobus Bonifacius ALSEMGEEST [5110] en Maria Catharina van OOSTEN [5111].
Uit dit huwelijk:
   1.  Wilhelmina Maria Susanna van ZEIJL [5112], geboren op -28-09-1953 te Rijswijk.
   2.  Johanna Maria Agatha van ZEIJL [5113], geboren op -18-02-1955 te Rijswijk.
   3.  Johannes Wilhelmus Christianus van ZEIJL [5114], geboren op -24-08-1956 te Rijswijk.
   4.  René Jacobus Maria van ZEIJL [5115], geboren op -05-09-1959 te Rijswijk.
   5.  Franciscus Johannes Maria van ZEIJL [5116], geboren op -07-11-1961 te Rijswijk.
   6.  Nicolette Frederika Maria van ZEIJL [5117], geboren op -04-12-1964 te Delft.

VIII.228    Marinus Cornelis (Rinus) van ZEIJL [3183], bankbediende, geboren op -21-09-1932 om 12:35 uur te Rijswijk, gedoopt (RK) op -22-09-1932 te Rijswijk.
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op -15-06-1966 te Pijnacker, gehuwd voor de kerk op -15-06-1966 te Pijnacker met Gerarda Margaretha Maria (Grarda) DUYNISVELD [5118], 31 jaar oud, huisvrouw, geboren op -14-06-1935 om 04:00 uur te Pijnacker, gedoopt (RK) op -14-06-1935 te Pijnacker, dochter van Johannes Adrianus DUYNISVELD [6383] en Maria Jacoba Wilhelmina SMITS [6384].
Uit dit huwelijk:
   1.  Antoinette Theodora Maria van ZEIJL [5119], geboren op -07-03-1968 te Delft, gedoopt (RK) op -24-03-1968 te Rijswijk.
   2.  Lidwina Johanna Maria van ZEIJL [6385], geboren op -17-08-1972 te Rijswijk, gedoopt (RK) op -24-08-1972 te Rijswijk.

VIII.230    Leonardus van ZEIJL [3184], geboren op -30-04-1919 te Wateringen.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op -30-10-1945 te Haastrecht met Agnes Margaretha Maria de LANGE [5120], geboren ± 1945, dochter van Johannes Antonius de LANGE [5121] en Klazina Maria de LANGE [5122].
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria van ZEIJL [5123], geboren op -09-10-1946 te Schoonhoven.
   2.  Paul van ZEIJL [5124], geboren op -06-06-1950 te Worcester (Z-Afrika).
   3.  Agnes van ZEIJL [5125], geboren op -30-10-1952 te Pretoria (Z-Afrika).

VIII.232    Fredericus Everardus (Frits) van ZEIJL [3185], geboren op -14-04-1921 te Wateringen.
Gehuwd op 46-jarige leeftijd op -14-03-1968 te Kaapstad (Z-Afrika) met Pamela BURCH [5126], 31 jaar oud, geboren op -11-07-1936 te Shanghai (China), dochter van Reginald Thomas BURCH [5127] en Alice Loise DANIELS [5128].
Uit dit huwelijk:
   1.  ?? van ZEIJL [5129].

VIII.235    Cornelis Everardus van ZEIJL [3187], geboren op -09-06-1924 te Wateringen.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op -30-08-1952 te Rondebosch, Kaapstad (Z-Afrika) met Francesca Hope Sydney HARMER [5130], 21 jaar oud, geboren op -06-01-1931 te Penang, Straits Settlements, dochter van Francis Edward HARMER [5131] en Emily Mabel MASON [5132].
Uit dit huwelijk:
   1.  Christopher Theodorus van ZEIJL [5133], geboren op -19-07-1953 te Wynberg, Kaapstad (Z-Afrika).
   2.  Rosemary Ann van ZEIJL [5134], geboren op -07-05-1955 te Wynberg, Kaapstad (Z-Afrika).
   3.  Michael Edwardus van ZEIJL [5135], geboren op -25-10-1956 te Ceres, Kaap Prov (Z-Afrika).
   4.  Francesca Jane van ZEIJL [5136], geboren op -28-07-1959 te Ceres, Kaap Prov. (Z-Afrika).

VIII.239    Leonardus Adrianus (Leo) van ZEIJL [15901] (code: J-X39x), bouwvakker, geboren op -05-05-1930 te Schipluiden. Geemigreerd naar Deniliquin.N.S.W Australië,.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op -06-10-1954 te Wakool, New Shouth Wales (Australië), gehuwd voor de kerk op -06-10-1954 te Wakool (St.Josehp`s) (getuige(n): Mr and Mrs Howitt) met Maria Jozina (Rita) BRABANDER [15902], 21 jaar oud, naaister; huisvrouw, geboren op -06-12-1932 te Wateringen, geemigreed naar Deniliquin.N.S.W Australië,, dochter van Anthonius Leonardus BRABANDER [3190] en Maria Jozina HALKES [3191].
Uit dit huwelijk:
   1.  William Michael (Wim) van ZEIJL [15923] (zie IX.216).
   2.  Maria Diane (Maria) van ZEIJL [15926] (zie IX.219).
   3.  Michelle Aileen (Michelle) van ZEIJL [15928], geboren op -10-05-1958 te Deniliquin (NSW-Australië), overleden op -03-05-1982 op 23-jarige leeftijd, begraven op -05-05-1982 te Canberra A.T.C.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op -24-10-1981, gehuwd voor de kerk op -24-10-1981 te Deniliquin.N.S.W Australië, (St.Michael) met John (John) REIS, geboren ca 1958.
   4.  Anthony Leo (Tony) van ZEIJL [15929], engineer, geboren op -11-04-1960 te Deniliquin (NSW-Australië).
Gehuwd met Jo (Jo) MILLER, Engineer.
   5.  Matthew John (Matthew) van ZEIJL [15931] (zie IX.224).

VIII.241    Adrianus Wilhelmus (Adriaan) van ZEIJL [15903] (code: J-X40x), Contractor ,Loonwerker, geboren op -01-08-1931 te Schipluiden, overleden op -09-06-1993 om 09.50 uur te Box Hill op 61-jarige leeftijd, begraven op -11-06-1993 te Lixdale Cemetery. Getuige M.McLean, B. van ZEIJL. Geemigreerd 1953 naar Australië
De eerste kennismaking met Australië speelde zich af in de plaatsen. St James ,Devenish en Tungamah Victoria.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op -26-04-1958 te Villa Maria Basonia, Melbourne, gehuwd voor de kerk op -26-04-1958 te Boronia,Victoria (st.Joseph's) met Beverley June (Beverley) GROBBECKER [15904], 24 jaar oud, geboren op -10-04-1934 te Footocray ,Melbourne,.
Uit dit huwelijk:
   1.  Dennis Michael (Pieter) van ZEIJL [15933] (zie IX.226).
   2.  Caroline Joy (Carol) van ZEIJL [15936], Kapster, geboren op -23-11-1960 te Warragul,Victoria.
Gehuwd (1) op 25-jarige leeftijd op -03-08-1986. Gescheiden 07-09-1996, gescheiden na 10 jaar op -07-09-1996 te Melbourne van David Alan (David) GRESIK, Engineer, geboren op -20-10-1956 te Sandringham VIC.
Gehuwd (2) op 36-jarige leeftijd op -07-09-1997 te Melbourne Victoria, gescheiden ca 2000 van Roger Peter (Roger) LLOYD, Communication Officer, geboren ca 1960.
   3.  Glenn Stephen (Glenn) van ZEIJL [15938] (zie IX.231).
   4.  Nicolaas Christophor (Nick) van ZEIJL [15940] (zie IX.233).

VIII.245    Maria Geertruda (Riet) van ZEIJL [15907], geboren op -29-11-1933 te Schipluiden, 08-04-1961 geemigreerd naar Ausralië.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op -05-01-1963 te Wakool, N.S.W, gehuwd voor de kerk op -05-01-1963 (Wakool) met Everardus Leonardus Adrianus (Evert) BRABANDER [15906], 26 jaar oud, Farmer, geboren op -13-04-1936 te Wateringen.
Uit dit huwelijk:
   1.  Paul (Paul) BRABANDER [15942] (zie IX.235).
   2.  Diana (Diana) BRABANDER [15945] (zie IX.238).
   3.  Adriaan (Adriaan) BRABANDER [15946], Famer, geboren op -01-01-1968 te Wakool. N.S.W.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op -24-03-1990 met Gabrielle (Gabrielle) STINGER, 20 jaar oud, Agriculture Advisor, geboren op -27-07-1969 te Deniliquin.N.S.W.

VIII.247    Wilhelmus Michael (Wim) van ZEIJL [15909] (code: J-X41x), Machinist poldergemaal, geboren op -18-10-1936 te Schipluiden.
Ondertrouwd op -27-04-1960 te Kwintsheul, gehuwd op 23-jarige leeftijd op -20-05-1960 te Wateringen, gehuwd voor de kerk op -21-05-1960 te Kwintsheul (H.Andreas) met Anna Petronella Maria (An) VIS [15910], 24 jaar oud, Huisvrouw, geboren op -23-05-1935 te Wateringen.
Uit dit huwelijk:
   1.  Michaël Wilhelmus Maria (Marchel) van ZEIJL [15948] (zie IX.241).
   2.  Margaretha Johanna Helena (Marjan) van ZEIJL [15952] (zie IX.245).

VIII.250    Johanna Maria (Joke) van ZEIJL [15912], Huisvrouw, geboren op -03-06-1939 te Schipluiden.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op -12-06-1964 te Wateringen, gehuwd voor de kerk op -01-06-1965 te Wateringen St Joseph. (R.K) met Leonardus Gerardus (Loek) Van UFFELEN [15911], 23 jaar oud, Tuinbouw Consulent, geboren op -03-01-1941 te Maasland.
Uit dit huwelijk:
   1.  Rudolf Leonardus Maria (Ruud) Van UFFELEN [15953] (zie IX.246).
   2.  Alexandra Antonia Johanna (Sandra) Van UFFELEN [15956], geboren op -10-04-1968 te Maasdijk.
Samenwonend sinds -17-04-1990 te De Lier met John Johannes Leonardus (John) Van PAASSEN, 25 jaar oud, Verkoper, geboren op -25-04-1964.
   3.  Jacobus Maria (Marcus) Van UFFELEN [15957], Ing Electronica, geboren op -20-02-1971 te Maasdijk.
   4.  Richard Johannes Maria (Richard) Van UFFELEN [15958] (zie IX.251).

VIII.251    Jacobus Cornelis (Koos) van ZEIJL [15913] (code: JX42x), werkvoorbereider, geboren op -12-10-1940 te Schipluiden.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op -25-05-1966 te Maasland, gehuwd voor de kerk op -25-05-1966 te Maasland met Maria Joanna Francisca (Ria) VERMEULEN [15914], 24 jaar oud, geboren op -27-05-1941 te Maasland.
Uit dit huwelijk:
   1.  Erica Maria Alexandra (Erica) van ZEIJL [15961], verpleegkundige, geboren op -17-05-1967 te Maassluis. Eigenares Kinderopascentrum in Rotterdam.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op -05-06-1998 te Rotterdam met Koenraad Hendricus Maria (Koen) BRABANDER, 29 jaar oud, pb-technicus tuinbouw, geboren op -19-01-1969 te Wateringen.
   2.  Stefan Michaël Johannes (Stefan) van ZEIJL [15962], geboren op -22-02-1972 te Maassluis.

VIII.257    Nicolaas Martinus (Niek) van ZEIJL [15919], cartograaf, geboren op -23-10-1946 te Schipluiden.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op -28-09-1973 met Margreet (Margreet) van der ZWAN [15920], 22 jaar oud, geboren op -11-12-1950 te 's Gravenhage.
Uit dit huwelijk:
   1.  Michiel Nicolaas (Michiel) van ZEIJL [15973], geboren op -26-03-1978 te Papendrecht.
   2.  Ruben Dominik (Ruben) van ZEIJL [15974], geboren op -08-10-1981 te De Lier.
   3.  Olga Jacoba (Olga) van ZEIJL [15975], geboren op -01-06-1985 te De Lier.

VIII.259    Hubertus Gertrudus (Bert) van ZEIJL [15921], melkboer; stukadoor, geboren op -26-01-1948 te Schipluiden.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op -07-10-1971 te Poeldijk, gehuwd voor de kerk op -07-10-1971 te Poeldijk (R.K) met Petronella Wilhelmina Clazina Maria (Nel) VERBEEK [15922], 23 jaar oud, huisvrouw, geboren op -22-11-1947 te Poeldijk.
Uit dit huwelijk:
   1.  Simone (Simone) van ZEIJL [15977], geboren op -22-09-1972 te Kwintsheul.
Samenwonend sinds -01-10-1997 te Wateringen, gehuwd op 33-jarige leeftijd op -10-01-2006 te Wateringen met Frank (Frank) de VRIES, 31 jaar oud, geboren op -01-04-1974 te Schipluiden.
   2.  Judith Everina Clazina Maria (Judith) van ZEIJL [15979], onderwijzeres, geboren op -19-02-1976 te Kwintsheul.
Samenwonend sinds -04-07-1997 te Wateringen, gehuwd op 27-jarige leeftijd op -19-04-2003 te Wateringen met Corné Cornelis Nicolaas (Corné) de JONG, 36 jaar oud, verzekeringsadviseur, geboren op -15-06-1966 te Wateringen.

IX.13    Roland Guido van ZIJL [3257], geboren op -29-11-1984 te Rotterdam, gedoopt (Ger.) op -10-02-1985 te Capelle a/d IJssel. Tweelingbroer van Judy [3256].
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op -18-10-2013 te Rotterdam, gehuwd voor de kerk op -18-10-2013 te Rotterdam ('Noors Zeemanskerkje') met Marrigje (Martine) HOEK [29108], 25 jaar oud, geboren op -05-12-1987 te Gouda, dochter van Hendrik Johannes HOEK [29109] en Jozina KOSTER [29110].
Uit dit huwelijk:
   1.  Seth Elijah van ZIJL [34012], geboren op -26-03-2015 te Rotterdam, gedoopt (Herv) op -27-09-2015 te Rotterdam. Pelgrimsvaderkerk.
   2.  Zion Jesaja van ZIJL [36166], geboren op -02-09-2016, gedoopt (Geref) op -10-12-2017 te Oud-Beijerland.
   3.  Sil Joshua van ZIJL [36167], geboren op -02-09-2017 te ?? Gedoopt (Ger) op -10-12-2017 te Oud Beijerland.

IX.20    Arnoldus Hendricus van ZEIJL [553], geboren op -28-09-1919 te Loosduinen.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op -03-11-1948 te Monster, gehuwd voor de kerk op -10-11-1948 te Poeldijk met Aplonia Wilhelmina Maria van der VOORT [554], 24 jaar oud, geboren op -16-12-1923 te Poeldijk, dochter van Arnoldus Wilhelmus van der VOORT [5227] en Cornelia Jacoba Maria van der BERG [5228].
Uit dit huwelijk:
   1.  Adrianus Josef Maria van ZEIJL [1961], geboren op -27-01-1950 te 's-Gravenhage.
   2.  Cornelia Maria van ZEIJL [1962], geboren op -28-08-1951 te Poeldijk (gem. Monster).
   3.  Maria Elisabeth Aplonia van ZEIJL [1963], geboren op -22-02-1954 te 's-Gravenhage.

IX.22    Nicolaas Petrus van ZEIJL [555], geboren op -24-10-1920 te Loosduinen.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op -12-10-1949 te Loosduinen met Leonarda Maria van der LANS [556], 25 jaar oud, geboren op -10-07-1924 te Loosduinen, dochter van Johannes Cornelis van der LANS [5229] en Cornelia Elisabeth DUYVESTEIN [5230].
Uit dit huwelijk:
   1.  Adriaan Cornelis Maria van ZEIJL [1964], geboren op -10-07-1950 te Loosduinen (Gem.'s-Gravenhage).
   2.  Cornelia Clasina Elisabeth van ZEIJL [1965], geboren op -07-10-1951 te Loosduinen (Gem 's-Gravenhage).
   3.  Maria Adriana Johanna van ZEIJL [1966], geboren op -21-08-1954 te Loosduinen (Gem.'s-Gravenhage).
   4.  Nicoline Cornelia Maria van ZEIJL [1967], geboren op -14-03-1966 te Loosduinen (Gem.'s-Gravenhage).

IX.26    Johannes Joseph van ZEIJL [559], geboren op -21-05-1930 te Loosduinen (gem.'s-Gravenhage).
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op -22-11-1958 te Monster, gehuwd voor de kerk op -26-11-1958 te Poeldijk (RK) met Johanna Maria Theresia PAALVAST [560], 28 jaar oud, geboren op -13-07-1930 te Poeldijk (gem. Monster).
Uit dit huwelijk:
   1.  Johanna Maria Christina van ZEIJL [1968], geboren op -05-12-1959 te Loosduinen (Gem.'s-Gravenhage).
   2.  Paula Maria van ZEIJL [1969], geboren op -27-05-1961 te Loosduinen (Gem.'s-Gravenhage).
   3.  Leonarda Maria van ZEIJL [1970], geboren op -24-04-1963 te Loosduinen (Gem.'s-Gravenhage).
   4.  Arie Johannes Nicolaas van ZEIJL [1971], geboren op -22-02-1965 te Loosduinen (Gem.'s-Gravenhage).

IX.28    Jacobus Martinus van ZEIJL [756], geboren op -13-02-1920 te Monster (gezindte: RK).
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op -15-12-1949 te Monster, gehuwd voor de kerk op -13-04-1950 te Monster (RK) met Wilhelmina Martina Hendrika ZUIJDERWIJK [757], 28 jaar oud, geboren op -17-04-1921 te Monster (gezindte: RK), dochter van Anthonie Adrianus ZUIJDERWIJK [5613] en Hendrika Maria THOEN [5614].
Uit dit huwelijk:
   1.  Adrianus Cornelis van ZEIJL [1972], geboren op -16-01-1951 te Monster.
   2.  Maria Hendrika van ZEIJL [1973], geboren op -14-12-1951 te Monster.
   3.  Anthonius Martinus Maria van ZEIJL [1974], geboren op -11-02-1953 te Monster.
   4.  Franciscus Adrianus Maria van ZEIJL [1975], geboren op -02-02-1954 te Monster, overleden op -03-02-1954 te Monster, 1 dag oud.
   5.  Franciscus Simon Jacobus van ZEIJL [1976], geboren op -30-08-1955 te Monster.
   6.  Willibrordus Adrianus van ZEIJL [1977], geboren op -17-12-1956 te Monster.
   7.  Anita Johanna van ZEIJL [1978], geboren op -22-02-1958 te Monster.
   8.  Petronella Cornelia van ZEIJL [1979], geboren op -22-02-1958 te Monster. Deel van een tweeling.
   9.  Suzanna Adriana van ZEIJL [1980], geboren op -10-08-1961 te Monster.

IX.34    Martinus Gerardus van ZEIJL [762], geboren op -23-03-1923 te Monster (gezindte: RK).
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op -23-12-1948 te Monster, gehuwd voor de kerk op -15-02-1949 te Poeldijk met Maria Johanna BAUMAN [763], 21 jaar oud, geboren op -09-11-1927 te Poeldijk (gem. Monster), dochter van Jacobus BAUMAN [1842] en Gerarda Hendrica HULSPAS [1843].
Uit dit huwelijk:
   1.  Adrianus Maria van ZEIJL [1981], geboren op -19-12-1949 te Honselersdijk.
   2.  Gerarda Johanna van ZEIJL [1982], geboren op -25-07-1952 te Honselersdijk, Gem. Naaldwijk.
   3.  Cornelia Johanna van ZEIJL [1983], geboren op -27-01-1954 te Honselersdijk, Gem. Naaldwijk.
   4.  Nicolaas Adrianus van ZEIJL [1984], geboren op -28-02-1956 te Honselerdijk, Gem. Naaldwijk.
   5.  Martinus Jacobus van ZEIJL [1985], geboren op -08-09-1965 te HOnselersdijk, Gem. Naaldwijk.

IX.40    Petrus Josephus van ZEIJL [868], geboren op -04-05-1927 te Monster.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op -26-10-1956 te Naaldwijk met Wilhelmina Maria van der VOORT [1085], 26 jaar oud, geboren op -16-07-1930 te Naaldwijk, dochter van Antonius van der VOORT [5777] en Adriana Elisabeth VEENMAN [5778].
Uit dit huwelijk:
   1.  Adrianus Antonius Michael van ZEIJL [1986], geboren op -29-09-1957 te Monster.
   2.  Adriana Johanna Maria van ZEIJL [1987], geboren op -29-11-1958 te Monster.
   3.  Maria Theresia van ZEIJL [1988], geboren op -25-04-1960 te Monster.
   4.  Antonius Johannes van ZEIJL [1989], geboren op -27-07-1961 te Monster.
   5.  Marcellus Joseph van ZEIJL [1990], geboren op -13-09-1963 te Delft.
   6.  Frederik Hubertus van ZEIJL [1991], geboren op -15-04-1965 te Monster.
   7.  Petrus Leonardus van ZEIJL [1992], geboren op -29-05-1967 te Monster.

IX.46    Gerardus Cornelis van ZEIJL [1574], geboren op -08-01-1932 te Monster.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op -23-08-1957 te Naaldwijk met Alida Anna Maria OLSTHOORN [1575], 23 jaar oud, geboren op -11-05-1934 te Naaldwijk, dochter van Gerardus Hendrikus OLSTHOORN [5779] en Maria Anna KOELINK [5780].
Uit dit huwelijk:
   1.  Cornelia Christina Petronella van ZEIJL [1999], geboren op -29-06-1958 te Naaldwijk.
   2.  Adrianus Petrus van ZEIJL [1993], geboren op -20-09-1958 te Monster.
   3.  Gerardus Nicolaas Maria van ZEIJL [1994], geboren op -18-05-1960 te Monster.
   4.  Paulus Thomas Maria van ZEIJL [1995], geboren op -10-11-1961 te Monster.
   5.  Maria Adriana Alida van ZEIJL [1996], geboren op -16-03-1963 te Monster.
   6.  Lidwina Adriana Maria van ZEIJL [1997], geboren op -03-06-1964 te Monster.
   7.  Markus Arnoldus Maria van ZEIJL [1998], geboren op -16-06-1966.

IX.57    Leonardus Petrus van ZEIJL [1576], geboren op -25-04-1926 te Monster.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op -18-01-1957 te Naaldwijk, gehuwd voor de kerk op -30-04-1957 te Naaldwijk (RK) met Wilhelmina Johanna Maria van HOLSTEIJN [1577], 26 jaar oud, geboren op -25-02-1930 te Naaldwijk, dochter van Hendrikus Leonardus van HOLSTEIJN [5781] en Christina Maria van der KLAAUW [5782].
Uit dit huwelijk:
   1.  Christina Anna Maria van ZEIJL [2001], geboren op -22-05-1961 te Naaldwijk.
   2.  Leonardus Petrus Adrianus van ZEIJL [2000], geboren op -10-03-1965 te Naaldwijk.

IX.61    Adrianus Petrus Maria van ZEIJL [1955], geboren op -17-12-1928 te De Lier.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op -09-02-1961 te Wateringen, gehuwd voor de kerk op -25-07-1961 te Kwintsheul (RK) met Catharina Petronella RAAPHORST [1956], 26 jaar oud, geboren op -16-03-1934 te Kwintsheul (gem. Wateringen), dochter van Adrianus Petrus RAAPHORST [5783] en Adriana Clazina ENTHOVEN [5784].
Uit dit huwelijk:
   1.  Naria Adriana Catharina van ZEIJL [2002], geboren op -13-06-1962 te Kwintsheul (Gem. Wateringen).
   2.  Richard Petrus van ZEIJL [2003], geboren op -28-02-1964 te Kwintsheul (Gem. Wateringen).
   3.  Franciscus Adrianus van ZEIJL [2004], geboren op -22-04-1965 te Kwintsheul (Gem. Wateringen).

IX.63    Wilhelmus Maria van ZEIJL [1957], geboren op -21-08-1930 te De Lier.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op -06-03-1959 te Wateringen, gehuwd voor de kerk op -27-04-1959 te Wateringen met Theodora Maria JUTTE [1958], 23 jaar oud, geboren op -16-05-1935 te Wateringen, dochter van Cornelis Petrus JUTTE [5785] en Theodora Johanna van der ZIJDEN [5786].
Uit dit huwelijk:
   1.  Cornelia Catharina Maria van ZEIJL [2005], geboren op -14-05-1960 te Honselersdijk (Gem. Naaldwijk).
   2.  Petrus Johannes Maria van ZEIJL [2006], geboren op -16-02-1962 te Honselersdijk (Gem. Naaldwijk).
   3.  Theodora Hendrica Maria van ZEIJL [2007], geboren op -08-03-1964 te Honselersdijk (Gem. Naaldwijk).

IX.73    Petrus Wilhelmus van ZEIJL [4274], geboren op -23-12-1932 te 's-Gravenhage.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op -03-08-1955 te 's-Gravenhage met Catharina Elisabeth van den BRANDE [4275], 24 jaar oud, geboren op -18-01-1931 te 's-Gravenhage, dochter van Johannes Jacobus van den BRANDE [5157] en JohannaMaria van OS [5158].
Uit dit huwelijk:
   1.  Rudolph Michael van ZEIJL [5159], geboren op -09-01-1955 te 's-Gravenhage.
   2.  Ingeborg Cornelia Johanna van ZEIJL [5160], geboren op -17-11-1957 te 's-Gravenhage.

IX.75    Cornelis Jacobus van ZEIJL [4276], geboren op -04-06-1930 te 's-Gravenhage.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op -08-01-1954 te 's-Gravenhage, gehuwd voor de kerk op -18-02-1954 te 's-Gravenhage met Adelphina Catharina SIMONS [4277], 20 jaar oud, geboren op -25-09-1933 te 's-Gravenhage, dochter van Cornelis SIMONS [5161] en Petronella BROUWERS [5162].
Uit dit huwelijk:
   1.  Johannes Cornelis van ZEIJL [5163], geboren op -13-08-1956 te 's-Gravenhage.
   2.  Petronella Maria van ZEIJL [5164], geboren op -10-12-1958 te 's-Gravenhage.
   3.  Maria Theresia van ZEIJL [5165], geboren op -19-03-1960 te 's-Gravenhage.

IX.77    Hendrikus Johannes van ZEIJL [4278], geboren op -17-02-1934 te 's-Gravenhage.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op -20-02-1963 te 's-Gravenhage, gehuwd voor de kerk op -24-08-1963 te 's-Gravenhage met Hendrica Allegonda Francisca SIES [4279], 24 jaar oud, geboren op -06-09-1938 te 's-Gravenhage, dochter van Antonius Maria SIES [5166] en Hendrica Helena de BOER [5167].
Uit dit huwelijk:
   1.  Monique Maria Theresia van ZEIJL [5168], geboren op -20-03-1964 te 's-Gravenhage.
   2.  Hendricus Johannes van ZEIJL [5169], geboren op -19-12-1966 te 's-Gravenhage.

IX.79    Johannes Adrianus van ZEIJL [4280], geboren op -16-01-1936 te 's-Gravenhage.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op -16-01-1963 te 's-Gravenhage, gehuwd voor de kerk op -17-12-1963 te 's-Gravenhage met Maria Johanna Petronella van den BERG [4281], 18 jaar oud, geboren op -23-03-1944 te 's-Gravenhage, dochter van Antonius Johannes Marinus Willibrord van den BERG [5170] en Johanna Maria de BOER [5171].
Uit dit huwelijk:
   1.  Petronella Maria Johanna van ZEIJL [5172], geboren op -03-04-1965 te 's-Gravenhage.
   2.  Wijnanda Johanna Frederika van ZEIJL [5173], geboren op -06-08-1966 te 's-Gravenhage.
   3.  Saskia Maria van ZEIJL [5174], geboren op -02-11-1968 te Leidschendam.

IX.95    Adrianus Cornelis Gerardus van ZEIJL [4524], geboren op -05-07-1935 te Wateringen.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op -09-10-1959 te 's-Gravenzande, gehuwd voor de kerk op -22-10-1959 te Naaldwijk met Roselina Johanna Maria VIJVERBERG [5175], 21 jaar oud, geboren op -10-06-1938 te 's-Gravenzande, dochter van Petrus Cornelis VIJVERBERG [5176] en Clazina Maria van der VOORT [5177].
Uit dit huwelijk:
   1.  Adrianus Cornelis van ZEIJL [5178], geboren op -11-01-1961 te Wateringen.
   2.  Marinus Wilhelmus van ZEIJL [5179], geboren op -31-08-1963 te Wateringen.
   3.  Yvonne Geertruida van ZEIJL [5180], geboren op -29-07-1967 te Wateringen.

IX.97    Cornelis Adrianus Maria van ZEIJL [4525], geboren op -14-11-1936 te Wateringen.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op -11-10-1961 te Delft met Johanna Margaretha Adriana van der MAAREL [5181], 25 jaar oud, geboren op -25-07-1936 te Abtswoude (gem. Schipluiden), dochter van Cornelis Gabriel Anthonius van der MAAREL [5182] en Margaretha Adriana van der HELM [5183].
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria Roselina Johanna van ZEIJL [5184], geboren op -07-10-1962 te Wateringen.
   2.  Cornelis Anthonius Leonardus van ZEIJL [5185], geboren op -05-10-1963 te Wateringen.
   3.  Paulus Adrianus Arnoldus van ZEIJL [5186], geboren op -22-09-1967 te Wateringen.

IX.138    Wilhelmus Johannes Maria (Hans) van ZEIJL [4988], ingenieur chemie, geboren op -17-03-1959 om 17:00 uur te Zoeterwoude, gedoopt (RK) op -18-03-1959 te Zoeterwoude.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op -19-09-1985 te Voorschoten, gehuwd voor de kerk op -19-09-1985 te Zoeterwoude met Carla Josina Margaretha (Carla) VISSER [11637], 21 jaar oud, kapster, geboren op -24-12-1963 om 08:20 uur te Leiden (gezindte: Ger), dochter van Frits Charles VISSER [11638] en Annigje van HOFWEGEN [11639].
Uit dit huwelijk:
   1.  Nathalie Annenel van ZEIJL [11640], geboren op -30-03-1989 te Vlaardingen, gedoopt (Ger) op -17-09-1989.
   2.  Krista Sabine van ZEIJL [11641], geboren op -03-11-1990 te Zoetermeer, gedoopt op -25-05-1990.

IX.183    Wilhelmus Pieter (Wim) van ZEIJL [5089], installatietechnicus, geboren op -27-07-1949 te Rijswijk, gedoopt (RK) te Rijswijk.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op -18-12-1973 te Rijswijk met Hendrika (Ria) de KAMPER [6403], 23 jaar oud, huisvrouw, geboren op -23-11-1950 te Utrecht. Geboren als Hendrika van Garderen. Gedoopt (NH) op -29-04-1951 te Overberg, dochter van Willem Cornelis de KAMPER [6404] en Hendrika van GARDEREN [6405].
Uit dit huwelijk:
   1.  Leonardus Wilhelmus (Leen) van ZEIJL [6406], geboren op -07-10-1975 te Voorburg.
   2.  Charlotte Elisabeth van ZEIJL [6407], geboren op -03-03-1990 te Voorburg.

IX.185    Pieter Wilhelmus (Piet) van ZEIJL [5090], geboren op -09-02-1956 te Rijswijk.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op -12-12-1980 te Zeven (Dld) met Heike INTEMANN [6396], 22 jaar oud, geboren op -22-04-1958 te Zeven (Dld), dochter van Hans Hermann INTEMANN [6401] en Marga Sophie Ella DOVE [6402].
Uit dit huwelijk:
   1.  Fokke Harm (Fokke) van ZEIJL [6397], geboren op -06-02-1984 te Vorwerk, gem. Tarmstedt (Dld).
   2.  Femke Zwaantje (Femke) van ZEIJL [6398], geboren op -12-10-1985 te Vorwerk, gem. Tarmstedt (Dld).
   3.  Freerk Pieter (Freerk) van ZEIJL [6399], geboren op -08-08-1988 te Vorwerk, gem. Tarmstedt (Dld).
   4.  Frauke Birte (Frauke) van ZEIJL [6400], geboren op -10-08-1990 te Vorwerk, gem. Tarmstedt (Dld).

IX.188    Fokke Johannes (Fokke) van ZEIJL [5092], geboren op -30-04-1959 te Rijswijk.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op -27-05-1987 te Enkhuizen met Ina TROOST [6408], 28 jaar oud, geboren op -29-01-1959 te Texel De Cocksdorp, dochter van Gerrit TROOST [6409] en Corrie de VRIES [6410].
Uit dit huwelijk:
   1.  Bastiaan van ZEIJL [6411], geboren op -17-06-1988 te Hoorn.
   2.  Erik van ZEIJL [6412], geboren op -20-07-1990 te Velsen.
   3.  Marloes van ZEIJL [6413], geboren op -29-10-1993 te Velsen.

IX.216    William Michael (Wim) van ZEIJL [15923], metselaar, geboren op -01-02-1956 te Deniliquin (NSW-Australië).
Ondertrouwd te Deniliquin.N.S.W, gehuwd 07-1980 met Wendy (Wendy) LARGE [15924].
Uit dit huwelijk:
   1.  Benjamin (Benjamin) van ZEIJL [15980], geboren op -12-01-1982.
   2.  Leonie (Leonie) van ZEIJL [15981], geboren op -07-07-1984.

IX.219    Maria Diane (Maria) van ZEIJL [15926], onderwijzeres, geboren op -09-03-1957 te Deniliquin (NSW-Australië).
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op -22-12-1979, gehuwd voor de kerk op -22-12-1979 te St Michael's Church (R.K) met Bryce (Bryce) REEVES [15925], 23 jaar oud, Militair,Colonel, geboren op -06-09-1956, overleden op -24-08-1994 op 37-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Rachel (Rachel) REEVES [15982], geboren op -30-09-1982.
   2.  Joshua (Joshua) REEVES [15983], geboren op -28-12-1983.
   3.  Emily Kate (Emily) REEVES [15984], geboren op -16-01-1988, 3850 gr.

IX.224    Matthew John (Matthew) van ZEIJL [15931], fotograaf, geboren op -10-03-1963 te Deniliquin (NSW-Australië).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op -21-03-1987 te Shepparton Australië,, gehuwd voor de kerk op -21-03-1987 te Shepparton Brendan`s Churh (Catolic) met Chris (Chris) HARRIS [15932], 23 jaar oud, geboren op -20-09-1963 te Shepparton. Adres 228 Waring Street Deniliquin.N.S.W Australië 2710 0061 35881 4665.
Uit dit huwelijk:
   1.  Olivia (Olivia) van ZEIJL [15985], geboren op -16-10-1999.
   2.  Harrison-John (Harrisson) van ZEIJL [15986], geboren op -28-12-2002.

IX.226    Dennis Michael (Pieter) van ZEIJL [15933], geboren op -13-10-1959 te Warragul.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op -01-11-1986, gehuwd voor de kerk op -01-11-1986 te St.Joseph`s Church,Boronia (RK), gescheiden ca 2000 van Anne Maureen (Anne) SCOTT-DAVIES [15934], geboren ca 1966.
Uit dit huwelijk:
   1.  Michael (Michael) van ZEIJL [15987], geboren op -15-04-1988.
   2.  Amelija (Amelija) van ZEIJL [15988], geboren op -16-04-1992.
   3.  Alexander Michael (Alex) van ZEIJL [15989], geboren op -15-04-1998 te Healesville Hospital. Is geboren op de zelfde dag als zijn Broer Michael en qua datum een dag eerder, dan zijn zus Ameliaja ,alle drie zijn geboren binnen 24 uur t.o.v.elkaar,maar met 10 jaar verschil.

IX.231    Glenn Stephen (Glenn) van ZEIJL [15938], geboren op -26-05-1963 te Warragul,Victoria.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op -22-04-1990 met Carolyne Joy (Carolyne) MILLEDGE [15939], 26 jaar oud, geboren op -05-08-1963 te Knox Private Hospital Wantirna.
Uit dit huwelijk:
   1.  Harrison Adriaan (Harrison) Van ZEIJL [15990], geboren op -05-01-1994 te Knox Private Hospital Wantirna.
   2.  Lincoln (Lincoln) van ZEIJL [15991], geboren op -19-10-1995 te Knox Private Hospital Wantirna.

IX.233    Nicolaas Christophor (Nick) van ZEIJL [15940], geboren op -27-08-1966 te Warragul.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op -18-04-1994 met Leane Joy (Leane) THORN [15941], 29 jaar oud, Aquarium Shop, geboren op -02-10-1964 te Melbourne,Victoria. Verkoop van siervissen en aquarium benodigheden.
Uit dit huwelijk:
   1.  Cassandra Joy (Cassandra) van ZEIJL [15992], geboren op -23-11-1993 te Knox Private Hospital. Wantirna.
   2.  Brandon Adrian Gordon (Brandon) van ZEIJL [15993], geboren op -01-10-1997 te Knox Private Hospital. Wantirna.
   3.  Taylor Jake (Talor) van ZEIJL [15994].

IX.235    Paul (Paul) BRABANDER [15942], geboren op -23-10-1963 te Wakool. N.S.W.
Gehuwd op 38-jarige leeftijd op -12-10-2002 met Debby (Debby) BRABANDER [15943].
Uit dit huwelijk:
   1.  Lany (Lany) BRABANDER [15995], geboren op -18-08-2004.
   2.  Wil Evert BRABANDER [15996], geboren 09-2006.

IX.238    Diana (Diana) BRABANDER [15945], geboren op -16-02-1966 te Wakool N.S.W.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op -22-09-1990 te Shepparton, gehuwd voor de kerk op -22-09-1990 te Sheppatton Sint Brendan's (R.k) met Andrew (Andrew) ARNOLD [15944], 27 jaar oud, Carterer.Hospitalety, geboren op -05-03-1963 te Greensbourgh.
Uit dit huwelijk:
   1.  Laura (Laura) ARNOLD [15997], geboren op -08-04-1992 te Mubgee N.S.W.
   2.  Kate (Kate) ARNOLD [15998], geboren op -22-03-1994 te Sepperton Victoria.
   3.  Megan Joanna (Meg) ARNOLD [15999], geboren op -13-05-1996 te Sepperton Victoria.

IX.241    Michaël Wilhelmus Maria (Marchel) van ZEIJL [15948], Aannemer, geboren op -21-02-1961 te Wateringen.
Gehuwd (1) op 20-jarige leeftijd op -05-10-1981 te Naaldwijk, gehuwd voor de kerk op -05-10-1981 te Naaldwijk (Adrianus Kerk), gescheiden na 8 jaar op -18-02-1990 van Maria Helena Wilhelmina (Marijke) van LEEUWEN [15949], geboren op -21-03-1962 te Naaldwijk.
Gehuwd (2) op 33-jarige leeftijd op -16-12-1994 te Naaldwijk met Angelien Maria Magdalena (Angelien) KLUMPERS [15950], 35 jaar oud, Onderwjzeres, geboren op -15-08-1959 om 1500 uur te Naaldwijk, gedoopt (R.K) op -15-08-1959 te Naaldwijk.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Susanne Margretha Maria (Suzan) van ZEIJL [16000], geboren op -31-12-1986 te Wateringen (gezindte: RK).

IX.245    Margaretha Johanna Helena (Marjan) van ZEIJL [15952], Adm. mederwerkster. RABO.bank, geboren op -01-08-1968 te Wateringen.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op -23-09-1994 te Wateringen met Arjan Bernardus Maria (Arjan) van der ENDEN [15951], 23 jaar oud, Account Manager, geboren op -16-03-1971 te Wateringen.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jennifer Sussane (Jenny) van der ENDEN [16001], geboren op -24-09-1997 te Delft.
   2.  Daisy Robin Rianna (Daisy) van der ENDEN [16002], geboren op -09-05-2001 te Delft.

IX.246    Rudolf Leonardus Maria (Ruud) Van UFFELEN [15953], Tuinbouwkundig Ir, geboren op -07-08-1966 te Maasdijk.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op -26-08-1998 te Delft, gehuwd voor de kerk op -26-08-1998 te De Lier (R.K) met Mariëlle (Mariëlle) van den BERG [15954], 25 jaar oud, Verpleegster, geboren op -01-11-1972.
Uit dit huwelijk:
   1.  Wietske Jonneke (Wietske) Van UFFELEN [16003], geboren op -31-07-2004 om 21.37 uur te De Lier (gezindte: R.K) (getuige(n): Eric van den Berg. Carola Kraus).

IX.251    Richard Johannes Maria (Richard) Van UFFELEN [15958], Drs.Communicatiewetenschap, geboren op -20-02-1971 te Maasdijk.
Gehuwd op 34-jarige leeftijd op -19-03-2005 te Delft met Adele (Adele) OWARISH [15959], geboren ± 1973 te ??
Uit dit huwelijk:
   1.  Enya (Enya) Van UFFELEN [16004], geboren op -17-10-2005.

Homepage | E-mail


gemaakt met PRO-GEN 'Genealogie à la Carte' software